Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0069
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)1)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010 og bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I Fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes efter »(EU-Tidende 2009, L 14/7)«: », Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel (EU-Tidende 2009, L 175/12)«,

2. I Fodnoten til bekendtgørelsens titel ændres »hvad angår en fakultativ« til: »for så vidt angår en fakultativ«.

3. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 13, stk. 1, nr. 18, § 13, stk. 3, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, stk. 2, 3 og 4, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 5, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 7 og 8, § 46, stk. 10, § 51, stk. 3, § 52, stk. 4, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62 a, stk. 6, § 64, stk. 1, § 66, stk. 9, § 68 a, stk. 2, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73, stk. 2, § 73 a, stk. 3, og § 81, stk. 2, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 524 af 17. juni 2008, lov nr. 525 af 17. juni 2008, lov nr. 520 af 12. juni 2009, lov nr. 1134 af 4. december 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010, og i medfør af § 35 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved lov nr. 545 af 26. maj 2010, fastsættes:«

4. § 44, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder skal sende kopier af fakturaer efter stk. 1, til told- og skatteforvaltningen senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå hvilket andet EU-land, at fakturakopierne angår.«

5. Overskrifterne før § 72 affattes således:

»Leverancer til andre EU-lande og indførsel fra steder uden for EU

Angivelse af leverancer til andre EU-lande«

6. Efter § 73 indsættes:

»Oplysningskrav ved indførsel af varer fra steder uden for EU

§ 73 a. En importør skal for at opnå fritagelse for afgift ved indførsel af varer her i landet efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne oplyse told- og skatteforvaltningen om

1) importørens eget registreringsnummer, der er udstedt her i landet efter lovens § 47, stk. 1, eller registreringsnummeret, hvorunder importørens herboende repræsentant foretager transaktioner efter § 69, og

2) momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for virksomheden, som får leveret varerne efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-3, eller

3) momsregistreringsnummeret, der er udstedt i et andet EU-land, for en herværende virksomheds faste forretningssted m.v., som får overført varerne efter lovens § 34, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere bestemme, at en importør for at opnå fritagelse for afgift ved indførsel af varer her i landet efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, senest på indførselstidspunktet for varerne skal dokumentere, at de indførte varer er bestemt til at blive leveret i et andet EU-land.«

7. I § 100, stk. 2, indsættes efter »§ 73, stk. 1«: », § 73 a«, og indsættes »efter § 95«: », §§ 95 a- 95 j«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Skatteministeriet, den 15. december 2010

Troels Lund Poulsen

/ Kaj-Henrik Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, (EU-Tidende 2009 nr. L 175, side 12).