Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 13. december 2010 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om private fællesveje

[af transportministeren (Hans Christian Schmidt)]

Til § 1

Af transportministeren:

20) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. De offentlige hensyn varetages af kommunalbestyrelsen, der er forvaltningsmyndighed (vejmyndighed) for private fællesveje og private fællesstier.«

[Vejmyndighed]

Til § 3

21) I stk. 1 udgår »og § 4, stk. 2«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

Til § 8

22) I stk. 2 udgår », stk. 1 og 2«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 20

Lovforslagets § 1 indeholder i stk. 1 en bestemmelse, der beskriver lovens formål og dermed, hvilke offentlige hensyn, der skal tilgodeses ved loven.

Det ønskes med det foreslåede nye stk. 2 præciseret, at det som efter den gældende lov er kommunalbestyrelserne, der som forvaltningsmyndigheder varetager de nævnte hensyn, uanset ændringen af brugen af begrebet vejmyndighed til »kommunalbestyrelse«.

Begrebet »vejmyndighed« bruges i et vist omfang fortsat i anden lovgivning om kommunalbestyrelsens rolle som forvaltningsmyndighed for private fællesveje m.v.

Til nr. 21 og 22

I forbindelse med høringen af lovforslaget er Transportministeriet blevet opmærksom på, at den foreslåede ændring, hvorefter sommerhusområder som udgangspunkt skal administreres efter byreglerne, kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for grundejerne i sommerhusområderne. Udgangspunktet er derfor ændret, således at sommerhusområder administreres efter landreglerne, men at kommunerne konkret kan beslutte, at byreglerne skal finde anvendelse.

Ændringsforslag nr. 21 og 22 er konsekvenser af denne ændring.