Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond

Herved bekendtgøres lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 511 af 12. juni 2009.

§ 1. Statens Kunstfond skal virke til fremme af dansk skabende kunst.

Stk. 2. Fondens virksomhed omfatter den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning.

§ 2. Fondens midler anvendes til følgende formål:

1) Ydelser til kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.

2) Indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder.

3) Afholdelse af udgifter til billedkunst i det offentlige rum i og omkring statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til billedkunst i det offentlige rum i og omkring kommunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.

4) Andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål.

5) Støtte til efterladte efter kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 4 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondens virksomhed.

Stk. 3. Regnskabet og beretningen indsendes til kulturministeren gennem det i § 5 nævnte repræsentantskab. Det samme gælder eventuelle indstillinger fra bestyrelsen til ministeren.

§ 4. Til at administrere fondens midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, heraf 1 udvalg for den klassiske musik og 1 udvalg for den rytmiske musik, 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og scenekunsten. Af udvalgene for bildende kunst administrerer det ene de fondsmidler, der beregnes til anvendelse efter § 2, nr. 3, og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.

Stk. 2. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det tredje medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. I udvalget for den klassiske musik skal 2 af medlemmerne være kyndige i at læse partiturer.

Stk. 3. Udvalgene administrerer selvstændigt de fondsmidler, der er tillagt dem.

Stk. 4. Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, der skal anvendes efter § 2, nr. 3, har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en opgave vedrørende billedkunst i det offentlige rum, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med 2 repræsentanter udpeget af den ansøgende kommune eller institution samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning.

§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondens virksomhed. Repræsentantskabet udpeges således:

1) Partierne, der er opstillingsberettigede og repræsenteret i Folketinget, udpeger hver 1 medlem, der samtidig skal være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd.

2) 2 medlemmer udpeges af KL (Kommunernes Landsforening).

3) 3 medlemmer udpeges af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter.1)

4) 3 medlemmer udpeges af Billedkunstnernes Forbund.

5) 1 medlem udpeges af Kunstnersammenslutningernes Samråd.

6) 3 medlemmer udpeges af Akademirådet.

7) 2 medlemmer udpeges af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i fællesskab.

8) 1 medlem udpeges af Danske Dramatikeres Forbund.

9) 2 medlemmer udpeges af Det Danske Akademi.

10) 2 medlemmer udpeges af Dansk Komponistforening.

11) 1 medlem udpeges af konservatorierne i fællesskab.

12) 2 medlemmer udpeges af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer.

13) 1 medlem udpeges af Danske Kunsthåndværkere.

14) 1 medlem udpeges af Foreningen Danske Designere.

15) 1 medlem udpeges af Danske Arkitekters Landsforbund.

16) 1 medlem udpeges af Danmarks Biblioteksforening.

17) 1 medlem udpeges af Danske Filminstruktører.

18) 2 medlemmer udpeges af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer i fællesskab.

19) 1 medlem udpeges af Danske Populærautorer.

20) 1 medlem kan udpeges af kulturministeren, der tillige udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg kan ikke samtidig være medlem af andre af Statens Kunstfonds organer eller af Statens Kunstråd og dets organer, medmindre andet følger af denne lov. Medlemmer af udvalg efter § 4 kan ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstråd og dets udvalg. For medlemmer af udvalg efter § 4 gælder endvidere, at medlemmerne i 3 år efter beskikkelsesperiodens ophør ikke kan beskikkes til et andet udvalg efter § 4. Medlemmer af Statens Kunstråd og dets udvalg kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstfonds udvalg, jf. § 4. Samtidigt medlemskab af Statens Kunstfonds og Statens Kunstråds repræsentantskaber er muligt, og medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstråd. Medlemmer udpeget af de partier, der er opstillingsberettiget til og repræsenteret i Folketinget og af KL (Kommunernes Landsforening), skal være folkevalgte politikere.«

Stk. 3. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber og beretninger samt indstilling med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.

Stk. 4. Repræsentantskabet arrangerer i samarbejde med Statens Kunstråds repræsentantskab et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.

Stk. 5. Repræsentantskabet afgiver indstilling til kulturministeren om de ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove.

§ 6. Til de i § 2 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Stk. 2. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for fondens arbejde.

§ 7. De nærmere bestemmelser vedrørende repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed m.v. fastlægges af kulturministeren, der tillige fastsætter de nærmere regler for, hvorledes de af fonden erhvervede kunstværker skal fordeles, således at de kommer offentligheden eller videre kredse til gode.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk. 2. Lov nr. 275 af 18. juni 1969 om Statens Kunstfond ophæves.


Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. (udeladt)

Stk. 3. (udeladt)

Stk. 4. (udeladt)

Stk. 5. (udeladt)

Stk. 6. Den person, der i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Statens Kunstfond er udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark til at være medlem af Statens Kunstfonds repræsentantskab, udtræder pr. 31. december 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 udpeger KL (Kommunernes Landsforening) i medfør af lovforslagets § 7, nr. 1, 1 yderligere medlem af repræsentantskabet.

Stk. 7. (udeladt)


Lov nr. 511 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Formanden for Statens Kunstråds billedkunstudvalg og for et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeges pr. 1. april 2011, jf. § 1, nr. 5.

Kulturministeriet, den 14. januar 2011

Per Stig Møller

/ Karin Marcussen

Officielle noter

1) Odense Universitet hedder nu Syddansk Universitet, som blev en realitet ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter i efteråret 1998.

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelse nr. 78 af 14. januar 2011 er gældende til og med den 31. december 2013.