Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32006L0105
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet1)

I medfør af §§ 2 a og 88 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, § 3, stk. 2, § 22, stk. 6, § 27, stk. 6, og § 73 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, § 1 a, § 4 b, stk. 6, og § 24 a, stk. 2, i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009, som ændret ved lov nr. 622 af 11. juni 2010, og § 1 a og § 5, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 548 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse dyrearter i forbindelse med projekter nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for projekter om:

1) Etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med tilhørende interne ledningsanlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i bestående anlæg, jf. 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, og forundersøgelser i forbindelse hermed, jf. § 22, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i bestående net, jf. § 22 a, stk. 1, i lov om elforsyning og § 4 a, stk. 1, i lov om Energinet.dk, og forundersøgelser i forbindelse hermed.

3) Etablering af elkabler, som ikke er omfattet af nr. 2, på dansk kontinentalsokkelområde, jf. § 4, stk. 1, i kontinentalsokkelloven samt væsentlige ændringer i bestående kabler.

Stk. 3. Ændringer i bestående anlæg, net og kabler anses i denne bekendtgørelse for væsentlige, hvis Energistyrelsen vurderer, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering herfor.

Stk. 4. Etablering m.v. af elkabler, jf. stk. 2, nr. 3, behandles efter reglerne i § 27 i lov om fremme af energi og denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Forundersøgelser i forbindelser med etablering m.v. af elkabler, jf. stk. 2, nr. 3, hvori indgår udforskning af havbunden eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster, jf. § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 1, stk. 2, nr. 1, i kontinentalsokkelloven, behandles efter bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger, m.v. på søterritoriet og kontinentalsoklen.

Konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

§ 2. Såfremt et projekt omfattet af § 1, stk. 2, i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden for eller uden for dansk område væsentligt, kan tilladelser og godkendelser kun meddeles, hvis der foreligger en konsekvensvurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og

1) konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, eller

2) betingelserne i § 27, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, eller § 4 b, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om Energinet.dk er opfyldt, og proceduren i § 27, stk. 3 eller 5, i lov om fremme af vedvarende energi eller § 4 b, stk. 3 eller 5, i lov om Energinet.dk følges.

Stk. 2. Energistyrelsen afgør, om der efter stk. 1 skal foreligge en konsekvensvurdering.

Stk. 3. Tilladelser og godkendelser til projekter omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er betinget af, at der også foreligger en konsekvensvurdering i forhold til forundersøgelser, hvis dette kræves efter stk. 1.

Stk. 4. Tilladelser og godkendelser til etablering af og væsentlige ændringer i anlæg og net omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, kan først meddeles efter høring af berørte parter. Ved tilladelser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, samt ved konsekvensvurdering af forundersøgelser nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, vil der kun blive foretaget høring af berørte parter, hvis Energistyrelsen anser det for nødvendigt.

Stk. 5. Ansøgeren eller Energinet.dk, jf. § 23, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, skal indsende fornødne oplysninger om projektet i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder til brug for afgørelsen efter stk. 2.

§ 3. Ansøgeren eller Energinet.dk, jf. § 23, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, udarbejder konsekvensvurderingen og fremsender den til Energistyrelsen, når der kræves en sådan vurdering efter § 2. Vurderingen kan indgå i et fælles dokument med en VVM-redegørelse for projektet. Hvis vurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen.

Stk. 2. Konsekvensvurderingen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er angivet i bilag 1. Ansøgeren skal endvidere udarbejde et ikke-teknisk resumé af konsekvensvurderingen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af projektets virkning på et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningerne for området skal tilvejebringes.

Beskyttelse af visse arter

§ 4. I forbindelse med projekter omfattet af § 1 må

1) de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke forsætligt forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller bestanden, og

2) yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke beskadiges eller ødelægges i deres naturlige udbredelsesområde.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

§ 5. Tilladelser og godkendelser efter § 22, stk. 3, og § 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, § 22 a, stk. 1, i lov om elforsyning, § 4 a, stk. 1, i lov om Energinet.dk og § 4, stk. 1, i kontinentalsokkelloven kan ikke meddeles, hvis det ansøgte projekt

1) forsætligt vil forstyrre de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser ynglepleje, overvintrer eller vandrer, eller

2) vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

Stk. 3. Ansøger skal i forbindelse med ansøgninger om tilladelse eller godkendelse indsende fornødne oplysninger og vurderinger vedrørende de forhold, som er nævnt i stk. 1, til brug for afgørelsen af ansøgningen.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på Energinet.dk, hvis Energinet.dk gennemfører forundersøgelser efter § 23, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

§ 6. Energistyrelsen kan fravige § 5, hvis der ikke findes anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske

1) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutninger om at fravige § 5 skal meddeles Naturstyrelsen med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Klima- og Energiministeriet, den 13. december 2010

Lykke Friis

/ Ib Larsen


Bilag 1

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

 

1) Oplysninger om udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), både inden for og uden for dansk område, som det ansøgte projekt må antages at kunne påvirke væsentligt, herunder om:

a) Områdets geografiske placering.

b) Områdets udpegningsgrundlag, herunder om udpegningen vedrører prioriterede naturtyper eller arter.

c) En beskrivelse af området og dets tilstand.

 

2) En beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder navnlig:

a) Projektets indhold, omfang og arealanvendelsesbehov, såvel under anlægsfasen som under driftsfasen.

b) De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, herunder eventuelle skader, som projektet vil kunne få for udpegede internationale naturbeskyttelsesområder.

 

3) Oplysninger om eventuelle andre projekter eller planer, der sammen med det ansøgte projekt kan påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt (kumulative effekter), herunder:

a) Projektets eller planens indhold, omfang og geografiske placering.

b) Projektets eller planens påvirkning af naturbeskyttelsesområdet.

 
Oplysningerne kan gives i form af henvisninger til VVM-redegørelser og konsekvensvurderinger for de pågældende projekter eller planer.
 

4) Oplysninger om eventuelle undersøgelser, herunder om:

a) Undersøgelser foretaget i forbindelse med det ansøgte projekt.

b) Tidligere konsekvensvurderinger for det berørte område.

c) Andre undersøgelser eller undersøgelsesresultater af betydning for vurderingen af projektet.

 

5) En begrundet vurdering af virkningerne på udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, herunder navnlig:

a) Projektets direkte eller indirekte påvirkning på naturbeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag i såvel anlægsfasen som driftsfasen.

b) Den samlede påvirkning i forbindelse med eventuelle andre planer og projekter.

c) Eventuelle grænseoverskridende virkninger.

d) En beskrivelse af mulige alternative løsninger, hvis projektet kan have skadelige virkninger.

e) En beskrivelse af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere skadelige virkninger på områdets udpegningsgrundlag. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri.

f) En beskrivelse af eventuelle kompenserende foranstaltninger, hvor betingelserne for fravigelser i medfør af § 27, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi eller § 4 b, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om Energinet.dk er opfyldt. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri.

 

6) En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som ansøger er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.

 
Ved forundersøgelser og i særlige tilfælde, f.eks. ved ansøgninger om projekter af meget begrænset omfang, eller hvis der allerede foreligger en konsekvensvurdering, der er dækkende, kan omfanget af minimumsoplysninger i konsekvensvurderingen for det konkrete projekt aftales nærmere med Energistyrelsen med udgangspunkt i ovenstående punkter 1-6.


Bilag 2

Liste over arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, litra a, som er naturligt hjemmehørende på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde

 
ROVDYR
   
Odder
 
Lutra lutra
Flagermus (alle arter)
 
Chiroptera spp.
HVALER
 
CETACEA
Alle arter, herunder
   
Marsvin
 
Phocoena phocoena
FISK
   
Snæbel
 
Coregonus oxyrhynchus

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7 og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.