Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
forældremyndighed og samvær

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1052 af 14. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 17, stk. 4, og § 31 i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret senest ved lov nr. 461 af 7. juni 2001, fastsættes:«

2. § 2 ophæves.

3. § 3, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) eventuel omsorgs- og ansvarserklæring eller tidligere aftale eller afgørelse vedrørende forældremyndighed.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Justitsministeriet, den 13. juni 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer