Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Budget, regnskab og revision for selvejende institutioner m.v.

Kapitel 3   Budget, regnskab og revision for kommunale institutioner

Kapitel 4   Budget, regnskab og revision for foreninger

Kapitel 5   Budget, regnskab og revision for enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet

Kapitel 6   Fælles bestemmelser om tilsyn

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

I medfør af § 7, stk. 3, § 8, stk. 3, og § 14, stk. 3, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter modtagere af driftstilskud i henhold til § 1, stk. 1-5, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Tilsynet med de i kapitel 2-5 nævnte tilskudsmodtagere føres af den offentlige hovedtilskudsyder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis tilsynet med en tilskudsmodtager i henhold til indgået aftale, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, varetages af en offentlig myndighed, der ikke er den offentlige hovedtilskudsyder, varetager denne offentlige myndighed de opgaver og har de beføjelser i forhold til tilskudsmodtageren, der i denne bekendtgørelse er tillagt den tilsynsførende myndighed.

Kapitel 2

Budget, regnskab og revision for selvejende institutioner m.v.

§ 2. Bestemmelserne i kapitel 2 gælder for selvejende institutioner, fonde og erhvervsdrivende fonde, herefter kaldet selvejende institutioner.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse for kapitalselskaber, stiftet i henhold til aktie- og anpartsselskabsloven (selskabsloven), når disse modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 3. Den selvejende institution skal udarbejde et budget.

Stk. 2. Den selvejende institution skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til institutionen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med institutionen.

Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for den selvejende institutions fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold.

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 4. Den selvejende institution skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til den selvejende institution, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af institutionens budget.

Stk. 2. Er Kulturministeriet ikke tilsynsførende myndighed, skal den offentlige myndighed, som fører tilsynet, godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt.

Stk. 3. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse.

Stk. 4. Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet.

§ 5. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.

Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 6. Den selvejende institution skal, i tilfælde af væsentlige budgetændringer, hurtigst muligt indsende et af bestyrelsen godkendt ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker den selvejende institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når institutionen har kendskab til dem.

Stk. 3. Den selvejende institution skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos den offentlige hovedtilskudsyder.

Generelle krav vedrørende regnskab

§ 7. Den selvejende institution skal føre og aflægge regnskab.

§ 8. Den selvejende institution skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 9. Den selvejende institutions ledelse skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den selvejende institution skal på opfordring indsende sit af institutionens ledelse og bestyrelse underskrevne årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til den selvejende institution kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette.

Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet.

Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan den selvejende institution fremsende et af institutionens ledelse og bestyrelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin underskrift står ledelsen og bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 10. Den selvejende institution skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 15-20, ledelsesberetning og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. § 19, til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af den selvejende institutions bestyrelse.

Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed.

Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

§ 11. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde:

1) Ledelsesberetning, hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for den selvejende institution, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for den selvejende institution, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

2) Revisionspåtegning.

3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis.

4) Resultatopgørelse.

5) Balance.

6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster.

Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet:

1) Tilskud, der ydes af den selvejende institution, skal specificeres på modtagere.

2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres.

3) Selvejende institutioner, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne.

4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal.

5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses.

6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses.

8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden.

9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres.

10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses.

11) Eventuel momsregistrering skal oplyses.

Stk. 5. Årsregnskabet skal, ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav, opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning.

Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk. 2-4.

Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 12. Den selvejende institution skal opdele årsregnskabet på aktiviteter.

§ 13. Den selvejende institution skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

Revision

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 14. Der skal ikke udføres revision for selvejende institutioner, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør til og med 200.000 kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Den selvejende institution skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af institutionens ledelse og bestyrelse. Med sin underskrift står ledelsen og bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til selvejende institutioner kan opstille krav til revisionen og den udførelse.

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 15. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 16. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og §§ 17-20.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til den selvejende institutions administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 17. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i §§ 10-12, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen.

Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i den selvejende institutions årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 18. Den selvejende institution skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af institutionens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Den selvejende institution skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give den selvejende institution meddelelse derom, samt påse, at institutionen inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af den selvejende institutions drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i §§ 15-20. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionspåtegningen skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen.

§ 19. Revisor skal føre et revisionsprotokollat.

Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om:

1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf.

2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende den selvejende institutions bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om, revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.

Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, eller hvis den selvejende institution er omfattet af aftale i henhold til § 1, stk. 3, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, om de samlede offentlige driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 20. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved den selvejende institutions forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af den selvejende institution, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision.

Kapitel 3

Budget, regnskab og revision for kommunale institutioner

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 21. Den kommunale institution skal udarbejde et budget for den virksomhed institutionen varetager i kommunen.

Stk. 2. Den kommunale institution skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til institutionen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med institutionen.

Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for den kommunale institutions fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold.

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 22. Den kommunale institution skal, så snart kommunalbestyrelsen har godkendt og meddelt det kommunale driftstilskud til institutionen for det kommende år, og før regnskabsårets begyndelse, udarbejde og indsende et budget for den virksomhed institutionen varetager i kommunen til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til den kommunale institution, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af institutionens budget.

Stk. 2. Den tilsynsførende myndighed skal godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt.

Stk. 3. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet.

§ 23. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.

Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 24. Den kommunale institution skal i tilfælde af væsentlige budgetændringer hurtigst muligt indsende et godkendt ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker den kommunale institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når institutionen har kendskab til dem.

Stk. 3. Den kommunale institution skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos den tilsynsførende myndighed.

Regnskab

§ 25. Bestemmelserne i §§ 7-13 finder tilsvarende anvendelse for kommunale institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Bestemmelser i §§ 7-13, der omhandler tilskudsmodtagerens bestyrelse, finder kun anvendelse, såfremt der er udpeget en selvstændig bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den kommunale institution. Er dette ikke tilfældet, udføres de godkendelses- og underskriftshandlinger, der efter §§ 7-13 skal udføres af bestyrelsen, i stedet af den daglige ledelse for den kommunale institution.

Revision

§ 26. Bestemmelserne i §§ 14-20 finder tilsvarende anvendelse for kommunale institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Er der ikke udpeget en selvstændig bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den kommunale institution, underskrives årsregnskabet, jf. § 14 af den daglige ledelse for den kommunale institution.

Kapitel 4

Budget, regnskab og revision for foreninger

§ 27. Bestemmelserne i kapitel 4 finder anvendelse for foreninger, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Budget

§ 28. Foreningen skal udarbejde et budget, der behandles som beskrevet i foreningens vedtægter m.v.

Stk. 2. Foreningen skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet til foreningen, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn med foreningen.

Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan i de i stk. 2, nævnte tilfælde fastsætte en frist for foreningens fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold.

Generelle krav vedrørende regnskab

§ 29. Foreningen skal føre og aflægge regnskab.

§ 30. Foreningen skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 31. Foreningen skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at foreningen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal underskrives af en tegningsberettiget person og indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Foreningen skal på opfordring indsende sit årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til foreningen kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette.

Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet.

Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan foreningen fremsende et af foreningens bestyrelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin underskrift står bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 32. Foreningen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 38-44 og en ledelsesberetning til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. Årsregnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed.

Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

§ 33. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele foreningens virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde:

1) Ledelsesberetning, hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for foreningen, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for foreningen, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

2) Revisionspåtegning.

3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis.

4) Resultatopgørelse.

5) Balance.

6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster.

Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet:

1) Tilskud, der ydes af foreningen, skal specificeres på modtagere.

2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres.

3) Foreninger, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne.

4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal.

5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses.

6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses.

8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden.

9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres.

10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses.

11) Eventuel momsregistrering skal oplyses.

Stk. 5. Årsregnskabet skal ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning.

Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk. 2-4.

Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 34. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 1 mio. kr. årligt, skal sammen med årsregnskabet fremsende en genpart af revisionsprotokollatet, jf. § 44, til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. Revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse.

Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 35. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 10 mio. kr. årligt, skal endvidere opdele årsregnskabet på aktiviteter.

§ 36. Foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 10 mio. kr. årligt, skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

Revision

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 37. Der skal ikke udføres revision for foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør til og med 200.000 kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Foreningen skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af foreningens bestyrelse. Med sin underskrift står bestyrelsen inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til foreningen kan opstille krav til revisionen og dens udførelse.

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 38. Revisionen udføres af en foreningsvalgt revisor eller en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog § 42. Revisor skal i forbindelse med sin påtegning af årsregnskabet give en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den forening, der er omfattet af regnskabet.

§ 39. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og §§ 38-44.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 40. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i §§ 32-35, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen.

Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i foreningens årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 41. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af foreningens regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Foreningen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse derom, samt påse, at foreningen inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af foreningens drift er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i §§ 38-41, henholdsvis §§ 38-44, hvis det årlige driftstilskud fra Kulturministeriet overstiger 1 mio. kr. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Hvis revisionen udføres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, skal revisionspåtegningen følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen.

Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 42. For foreninger, hvor driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør over 1 mio. kr. årligt, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 43. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagerens forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af foreningen, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision.

§ 44. Revisor skal føre et revisionsprotokollat.

Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om:

1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf.

2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende foreningens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om, foreningens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for foreningens formål.

Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Kapitel 5

Budget, regnskab og revision for enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.v., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet

§ 45. Bestemmelserne i kapitel 5 finder anvendelse for enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.v. som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og omfatter enkeltpersoner, enkeltmandsvirksomheder, samt selskaber med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af de til enhver tid gældende regler i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) eller lov om erhvervsdrivende fonde.

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 46. Tilskudsmodtageren skal udarbejde et budget.

Stk. 2. Tilskudsmodtageren skal på forlangende indsende budgettet til de tilskudsydende myndigheder, hvis budgettet er nødvendigt for myndighedernes beregning af tilskuddet, eller hvis budgettet indgår som led i myndighedernes faglige tilsyn.

Stk. 3. De tilskudsydende myndigheder kan, i de i stk. 2, nævnte tilfælde, fastsætte en frist for tilskudsmodtagerens fremsendelse af budgettet og fastsætte krav til budgettets opstilling og indhold.

Krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 47. Senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse, skal tilskudsmodtageren indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende myndighed kan i samråd med eventuelle andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til samme tilskudsmodtager, fastsætte en anden tidsfrist for indsendelse af tilskudsmodtagerens budget.

Stk. 2. Er Kulturministeriet ikke tilsynsførende myndighed, skal den offentlige myndighed, som fører tilsynet, godkende budgettet og ved regnskabsårets begyndelse orientere Kulturministeriet om, at budgettet er godkendt.

Stk. 3. Budgettet skal omfatte hele tilskudsmodtagerens virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet.

§ 48. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.

Supplerende krav til budgettet ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 49. I tilfælde af væsentlige budgetændringer skal tilskudsmodtageren hurtigst muligt indsende et ændret budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 2. Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentligt grad påvirker tilskudsmodtagerens forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i tilskudsmodtagerens økonomi, skal meddeles den tilsynsførende myndighed, når tilskudsmodtageren har kendskab til dem.

Generelle krav vedrørende regnskab

§ 50. Tilskudsmodtageren skal føre og aflægge regnskab.

§ 51. Tilskudsmodtageren skal opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 52. Tilskudsmodtageren skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at tilskudsmodtageren har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, jf. dog stk. 4. Erklæringen på tro og love skal underskrives af en tegningsberettiget person og indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Tilskudsmodtageren skal på opfordring indsende sit årsregnskab til Kulturministeriet i forbindelse med stikprøvekontrol.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til tilskudsmodtageren kan stille krav om fremsendelse af et årsregnskab, og til formen og indholdet af dette.

Stk. 3. Den i stk. 1, beskrevne erklæring på tro og love skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme udstedt af Kulturministeriet.

Stk. 4. I stedet for den i stk. 1, nævnte erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, kan tilskudsmodtageren fremsende et af tilskudsmodtageren eller, hvis denne har en ledelse, af tilskudsmodtagerens ledelse underskrevet årsregnskab for sin drift, der dokumenterer tilskuddets anvendelse. Med sin underskrift står tilskudsmodtageren henholdsvis tilskudsmodtagerens ledelse inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 53. Tilskudsmodtageren skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 58-63, ledelsesberetning (årsberetning) og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. § 62, til den tilsynsførende myndighed.

Stk. 2. Årsregnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtageren eller hvis, denne har en ledelse, af samtlige medlemmer af tilskudsmodtagerens ledelse.

Stk. 3. Det fremsendte årsregnskab skal godkendes af den tilsynsførende myndighed.

Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

§ 54. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af tilskudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte hele tilskudsmodtagerens virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere.

Stk. 3. Årsregnskabet skal indeholde:

1) Ledelsesberetning (årsberetning), hvori der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af betydning for tilskudsmodtageren, som ikke direkte fremgår af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen (årsberetningen) skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for tilskudsmodtageren, herunder målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen (årsberetningen) indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

2) Revisionspåtegning.

3) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis.

4) Resultatopgørelse.

5) Balance.

6) Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster.

Stk. 4. Der stilles endvidere følgende krav til årsregnskabet:

1) Tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, skal specificeres på modtagere.

2) Tilskud fra fonde m.v. skal specificeres.

3) Tilskudsmodtagere, der udover driftstilskud modtager projekttilskud, skal for hvert projekt artsopdele projektindtægter og -udgifter. Dette gælder alle projekter, uanset om Kulturministeriet har ydet tilskud hertil. Specifikation af hvert projekt medtages i noterne.

4) Regnskabstal for det forudgående regnskabsår samt budgettal for regnskabsåret skal opføres i resultatopgørelsen, og opgørelsen skal opstilles således, at der er umiddelbar sammenlignelighed mellem regnskabstal og budgettal.

5) Eventuelle afskrivninger skal specificeres, og afskrivningsmetoderne skal oplyses.

6) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

7) Finansiering af underskud eller anvendelse af overskud skal oplyses.

8) Indtægter og udgifter skal periodiseres, og tilskud skal indtægtsføres i overensstemmelse med bevillingsperioden.

9) Hensatte forpligtelser, mellemregninger og indgåede forpligtelser skal specificeres.

10) Størrelsen af eventuelt vederlag til bestyrelsen skal oplyses.

11) Eventuel momsregistrering skal oplyses.

Stk. 5. Årsregnskabet skal ud over det i stk. 3, nævnte indhold og de i stk. 4, nævnte krav opfylde eventuelle øvrige krav til årsregnskabets indhold eller opstilling, der er fastsat af offentlige tilskudsydere, samt krav til indholdet af årsregnskabet, der fremgår af anden lovgivning.

Stk. 6. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde, fx når driftstilskuddet ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, dispensere fra ét eller flere af de opstillede krav til årsregnskabet, der fremgår af stk. 2-4.

Supplerende krav til regnskabet ved årligt driftstilskud over 10 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 55. Tilskudsmodtageren skal opdele årsregnskabet på aktiviteter.

§ 56. Tilskudsmodtageren skal udarbejde en intern regnskabsinstruks. Instruksen skal indeholde en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges ved udførelsen af regnskabsopgaverne.

Revision

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud til og med 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 57. Der skal ikke udføres revision for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør til og med 200.000 kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Tilskudsmodtageren skal opbevare et årsregnskab, der er underskrevet af tilskudsmodtageren eller, hvis denne har en ledelse, af tilskudsmodtagerens ledelse. Med sin underskrift står tilskudsmodtageren, henholdsvis tilskudsmodtagerens ledelse, inde for, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere til tilskudsmodtageren kan opstille krav til revisionen og den udførelse.

Krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 200.000 kr. fra Kulturministeriet

§ 58. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 59. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 2 og 3, og §§ 60-62.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

Stk. 3. Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til tilskudsmodtagerens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 60. Ved den afsluttende revision påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i §§ 53-56, og at det ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det påses desuden, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Budgettallene for regnskabsåret, der fremgår af opstillingen i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af revisionen.

Stk. 3. Ved revisionen af eventuelle projekttilskud, der indgår i tilskudsmodtagerens årsregnskab, skal revisor efterprøve, om tilskuddet er anvendt til formålet. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 61. Tilskudsmodtageren skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilskudsmodtagers regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtageren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtageren meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtageren inden 3 uger giver den tilsynsførende myndighed meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere den tilsynsførende myndighed. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 3. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i §§ 57-63. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionspåtegningen skal følge det til enhver tid gældende erklæringsparadigme aftalt med Rigsrevisionen.

§ 62. Revisor skal føre et revisionsprotokollat.

Stk. 2. I protokollatet skal der indføres oplysninger om:

1) Hvilke revisionsarbejder der er udført, og resultatet heraf.

2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilskudsmodtagerens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner om tilskudsmodtagerens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.

Stk. 4. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

2) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

3) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, eller hvis tilskudsmodtageren er omfattet af aftale i henhold til § 1, stk. 3, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, om de samlede offentlige driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.

4) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. I revisionsprotokollatet indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Supplerende krav til revisionen ved årligt driftstilskud over 1 mio. kr. fra Kulturministeriet

§ 63. For modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør over 1 mio. kr. årligt, foretages der desuden sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Revisor udfører forvaltningsrevision og undersøger i den forbindelse, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagerens forvaltning af det ydede driftstilskud. Revisionen udføres bl.a. med udgangspunkt i den selvejende institutions rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Endvidere vurderes den selvejende institutions sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 3. Revisor undersøger, om de eventuelle tilskud, der ydes af tilskudsmodtageren, er underlagt betryggende retningslinjer for regnskab og revision.

Kapitel 6

Fælles bestemmelser om tilsyn

Almindeligt tilsyn

§ 64. Den tilsynsførende myndighed fører som led i den almindelige tilskudsforvaltning et løbende tilsyn med tilskudsmodtageren, jf. § 1. Tilsynet tilrettelægges under hensyn til en vurdering af væsentlighed og risiko knyttet til de aktiviteter, som tilskudsmodtageren gennemfører, og under hensyn til størrelsen af det ydede tilskud.

Stk. 2. For modtagere af driftstilskud over 200.000 kr. består det almindelige tilsyn i:

1) Godkendelse af tilskudsmodtagerens budget inden regnskabsårets begyndelse. Godkendelsesforpligtelsen vedrørende budgetter gælder dog ikke foreninger, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, medmindre andet fremgår af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat med hjemmel i anden lovgivning.

2) Godkendelse af ekstraordinære dispositioner, hvis tilskudsmodtageren er en selvejende institution, fond eller erhvervsdrivende fond.

3) Gennemgang og godkendelse af tilskudsmodtagers reviderede årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning og genpart af revisionsprotokollat, hvor dette skal fremsendes. Ved gennemgangen påses, at regnskabet er aflagt efter gældende regler og indeholder de fornødne oplysninger, og at regnskabet er revideret efter gældende regler, og at revisors påtegning og revisionsprotokollatet indeholder de fornødne oplysninger. Endvidere påses, at driftstilskuddet er anvendt til det formål, det er bevilget til.

4) Hvis tilskudsmodtageren er en selvejende institution omfatter tilsynet godkendelse af den selvejende institutions vedtægter og eventuelle ændringer i vedtægterne.

5) Hvis tilskudsmodtageren er en forening omfatter tilsynet en kontrol af, at foreningens vedtægter og eventuelle ændringer heri er i overensstemmelse med de krav der i lovgivningen stilles til vedtægternes indhold.

Stk. 3. For modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, hvor tilskuddet udgør over 10 mio. kr. årligt, indgår i tilsynet tillige et årligt møde mellem tilskudsmodtageren og den eller de offentlige myndigheder, der yder driftstilskud.

Stk. 4. Den tilsynsførende myndighed skal holde andre offentlige tilskudsydere orienteret om udfaldet af godkendelserne af budget og regnskab og i øvrigt om iagttagelser af væsentlig betydning som myndigheden har gjort under tilsynet.

Skærpet tilsyn

§ 65. Hvis den tilsynsførende myndighed vurderer, at der er risiko for, at tilskudsmodtager ikke overholder tilskudsbetingelserne, eller at det økonomiske grundlag for tilskudsmodtagerens fortsatte drift er i fare, eller der er tvivl om, hvorvidt den styring, som gennemføres hos tilskudsmodtageren, er tilstrækkelig, kan den tilsynsførende myndighed iværksætte skærpet tilsyn, der supplerer det almindelige tilsyn i henhold til § 64.

Stk. 2. Når det skærpede tilsyn planlægges iværksat, udarbejder den tilsynsførende myndighed en skriftlig plan, som fastsætter form, indhold, procedurer m.v. samt den tidsmæssige udstrækning. Det skærpede tilsyn kan justeres under hensyn til de erfaringer, den tilsynsførende myndighed indhøster om sikkerheden i styringen hos tilskudsmodtageren. Planen for det skærpede tilsyn omfatter en pligt for den tilsynsførende myndighed til at orientere andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til samme tilskudsmodtager, om forløbet af og status for det skærpede tilsyn.

Stk. 3. Det skærpede tilsyn omfatter en udvidet forpligtelse for tilskudsmodtageren til at fremsende periodiske budgetopfølgninger, der ledsages af en skriftlig erklæring fra tilskudsmodtagerens ledelse om det aktuelle økonomiske resultat og den forventede udvikling, samt efter omstændighederne hvilke tiltag der er sat i værk for at bedre situationen.

Stk. 4. Før det skærpede tilsyn iværksættes, skal tilskudsmodtageren have mulighed for at udtale sig om den skriftlige plan for tilsynet, jf. stk. 2.

Stk. 5. Det skærpede tilsyn består i, at

1) den tilsynsførende myndighed påser, at tilskudsmodtageren følger den fastlagte skriftlige plan for det skærpede tilsyn med hensyn til form, indhold og procedurer m.v.,

2) den tilsynsførende myndighed gennemgår budgetopfølgningen med tilhørende skriftlig ledelseserklæring fra tilskudsmodtageren om dennes økonomiske udvikling og budgetmæssige dispositioner, og

3) den tilsynsførende myndighed fører en dialog med tilskudsmodtagerens daglige ledelse og bestyrelse, hvor tilskudsmodtageren ledes af en bestyrelse, om udviklingen i økonomi og aktivitet hos tilskudsmodtageren.

Stk. 6. Det skærpede tilsyn ophører, når den tilsynsførende myndighed vurderer, at de økonomiske og administrative forhold hos tilskudsmodtageren er tilfredsstillende.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 66. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 345 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for landsdelsorkestre.

2) Bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven.

3) Bekendtgørelse nr. 596 af 18. juni 2001 om revision af zoologiske anlæg, der modtager tilskud i henhold til lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

Stk. 3. Med bekendtgørelsens ikrafttræden:

1) Ophæves kapitel 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokalradiovirksomhed.

2) Ophæves kapitel 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 882 af 17. september 2009 om ikke kommercielt tv i MUX 1.

Overgangsbestemmelser

§ 67. Budgetter skal første gang indsendes for regnskabsåret 2012, dog således, at tilskudsmodtagere, hvis regnskabsår begynder i løbet af 2011, men går på tværs af kalenderåret, skal indsende budgetter senest 2 måneder før dette regnskabsårs begyndelse.

Stk. 2. Regnskaber for regnskabsåret 2010 udarbejdes i henhold til bestemmelser gældende ved regnskabsårets begyndelse, dette gælder også regnskaber for tilskudsmodtagere, hvis regnskabsår begynder i løbet af 2010, men som går på tværs af kalenderåret.

Stk. 3. Vedtægter gældende for tilskudsmodtagere, som ikke opfylder kravene i lov 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ændres i løbet af 2011 og indsendes til den tilsynsførende myndighed inden udgangen af 2011. Foreninger, der har procedurer for vedtægtsændringer som forhindrer tilpasning af vedtægterne inden udgangen af 2011, kan søge den tilsynsførende myndighed om udsættelse for indsendelse af de ændrede vedtægter.

Kulturministeriet, den 21. december 2010

Per Stig Møller

/ Stig Christensen