Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2011

1. Indledning

Som det fremgår af Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag, udsender styrelsen hvert år en indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i det kommende år.

Familiestyrelsen har i denne oversigt for 2011 fastsat nedenstående vejledende indkomstbeløb. Oversigten indeholder også for 2011 oplysninger om størrelsen af de fleste bidrag, der kan fastsættes efter lov om børns forsørgelse.

For yderligere information om regler og praksis for fastsættelse af bidrag læs også Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag – navnlig pkt. 6.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag og pkt. 7.1. om vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag.

2. Børnebidrag

2.1. Normalbidraget

Pensionsstyrelsen har for 2011 fastsat størrelsen af normalbidraget til 1.193 kr. om måneden.

Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2011 er følgende:

Grundbeløbet: 12.672 kr. årligt (6.336 kr. halvårligt og 1.056 kr. om måneden).

Tillægget: 1.644 kr. årligt (822 kr. halvårligt og 137 kr. om måneden).

Læs også pkt. 6.1.1.1. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.2. Forhøjet børnebidrag

Vejledende indkomstbeløb for 2011
Normalbidraget
+
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
25 %
ca. 380.000 kr.
ca. 405.000 kr.
ca. 440.000 kr.
ca. 495.000 kr.
ca. 560.000 kr.
50 %
ca. 405.000 kr.
ca. 440.000 kr.
ca. 495.000 kr.
ca. 560.000 kr.
ca. 645.000 kr.
100 %
ca. 440.000 kr.
ca. 495.000 kr.
ca. 560.000 kr.
ca. 645.000 kr.
ca. 765.000 kr.
200 %
ca. 6-700.000 kr.
ca. 7-800.000 kr.
ca. 8-900.000 kr.
ca. 0,9-1,0 mio. kr.
ca. 1,0-1,1 mio. kr.
300 %
ca. 1,1-1,3 mio. kr.
ca. 1,3-1,5 mio. kr.
ca. 1,5-1,7 mio. kr.
ca. 1,7-1,9 mio. kr.
ca. 1,9-2,1 mio. kr.

Læs også pkt. 6.1.1.2. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag

2.3. Uddannelsesbidrag

Vejledende indkomstbeløb for 2011
 
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
Normalbidragets grundbeløb
ca. 335.000 kr.
ca. 380.000 kr.
ca. 440.000 kr.
ca. 515.000 kr.
ca. 615.000 kr.
+ 50 %
ca. 5-600.000 kr.
ca. 6-700.000 kr.
ca. 7-800.000 kr.
ca. 8-900.000 kr.
ca. 0,9-1,0 mio. kr.
+ 100 %
ca. 8-900.000 kr.
ca. 0,9-1,0 mio. kr.
ca. 1,1-1,2 mio. kr.
ca. 1,3-1,4 mio. kr.
ca. 1,5-1,6 mio. kr.

Læs også pkt. 6.1.2. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.4. Konfirmations- og beklædningsbidrag

I 2011 er det normale konfirmationsbidrags- og beklædningsbidrag 3.168 kr. (3 gange normalbidragets grundbeløb). De forhøjede bidrag er 4.224 kr. (4 gange normalbidragets grundbeløb) og 5.280 kr. (5 gange normalbidragets grundbeløb).

Læs også pkt. 6.1.3. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.5. Fødselsbidrag og barselsbidrag

Pensionsstyrelsen har for 2011 fastsat størrelsen af fødselsbidraget til 725 kr. Størrelsen af barselsbidraget er fastsat til 1.264 kr. om måneden.

Læs også pkt. 6.1.4. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.6. Dåbs- og navngivningsbidrag

I 2011 er et dåbs- og navngivningsbidrag 1.056 kr.

Læs også pkt. 6.1.5. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

2.7. Barnets indkomst

Er barnets indkomst i 2011 ca. 5.000 kr. om måneden, kan et børne- eller uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget bortfalde.

Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er ca. 4.000 kr. om måneden.

Er et bidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der er væsentligt overstiger ca. 5.000 kr. om måneden.

Læs også pkt. 6.1.6. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3. Ægtefællebidrag

3.1. Lav indkomst hos bidragsbetaleren

Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil statsforvaltningen normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv. Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2011 ikke ca. 250.000 kr., bør der ikke fastsættes bidrag.

Er bidragsbetalerens indkomst i 2011 mellem ca. 250.000 kr. og ca. 270.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.

Statsforvaltningen vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 250.000 kr. om året.

Læs også pkt. 7.1.2. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2. Bidragsmodtagerens behov for bidrag (”bidragsloftet”)

3.2.1. Bidragsmodtagerens indkomst

Hvis bidragsmodtageren i 2011 har en årlig indkomst på ca. 260.000 kr. til ca. 300.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Statsforvaltningen vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.

Læs også pkt. 7.1.3.1. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.2.2. Betydningen af bidragsbetalerens indkomst

Hvis bidragsbetalerens indkomst er under ca. 700.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 260.000 kr. til ca. 280.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 7-800.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca. 280.000 kr. til ca. 300.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 300.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,2 til 1,3 mio. kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 300.000 kr. til ca. 320.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan statsforvaltningen efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. 320.000 kr. om året.

Læs også pkt. 7.1.4. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

3.3. Lav indkomst hos bidragsmodtageren

Familiestyrelsen har for 2011 fastsat en fiktiv indkomst til ca. 108.000 kr. om året (9.000 kr. om måneden).

Eksempel på anvendelse af fiktiv indkomst og ”bidragsloftet”
Bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 1,3 mio. kr., og bidragsmodtageren har en indkomst på ca. 95.000 kr. om året. I forhold til beregningen af størrelsen af bidraget, anses bidragsmodtageren dog fiktivt for at have en indkomst på ca. 108.000 kr. om året.
Beregning med fiktiv indkomst:
1,3 mio. kr. minus 108.000 kr. = 1.192.000 kr.
1/5 af 1.192.000 kr. = 238.400 kr.
238.400 kr. divideret med 12 = ca. 19.900 kr.
Det vil sige, at bidraget uden hensyntagen til ”bidragsloftet” skønsmæssigt vil kunne fastsættes til 20.000 kr. om måneden, svarende til 240.000 kr. om året.
Dette ville medføre, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ville blive ca. 335.000 kr. om året.
Betydningen af ”bidragsloftet”:
På grund af ”bidragsloftet” og bidragsbetalerens årlige indkomst bør bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligge i intervallet ca. 300.000 kr. til ca. 320.000 kr. om året.
Da bidragsmodtageren selv har en indkomst på ca. 95.000 kr. om året, vil bidraget i forhold til ”bidragsloftet” skønsmæssigt kunne fastsættes til 18.000 kr. om måneden sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag bliver ca. 311.000 kr. om året.
Det vil sige, at den fiktive indkomst på ca. 108.000 kr. om året ikke bliver brugt ved vurderingen af betydningen af ”bidragsloftet”.

Læs også pkt. 7.1.6. i Familiestyrelsens vejledning om børne- og ægtefællebidrag.

Familiestyrelsen, den 14. december 2010

Carina Fogt-Nielsen

/ Brian Gresell Nørgaard