Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Kommunale Momsfond

I medfør af § 3, stk. 1, 2 og 3 i lov nr. 1548 af 21. december 2010 om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v., fastsættes:

Det Kommunale Momsfond

§ 1. Fondet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Kommunernes Landsforening udpeger 3 medlemmer, Danske Regioner udpeger 2 medlemmer, Indenrigs- og Sundhedsministeriet udpeger 1 medlem og Finansministeriet udpeger 1 medlem.

Stk. 2. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald.

§ 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode svarende til de kommunale råds og regionsrådenes funktionsperiode.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand samt en næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsen træder sammen til møde efter indkaldelse af formanden, eller hvis et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og derudover mindst 3 medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet.

Stk. 5. Vedtagelse af momsfondets årlige budget kræver enstemmighed i bestyrelsen. Øvrige beslutninger træffes af bestyrelsen ved stemmeflertal.

Anvendelse af fondets midler

§ 3. Fondets midler kan anvendes til finansiering af uddannelsesvirksomhed, forskningsvirksomhed samt evaluering og dokumentation af betydning for regioner og kommuner samt i øvrigt til finansiering af opgaver af fælles interesse for kommuner og regioner, herunder IT.

§ 4. Beslutning om anvendelse af fondets midler træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan inddrage forskningskompetence i forbindelse med forberedelse af beslutninger om uddeling af fondets midler til forskningsformål.

Stk. 3. Forskningen bør i videst muligt omfang udføres ved de bestående forskningsinstitutioner, således at en ikke uvæsentlig del af forskningsstøtten anvendes til opgaver, der er underlagt de pågældende institutioners egen styring.

§ 5. Fondet kan påtage sig hæftelse for forpligtelser i medfør af løn- og øvrige ansættelsesvilkår for personale, der ansættes til løsning af opgaver inden for fondets virksomhedsområde.

Stk. 2. Fondets forpligtigelse til ydelse af efterløn til personale, der er ansat på tjenestemandslignende ansættelsesvilkår samt til efterladte efter sådant personale, skal i videst muligt omfang søges opfyldt gennem tegning af forsikring eller via hensættelser.

Fondets budget og kasse og regnskabsvæsen

§ 6. Inden den 1. december udarbejder bestyrelsen budgettet for det kommende regnskabsår, der løber fra den 1. januar til den 31. december, samt budgetoverslag for det følgende regnskabsår.

Stk. 2. Årsbudgettet samt budgetoverslagene indsendes umiddelbart efter vedtagelsen til indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 7. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for indretning af fondets kasse- og regnskabsvæsen.

Stk. 2. Fondet skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen aflægger overfor indenrigs- og sundhedsministeren dokumenteret regnskab for hvert regnskabsår. Regnskabet indsendes tillige med revisionsbemærkning og bestyrelsens eventuelle kommentarer hertil til indenrigs- og sundhedsministeren inden udgangen af maj måned.

§ 8. Fondsmidler, der ikke skal foreligge kontant af hensyn til de daglige forretninger, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer, som umyndiges midler kan anbringes i.

Overførsel af egenkapital til statskassen

§ 9. Den første bankdag i år 2011 overfører Det Kommunale Momsfond 180,0 mio. kr. til Økonomistyrelsen på en af Økonomistyrelsen anvist konto.

Stk. 2. Resterende midler i Det Kommunale Momsfonds egenkapital den 31. december 2012, overføres den første bankdag i år 2013 til Økonomistyrelsen på en af Økonomistyrelsen anvist konto.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og har gyldighed til og med den 31. december 2012.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 92 af 25. januar 2007 om Det Kommunale Momsfond.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. december 2010

Bertel Haarder

/ Søren H. Thomsen