Den fulde tekst
L 103
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 15/12 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 15/12 10 Tillæg A
1.beh 18/1 11 FF
Betænkning 3/3 11 Tillæg B
2.beh 22/3 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/3 11 Tillæg H
3.beh 29/3 11 FF
Lovf som vedt 29/3 11 Tillæg C
Lov nr 271 af 4. april 2011
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller (V), Karen Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Manu Sareen (RV), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører regler, som er nødvendige, for at Danmark kan opfylde to af Det Europæiske Råds rammeafgørelser (2008/947/RIA og 2009/299/RIA).
Med loven overtager man tilsynet med at overholde pligter og påbud, som er knyttet til en strafferetlig afgørelse fra en anden EU-medlemsstat - f.eks. en betinget dom eller en afgørelse om prøveløsladelse - hvis den straffede person har lovligt og sædvanligt ophold her i landet og er vendt tilbage eller ønsker at vende tilbage hertil. De typer af pligter og påbud, som Danmark er forpligtet til at føre tilsyn med, kan f.eks. være påbud om opholdssted, meldepligt og vilkår om samfundstjeneste.
Desuden ændrer loven reglerne om afslag på at anerkende og fuldbyrde afgørelser, der er afsagt in absentia.
Afstemning:
Vedtaget
88 stemmer for forslaget (V, S, SF, KF, RV, LA)
20 stemmer imod forslaget (DF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget