Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ligningsrådet gav ikke tilladelse til, at en grænseoverskridende fusion, som indebar en selskabsretlig likvidation af et svensk selskab, kunne foretages skattefrit. Likvidationen medførte, at der ikke var tale om en fusionslignende situation.
Den fulde tekst

Offentliggørelse

 

 

Fusion

  • grænseoverskridende
  • afslag

 

LR af 26/6 1998, 99/97-4314-849

 

 

Reference

FUL § 15, stk. 2

LV 1997 S.D.1.17.1.

 

Selskabet A A/S og søsterselskabet B AB, som var hjemmehørende i Sverige, ønskede at fusionere skattefrit efter FUL § 15, stk. 2 med dat danske selskab A A/S som det modtagende.

 

Ligningsrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte. En fusion mellem 2 selskaber i 2 forskellige lande grænseoverskridende fusion kunne ikke gennemføres selskabsretligt. Den i nærværende tilfælde påtænkte fusion kunne selskabsretligt kun gennemføres via en likvidation af det svenske selskab. Den selskabsretlige likvidation medførte imidlertid, at transaktionen ikke kunne anses som en fusion, og der kunne derfor ikke gives tilladelse til en skattefri fusion under anvendelse af fusionsskattelovens § 15, stk. 2.

 

Følgende oplysninger og overvejelser lå til grund for afgørelsen:

 

X ejede fuldt ud kapitalen i 4 selskaber samt 70% af kapitalen i et 5. selskab. Alle selskaber på nær et enkelt var driftsaktive. Med henblik på opnåelse af rationaliseringsgevinster påtænktes A A/S fusioneret med B AB med førstnævnte selskab som det modtagende selskab.

 

Den lokale skattemyndighed havde intet at indvende mod at den planlagte fusion gennemførtes dog under forudsætning af, at de i fusionsskattelovens § 6 nævnte dokumenter blev indsendt og ikke gav anledning til en ændret bedømmelse af sagen.

 

Told- og Skattestyrelsen fandt, at den påtænkte fusion trods bestemmelsen i fusionskattelovens § 15, stk. 2 ikke kunne gennemføres. Der blev herved henset til, at det selskabsretligt ikke var muligt at gennemføre en grænseoverskridende fusion. Da den påtænkte transaktion indebar en likvidation af det indskydende svenske selskab forelå der ikke en fusion i fusionskattelovens forstand. Styrelsen indstillede derfor, at der blev givet afslag på ansøgningen.