Den fulde tekst

Fremsat den 16. december 2010 af Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA) og Anders Samuelsen (LA)

Forslag til folketingsbeslutning

om ophævelse af knivloven

Folketinget pålægger regeringen inden april 2011 at fremsætte de nødvendige lovforslag, der skal til for at ophæve våbenlovens bestemmelser om minimumsstraf for overtrædelse af forbud mod besiddelse af knive på offentlige steder.

Bemærkninger til forslaget

Den nuværende våbenlovgivning (lov nr. 500 af 17. juni 2008) betyder, at borgere, der ikke er tidligere straffet, som udgangspunkt idømmes 7 dages fængselsstraf for overtrædelse af våbenlovens bestemmelser om knivforbud på offentlige steder.

Højesteret anførte den 15. december 2009, at formålet med forbuddet og strafskærpelsen navnlig var »at undgå, at unge, når de bevæger sig ud i aften- og nattelivet, tager kniv med.« Omvendt fastslog Højesteret, at formålet med loven ikke var »at forhindre almindelig brug af knive som værktøj.« Yderligere anførtes det af Højesteret, at der i straffesager, på trods af lovgivningens minimumsstraf, skal tages hensyn til forskellige aspekter af de enkelte sager, herunder knivens art, besiddelse af kniven, tid og sted, samt hvorfor vedkommende befinder sig i den pågældende situation, og hvorfor kniven er med.

Siden indførslen af minimumsstraffen i den nuværende våbenlov har domstolene måttet behandle adskillelige sager om helt almindelig tidligere ustraffede danskere, der uforsætligt er kommet til at overtræde våbenlovgivningen. Fiskere, jægere, spejdere, campister og andre kommer således let til utilsigtet at bryde lovgivningen og pådrage sig et strafferetligt ansvar.

Forslagsstillerne anerkender behovet for fastholdelsen af en konsekvent indsats over for besiddelse af knive i det offentlige rum. Overtrædelser af våbenlovens bestemmelser om besiddelse af kniv i det offentlige rum skal naturligvis fortsat straffes, da det er vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge i nattelivet og i det offentlige rum generelt.

Forslagsstillerne ønsker imidlertid med beslutningsforslaget at gøre op med de nuværende minimumsstraffe, som betyder, at helt almindelige danskere straffes for overtrædelse af våbenloven. Således henstiller forslagsstillerne med dette beslutningsforslag, at den gældende lovgivning ændres, så minimumsstraffen, dvs. hovedreglen om 7 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af forbuddet imod besiddelse af knive i det offentlige rum, bliver ophævet.

Skriftlig fremsættelse

Simon Emil Ammitzbøll (LA):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af knivloven.

(Beslutningsforslag nr. B 43)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.