Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Undtagelser fra anmeldelsespligten

Kapitel 2   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)

I medfør af § 7 b, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 19. maj 2010, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Undtagelser fra anmeldelsespligten

§ 1. En udenlandsk virksomhed, der er omfattet af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., skal ikke foretage anmeldelse til RUT efter lovens § 7 a i følgende situationer:

1) Deltagelse i seminarer og konferencer, herunder forskere, foredragsholdere og lignende, som er indbudt til at undervise eller holde oplæg.

2) Professionelle artisters deltagelse i enkeltstående kunstneriske begivenheder.

3) Deltagelse i forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har fast forretningssted i Danmark.

4) Professionelle idrætsudøveres og -træneres deltagelse i enkeltstående større sportslige begivenheder eller prøvetræning i en dansk idrætsklub.

5) Levering af konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage.

6) Virksomhedsintern udstationering, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 2, i op til 8 dage. Dette gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen angår bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

7) Cabotagekørsel som defineret i Forordning nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Beskæftigelsesministeriet, den 16. december 2010

Inger Støjberg

/ Lise Fangel