Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksjob

§ 1

I bekendtgørelse nr. 829 af 26. august 2009 om fleksjob foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kursusprisen for uddannelser må ikke overstige et prisloft på 140.000 kr. eksklusiv moms pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. fuldtidsuge (2011-niveau).«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 22. december 2010

Marie Hansen

/ Kirsten Brix Pedersen