Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ligningsrådet havde på et tidligere tidspunkt givet tilladelse til spaltning af et selskab. Der var i den forbindelse givet de 3 aktionærer vilkår om ikke i en 3-års periode fra spaltningen at afhænde de modtagne anparter på en måde, som medførte en forrykkelse af det indbyrdes ejerforhold. Der ønskedes efter spaltningen gennemført en aktieombytning af aktierne og anparterne i de udspaltede selskaber. Ligningsrådet afslog at give tilladelse til aktieombytningen, idet spaltningsvilkåret om 3 års ejertid ikke kunne opretholdes indirekte gennem et holdingselskab.
Den fulde tekst

Spaltning
Aktieombytning

 

 

  • vilkår
  • ejertid
  • pro-rata reglen

 

 

 

Reference

FUL § 15 a

ABL § 13

LV 1997 S.D.2.1.2. og S.G.3.5.

 

Ligningsrådet havde tidligere givet tilladelse til spaltning af et aktieselskab B A/S med 3 aktionærer. Der var i den forbindelse stillet følgende 2 vilkår:

 

  1. Aktionærerne må ikke i 3 år efter spaltningen afhænde de modtagne anparter på en måde, der medfører en forrykkelse af det indbyrdes ejerforhold, og
  2.  

  3. Aktionærerne må ikke i 3 år efter spaltningen afhænde de modtagne anparter på en måde, der medfører, at mere end 10% af pålydende værdi af de modtagne anparter vederlægges med andet end anparter.

 

Oprindeligt var der ved spaltningsansøgningen ansøgt om tillige umiddelbart efter spaltningen at gennemføre en aktieombytning, således at aktierne og anparterne i de udspaltede selskaber ombyttedes med aktier i et nystiftet holdingselskab. Årsagen til den påtænkte aktieombytning var, at holdingselskabet ville kunne stille de fornødne byggegarantier for datterselskaberne, hvorved de personlige aktionærer undgik at kautionere eller stille garantier for de udspaltede selskabers drift.

 

Ligningsrådet gav ved den første behandling heraf tilladelse til spaltningen med afslag på aktieombytningen. Rådet blev herefter anmodet om at revurdere afslaget. Der anmodedes derfor på ny om aktieombytning på følgende vilkår:

 

  1. Holdingselskabet må ikke i 3 år afhænde de modtagne aktier/anparter, og
  2.  

  3. Aktionærerne må ikke i 3 år afhænde de modtagne anparter i holdingselskabet på en måde, der medfører, at ejerforholdet i holdingselskabet forskydes.

 

Ligningsrådet anførte i sin tilladelse til spaltning, at en tilladelse til den umiddelbart efterfølgende aktieombytning indebar, at pro-rata-reglen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, ikke kunne efterleves, idet pro-rata-fordelingen dermed kun opretholdtes indirekte via holdingselskabet.

 

Det indsatte 3 års ejertidsvilkår blev indsat af hensyn til opfyldelsen af fusionsskattelovens § 15 a, idet det forelå oplyst, at der var planer om efterfølgende at gennemføre en aktieombytning, der ville forrykke den proratariske fordeling.

 

Det forhold at et vilkår udstrækkes til at omfatte et evt. holdingselskab og dette selskabs aktionærer, ændrer ikke ved det faktum, at den proratariske fordeling kun opretholdes indirekte, hvilket medfører, at fusionsskattelovens § 15 a ikke er opfyldt.

 

Det var således Ligningsrådets opfattelse, at den proratariske fordeling er knyttet til den enkelte selskabsdeltager på en sådan direkte måde, at denne betingelse ikke kan opretholdes indirekte gennem en eller flere mellemliggende enheder i form af holdingselskaber o.a.

 

På baggrund heraf var det Ligningsrådets opfattelse, at de af ansøger foreslåede vilkår ikke ændrede Ligningsrådets tidligere vurdering af sagen.