Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
31998L0024
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Beredskab

Kapitel 4   Registrering og information

Kapitel 5   Uddannelser

Kapitel 6   Øvelser m.v.

Kapitel 7   Redningsmidler

Kapitel 8   Hjælpefartøjer

Kapitel 9   Sundhedstjeneste

Kapitel 10   Lægemidler og medicinsk udstyr

Kapitel 11   Dispensation, straf m.v.

Kapitel 12   Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.1)

I medfør af §§ 43, 43 a og 44, § 45, stk. 5, § 49, § 50, stk. 4, og § 72 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 1400 af 27. december 2008 og lov nr. 287 af 15. april 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Stk. 2. §§ 2-8, § 13, § 14, stk. 1, 3 og 4, § 18, stk. 3 og 5, §§ 19-23, §§ 25 og 26 og §§ 30-41, finder endvidere anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer, jf. § 2 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Endvidere finder §§ 2 og 3, § 4, stk. 1 og 4, § 13, § 14, stk. 1, 3 og 4, §§ 19-23, § 25 og §§ 40-42 anvendelse på de aktiviteter, der udføres fra skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 5, (specialfartøjer), samt på det udstyr, der anvendes, i den udstrækning aktiviteterne eller udstyret indvirker på sikkerheds- og sundhedsforholdene på tilknyttede offshoreanlæg. jf. § 3 i bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fri bevægelighed for personer mellem offshoreanlæg: De ombordværende kan bevæge sig fra et offshoreanlæg til et andet uden at skulle have anvist nyt samlingssted i tilfælde af nødsituationer.

2) MODU-koden: IMO’s »Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units«.

3) Redningsmidler: Udstyr, der anvendes i forbindelse med flugt, evakuering og redning, blandt andet

a) redningskranse,

b) linekastningsapparater,

c) redningsveste,

d) rednings- og beskyttelsesdragter,

e) redningsbåde og disses udsætnings- og ombordtagningsarrangementer,

f) redningsflåder og disses udsætnings- og ombordtagningsarrangementer,

g) mand over bord-både og disses indskibnings-, udsætnings- og ombordtagningsarrangementer,

h) marine evakueringssystemer (MES) og

i) filterrøghætter.

4) Samlingssted: Sted på offshoreanlægget, hvor ombordværende samles (mønstres) ved evakueringsalarm.

5) STCW 95-konventionen: IMO’s »Convention on Standards of Training, Certification & Watchkeeping« med senere ændringer.

6) Sundhedstjeneste: Personale med sundhedsmæssig uddannelse og kompetence efter offshoresikkerhedslovens § 47.

Stk. 2. Når et ikke permanent bemandet offshoreanlæg er broforbundet til et permanent bemandet mobilt offshoreanlæg, og der er fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, anses kombinationen som ét permanent bemandet offshoreanlæg i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Beredskab

§ 3. Forinden et offshoreanlæg sættes i drift, skal der være etableret et beredskab efter offshoresikkerhedslovens § 45, stk. 1,

1) til imødegåelse af konsekvenser af ulykkes- og faresituationer og

2) til brug i situationer, hvor en person falder over bord.

Stk. 2. Beredskabet, som skal holdes ajour, skal baseres på vurderingen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder evakueringsanalysen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.

§ 4. Der skal foreligge en plan for det beredskab, der er nævnt i § 3, stk. 1, jf. offshoresikkerhedslovens § 45, stk. 2.

Stk. 2. Hvis personer, der arbejder på offshoreanlægget, indkvarteres på skibe eller andre indretninger, jf. § 1, stk. 2, der befinder sig inden for offshoreanlæggets sikkerhedszone, skal beredskabsplanen også omfatte disse personer, mens de opholder sig på skibet eller indretningen.

Stk. 3. Beredskabsplanen skal, for så vidt angår de personer, der er nævnt i stk. 2, være samordnet med skibets eller indretningens egen beredskabsplan.

Stk. 4. I beredskabsplanen skal der redegøres for

1) alarm- og kommunikationssystemer og procedurer herfor,

2) beredskabets organisation med angivelse af beredskabsledelse, bemanding, ansvarsfordeling og iværksættelsesprocedurer,

3) materiel og mandskab, som er til rådighed,

4) forskrifter for rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger og

5) øvelser, jf. kapitel 6.

Stk. 5. Beredskabsplanen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af hjælpefartøjer, jf. § 27, stk. 2, og helikoptere samt kriterier for fartøjernes og helikopternes kapacitet.

Stk. 6. Det skal fremgå af beredskabsplanen, hvor hurtigt hjælpefartøjerne og helikopterne, der er nævnt i stk. 5, skal kunne sættes ind.

Stk. 7. Hvis der i områder på et offshoreanlæg er potentiel fare for eller konstateret udslip af svovlbrinte (H2S) eller andre farlige stoffer og materialer, skal beredskabsplanen omfatte en plan for imødegåelse af faren med beskrivelse af det disponible udstyr og de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 8. Beredskabsplanen skal indeholde en plan for beskyttelse mod eksplosionsfare med en beskrivelse af det nødvendige udstyr og de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 9. Kun personer, hvis arbejde gør det nødvendigt, har adgang til de områder, der er nævnt i stk. 7. Disse ansatte skal forsynes med passende personlige værnemidler.

Stk. 10. Det skal fremgå af beredskabsplanen, hvilke personer der har adgang til de områder, der er nævnt i stk. 7.

§ 5. Første gang en person kommer om bord på et offshoreanlæg, skal den driftsansvarlige virksomhed sørge for, at den pågældende ved ankomst modtager oplysning om, hvordan vedkommende skal forholde sig i alarmsituationer, samt en grundig instruktion i de øvrige forhold, der er omfattet af denne bekendtgørelse i det omfang det er relevant for den pågældende.

Kapitel 4

Registrering og information

§ 6. Den driftsansvarlige virksomhed skal sørge for registrering af de personer, der til enhver tid

1) opholder sig på offshoreanlægget, eller

2) er på vej til eller fra offshoreanlægget.

Stk. 2. Registret skal til enhver tid være tilgængeligt i land.

§ 7. Der skal for hvert sikkert samlingssted være et ajourført og lettilgængeligt register med navne på alle ombordværende, der har fået anvist det pågældende samlingssted.

§ 8. På offshoreanlægget skal der på passende steder opslås information, som blandt andet indeholder oplysninger om

1) placering af brandslukningsudstyr,

2) flugt- og evakueringsveje,

3) placering af samlingssteder,

4) placering og type af redningsmidler og

5) fortegnelse over de ombordværende, der har fået tildelt særlige opgaver i nødstilfælde.

Kapitel 5

Uddannelser

§ 9. Det påhviler den driftsansvarlige virksomhed at sikre, at de ombordværende er i besiddelse af uddannelser efter §§ 10 og 13, § 14, stk. 1-4, og §§ 16 og 17, samt at denne uddannelse vedligeholdes dels ved øvelser på offshoreanlæg, jf. kapitel 6, dels ved genopfriskningskurser, jf. § 18.

Stk. 2. Det påhviler den driftsansvarlige virksomhed at sikre, at en udbyder af uddannelser efter stk. 1 er underlagt en uafhængig verifikation af, at deltagere i uddannelserne opnår de kvalifikationer, der er fastsat for at opfylde de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Gennemførelse af hver af uddannelserne, der er nævnt i stk. 1, samt vedligeholdelse heraf gennem genopfriskningskurser, skal dokumenteres i form af uddannelsesbevis udstedt af kursusudbyderen.

Grundlæggende sikkerhedskursus

§ 10. Alle ombordværende på et offshoreanlæg skal have gennemgået et grundlæggende sikkerhedskursus med undervisning inden for førstehjælp, brandslukning, helikoptertransport, helikopterevakuering, søredning og personlig sikkerhed, jf. dog §§ 11 og 12.

Stk. 2. Ved gennemførelse af et sikkerhedskursus efter stk. 1 skal følgende kvalifikationer opnås:

1) Førstehjælp: Kursusdeltageren skal opnå sådanne færdigheder, at vedkommende vil være i stand til umiddelbart at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme.

2) Brandslukning: Kursusdeltageren skal opnå kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand og kunne udvise ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endvidere skal kursusdeltageren have kendskab til almindeligt forekommende brandbekæmpelsesudstyr på offshoreanlæg, kunne anvende transportable brandslukkere og have forståelse vedrørende mønstringsprocedurer på offshoreanlæg.

3) Helikoptertransport: Kursusdeltageren skal have kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved helikoptertransport, herunder nødprocedurer og nødudrustning.

4) Helikopterevakuering: Kursusdeltageren skal have kendskab til og gennemføre øvelser i evakuering fra helikopter, herunder evakuering under vandet.

5) Søredning: Kursusdeltageren skal have kendskab til mønstringsprocedurer og øvelser på offshoreanlæg, til praktisk brug af såvel offshoreanlæggets redningsmidler som personlige redningsmidler og til overlevelsesteknikker.

6) Personlig sikkerhed: Kursusdeltageren skal have forståelse for de almene sikkerhedsmæssige forhold på offshoreanlæg. Endvidere skal kursusdeltageren have forståelse for brugen af personlige værnemidler og kunne anvende disse værnemidler korrekt.

Stk. 3. Et kursus efter stk. 1 skal være gennemgået inden for de sidste fire år forud for, at en person første gang påbegynder tjeneste på et offshoreanlæg.

§ 11. Den driftsansvarlige virksomhed kan fravige § 10, stk. 1, i tilfælde af uforudsete situationer, der kræver hurtig tilstedeværelse af ekspertbistand og i ganske særlige situationer, hvor et pludseligt opstået behov for ekstra arbejdskraft på offshoreanlægget har været umuligt at forudse.

Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed kan tillige fravige § 10, stk. 1, for personer, der er på lejlighedsvist besøg af højst én dags varighed.

Stk. 3. Den driftsansvarlige virksomhed kan herudover fravige § 10, stk. 1, for helikopterbesætninger, når disse personer på anden vis har opnået en viden, der kan sidestilles med den viden, der opnås ved deltagelse i et sikkerhedskursus efter § 10.

§ 12. Den driftsansvarlige virksomhed er ikke ansvarlig for, at personer, der opholder sig på offshoreanlægget i forbindelse med offentlig tjeneste eller hverv, overholder § 10.

Brandslukningshold

§ 13. På et permanent bemandet offshoreanlæg skal der til stadighed være mindst et brandslukningshold på anlægget sammensat af personer, der er særligt uddannet og trænet hertil.

Stk. 2. Medlemmer af brandslukningshold efter stk. 1 skal have gennemført en uddannelse i brandbekæmpelse indeholdende teoretisk og praktisk undervisning i brandslukning, herunder slukning af kulbrintebrande, samt anvendelse af åndedrætsbeskyttelsesapparat.

Stk. 3. Brandslukningshold efter stk. 1 skal være ledet af en brandslukningsleder, der ud over uddannelsen efter stk. 2 har gennemført en uddannelse som brandleder.

Stk. 4. Brandslukningslederen skal endvidere være fortrolig med brandrisici samt brandslukningsinstallationer og -udstyr på offshoreanlægget.

Stk. 5. Uddannelsen efter stk. 2 og 3 skal opfylde de krav, der findes i STCW 95-konventionen eller en tilsvarende uddannelse tilpasset forholdene på offshoreanlægget.

Redningsbådsførere m.v.

§ 14. På et permanent bemandet offshoreanlæg skal der være et tilstrækkeligt antal personer der har gennemført uddannelse i betjening af redningsbåde, redningsflåder og mand over bord-både. Uddannelsens omfang og indhold skal være tilpasset den type af både og flåder, som anlægget er udstyret med. Antallet af personer med ovenstående uddannelse fastsættes ud fra antallet og arten af redningsbåde, redningsflåder og mand over bord-både ombord. For hver redningsbåd, der indgår i beredskabet, skal der være mindst to personer med den nævnte uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen efter stk. 1 i betjening af redningsbåde og -flåder, skal opfylde uddannelseskravene i STCW 95-konventionen eller i anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.

Stk. 3. Til hver redningsbåd, der skal medføre radio, skal der udpeges en person, som er i stand til at betjene radioanlægget.

Stk. 4. Til hver redningsbåd skal der udpeges en person, som er i stand til at betjene motoren og foretage mindre justeringer af denne.

Stk. 5. På anlæg med mere end ti personer om bord kan anlægschefen eller dennes eventuelle stedfortræder ikke være en person nævnt i stk. 2-4.

Stk. 6. Kravene i stk. 1-4 kan fraviges i situationer, hvor det fremgår af evakueringsanalysen i henhold til bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v., at risikoen ved fravigelsen ikke forøges væsentligt.

§ 15. Når ikke permanent bemandede offshoreanlæg bemandes, er disse offshoreanlæg omfattet af § 13, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1-4.

Stk. 2. Stk. 1 kan dog fraviges i situationer, hvor det fremgår af risikovurderingen, i henhold til bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg, at risikoen ved fravigelsen ikke forøges væsentligt.

Farlige stoffer og materialer

§ 16. Hvis der på et offshoreanlæg er potentiel fare for eller forekomst af svovlbrinte (H2S) eller andre farlige stoffer og materialer, skal de ombordværende have en relevant uddannelse i imødegåelse af faren, i det omfang det fremgår af beredskabsplanen. Uddannelsen skal afspejle risikoniveauet på det pågældende anlæg, som anført i sikkerheds- og sundhedsredegørelsen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.

Brøndkontrol

§ 17. Den driftsansvarlige virksomhed skal sørge for, at dennes ansvarlige for boreoperationer har gennemført et anerkendt brøndkontrolkursus.

Stk. 2. Operatøren skal sørge for, at dennes repræsentant på offshoreanlæg, hvor der finder boring sted, har gennemført et kursus som nævnt i stk. 1.

Genopfriskning

§ 18. Senest fire år efter, at det grundlæggende sikkerhedskursus efter § 10, stk. 1, er gennemgået, skal den pågældende person deltage i et genopfriskningskursus med det formål at genopfriske viden om og færdigheder i de kvalifikationer, der er nævnt i § 10, stk. 2.

Stk. 2. En person, der har gennemført uddannelserne efter §§ 13 og 14, skal senest fire år efter, at uddannelserne er gennemført, deltage i genopfriskningskurser, der er relevante for funktionen.

Stk. 3. Deltagelse i et genopfriskningskursus efter stk. 1 og 2 skal herefter ske med højst fire års mellemrum.

Stk. 4. Brøndkontrolkursus efter § 17 skal genopfriskes hvert andet år.

Stk. 5. Fornyet kursusdeltagelse i kurserne, der er nævnt i § 10, stk. 1, §§ 13, 14 eller 17, kan træde i stedet for genopfriskningskursus.

Kapitel 6

Øvelser m.v.

§ 19. Den driftsansvarlige virksomhed skal sørge for, at der med passende mellemrum holdes øvelser, der afprøver evakueringsanalysen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg, og beredskabet.

Stk. 2. Øvelserne, der er nævnt i stk. 1, skal planlægges, tilrettelægges og evalueres med henblik på at forbedre muligheden for at nedbringe de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med en nødsituation.

Stk. 3. Planlægningen og tilrettelæggelsen af øvelserne skal endvidere omfatte en afvejning af risikoen ved udførelsen af øvelserne mod formålet, der er nævnt i stk. 2.

§ 20. Den driftsansvarlige virksomhed skal sørge for, at der gives oplæring og instruktion, således at alle ombordværende kan yde den fornødne indsats i en nødsituation.

§ 21. Enkeltheder vedrørende afholdte øvelser efter § 19 skal registreres. Afholdes der ikke en fuldstændig øvelse på det foreskrevne tidspunkt, skal omstændighederne ved og omfanget af den afholdte øvelse fremgå af registreringen.

§ 22. Energistyrelsen skal i god tid varsles om afholdelse af beredskabsøvelser af mere omfattende karakter.

Stk. 2. Energistyrelsen kan pålægge personer omfattet af offshoresikkerhedslovens §§ 5-9 at medvirke ved beredskabsøvelser, der afholdes af myndighederne.

Kapitel 7

Redningsmidler

Generelle bestemmelser

§ 23. På et offshoreanlæg skal der være tilstrækkeligt med egnede redningsmidler til, at der i nødsituationer er mulighed for en effektiv og kontrolleret:

1) redning af personer, der er faldet over bord, og

2) evakuering af alle ombordværende direkte til havet.

Stk. 2. Redningsmidlerne skal som minimum være

1) udrustet til at muliggøre overlevelse i tilstrækkelig lang tid,

2) til rådighed i tilstrækkeligt antal til det antal personer, der kan påregnes at være til stede på offshoreanlægget,

3) af en type, der er egnet til brug på det pågældende offshoreanlæg,

4) fremstillet af solide materialer under hensyntagen til deres livsvigtige funktion samt til de forhold, hvorunder de skal bruges eller opbevares i brugsklar stand,

5) af en iøjnefaldende farve og forsynet med udstyr, der gør det muligt for brugeren at påkalde sig redningsfolkenes opmærksomhed,

6) placeret på offshoreanlægget på en måde således, at evakuering af samtlige ombordværende kan ske effektivt og kontrolleret, og

7) vedligeholdt, så de til stadighed opfylder kravene i nr. 1-6.

Stk. 3. Antal og placering af redningsmidler, jf. stk. 2, nr. 2 og 6, skal fastlægges i evakueringsanalysen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.

Særlige bestemmelser

§ 24. På offshoreanlæg, der er klassificeret som flytbare offshore boreenheder, skal redningsmidlerne efter § 23 som minimum opfylde seneste udgave af MODU-koden.

Stk. 2. Redningsmidler på flytbare offshore boreenheder, som er bygget efter den 1. januar 2001, skal, udover kravene i stk. 1, som minimum opfylde de supplerende krav, der er fastsat i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 25. På permanent bemandede faste offshoreanlæg og mobile offshoreanlæg, der ikke er omfattet af § 24, skal redningsmidlerne efter § 23 omfatte motordrevne og overdækkede redningsbåde.

Stk. 2. På mobile offshoreanlæg efter stk. 1 skal redningsmidlerne som minimum opfylde kravene i IMO’s »International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974« med senere ændringer.

§ 26. I tilfælde, hvor permanent bemandede mobile offshoreanlæg er placeret ved et andet permanent bemandet offshoreanlæg, og der er fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, skal redningsmidlerne på anlæggene samlet set opfylde §§ 23 og 25.

Kapitel 8

Hjælpefartøjer

§ 27. Ved udførelse af boreaktiviteter skal et eller flere hjælpefartøjer indgå i beredskabet for et offshoreanlæg.

Stk. 2. Endvidere skal et eller flere hjælpefartøjer indgå i beredskabet for offshoreanlæg, hvor der udføres andre aktiviteter end boreaktiviteter, hvis det fremgår af risikovurderingen efter bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v., at disse aktiviteter indebærer en tilsvarende risiko for de ombordværende på offshoreanlægget.

§ 28. For at kunne indgå i beredskabet for et offshoreanlæg skal et hjælpefartøj være godkendt hertil af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Et hjælpefartøj kan også varetage andre opgaver i det omfang, det ikke er til hinder for varetagelsen af beredskabsopgaverne.

§ 29. Mens et hjælpefartøj er i beredskab, må det ikke ankre, fortøje eller fjerne sig mere end fem minutters sejlads fra offshoreanlægget, medmindre beredskabets varetagelse eller hensynet til eget eller andet skibs sikkerhed gør det nødvendigt.

Kapitel 9

Sundhedstjeneste

§ 30. På ethvert permanent bemandet offshoreanlæg skal den driftsansvarlige virksomhed etablere en sundhedstjeneste, jf. dog § 31.

Stk. 2. Sundhedstjenesten skal bestå af personer med sundhedsfaglig uddannelse (offshore medics), jf. §§ 32 og 33, med henblik på at varetage behandlende sundhedsmæssige opgaver i det omfang det er nødvendigt, før syge eller tilskadekomne kan komme under behandling i land.

Stk. 3. Antallet af offshore medics skal tilpasses de konkrete forhold på offshoreanlægget.

Stk. 4. På ethvert permanent bemandet offshoreanlæg skal der være et antal personer, der har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus, og som ikke har andre beredskabsfunktioner i en nødsituation.

§ 31. Hvor det skønnes sundhedsfagligt forsvarligt af offshore medic efter § 32, stk. 1, eller af den delegerende læge efter § 32, stk. 2, kan sundhedstjenesten være fælles for offshoreanlæg, der er broforbundet med hinanden, og hvor der er fri bevægelighed for personer mellem anlæggene.

§ 32. Offshore medic skal have autorisation som læge i Danmark og tilladelse til selvstændigt virke som læge i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis offshore medic ikke er en læge efter stk. 1, må offshore medic kun udføre opgaver i det omfang de er delegeret til vedkommende af en læge i henhold til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Den delegerende læge skal have autorisation som læge i Danmark og tilladelse til selvstændigt virke som læge i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

§ 33. En offshore medic skal, på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, have den fornødne kompetence, herunder praktisk erfaring, i behandling af fysiske traumer i det omfang, det er nødvendigt før tilskadekomne kan komme under behandling i land.

Stk. 2. Kompetencen efter stk. 1 skal vedligeholdes og forbedres i overensstemmelse med den sundhedsfaglige udvikling i samfundet.

§ 34. En offshore medic skal have sprogfærdigheder, så vedkommende i nødvendigt omfang kan kommunikere med de ombordværende på offshoreanlægget for at kunne varetage sine opgaver forsvarligt.

§ 35. Hvor offshore medic ikke er en læge efter § 32, stk. 1, og hvor samråd med den delegerende læge efter § 32, stk. 2, ikke umiddelbart er mulig, kan offshore medic, i nødsituationer, ved ulykkestilfælde og lignende, foretage den nødvendige medicinering efter et samlet skøn over den syge eller tilskadekomne persons tilstand, indikationer og kontraindikationer for lægemidlets anvendelse m.v. I sådanne tilfælde skal offshore medic, så snart det er muligt, orientere den delegerende læge efter § 32, stk. 2, om den foretagne medicinering.

§ 36. Der skal i den driftsansvarlige virksomheds ledelsessystem indgå en arbejdsbeskrivelse, der omfatter det sundhedsfaglige arbejde for offshore medic.

Stk. 2. Repræsentanterne for den driftsansvarlige virksomheds organiserede samarbejde om sikkerhed og sundhed skal orienteres om arbejdsbeskrivelsen efter stk. 1.

§ 37. For alle aktiviteter af sundhedsmæssig karakter skal offshore medics på offshoreanlægget føre løbende optegnelser. Disse optegnelser skal behandles fortroligt efter samme retningslinjer som i det danske sundhedsvæsen.

Kapitel 10

Lægemidler og medicinsk udstyr

§ 38. På offshoreanlæg skal der, på basis af en vurdering af en læge, være en passende beholdning af lægemidler, tekniske desinfektionsmidler, forbindingsstoffer, sygeplejeartikler og instrumenter.

Stk. 2. Lægen efter stk. 1 skal have autorisation som læge i Danmark og tilladelse til selvstændigt virke som læge i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Stk. 3. Der skal på offshoreanlægget være mulighed for forsvarlig opbevaring af beholdningen, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. En opdateret liste over beholdningen efter stk. 1 og en beskrivelse af eventuelle opbevaringskrav for denne skal forefindes på offshoreanlægget.

§ 39. Permanent bemandede offshoreanlæg skal være forsynet med egnet vejrtræknings- og genoplivningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Udstyret og hjælpemidlerne skal findes i tilstrækkelig mængde og anbringes på hensigtsmæssige steder.

Stk. 2. Ved besøg på ikke permanent bemandede offshoreanlæg skal der medbringes fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde og mindst én af de ombordværende skal have gennemført førstehjælpskursus efter § 30, stk. 4.

Kapitel 11

Dispensation, straf m.v.

§ 40. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, der implementeres ved denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved behandling af ansøgning om dispensation fra §§ 32 og 33 og 37-39 skal Energistyrelsen anmode Sundhedsstyrelsen om en udtalelse.

§ 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-10, § 13, stk. 1-4, § 14, stk. 1 og 3-5, § 15, stk. 1, §§ 16 og 17, § 18, stk. 1-4, §§ 19-21, § 22, stk. 1, § 23, § 24, stk. 2, § 25, stk. 1, §§ 26-30, § 32, stk. 2, §§ 33 og 34, § 35, 2. pkt., og §§ 36-39.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Offshoresikkerhedslovens § 71, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2006 om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Kurser i grundlæggende sikkerhed, jf. § 10, som er gennemført før den 1. juli 2008, er gyldige i fire år efter gennemførelsestidspunktet.

Stk. 4. Kurser med et indhold svarende til §§ 13 og 14 for medlemmer af brandhold, brandledere, redningsbådsførere, førere af redningsflåder og mand over bord-både, og som er gennemført før den 1. januar 2011, er gyldige i fire år efter gennemførelsestidspunktet.

Stk. 5. Den driftsansvarlige virksomhed kan indtil den 1. juli 2012 fravige kravet om gennemførelse af øvelsesforløbet i helikopterevakuering, jf. § 10, stk. 2, nr. 4, i ganske særlige tilfælde, hvor personer, der var beskæftiget med arbejde på offshoreanlæg den 1. juli 2008, ikke har været i stand til at gennemføre hele øvelsesforløbet af helbredsmæssige årsager. Den helbredsmæssige årsag skal dokumenteres ved en lægeerklæring.

Stk. 6. For mobile offshoreanlæg, der er klassificeret i henhold til MODU-kodens udgave fra 1979, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden har en driftstilladelse efter § 28 i offshoresikkerhedsloven, finder § 24, stk. 1, først anvendelse, når driftstilladelsen skal fornys, eller når der efter § 29 i offshoresikkerhedsloven skal indhentes ændringstilladelse vedrørende redningsmidler.

§ 43. De internationale vedtagelser, som er nævnt i § 13, stk. 5, § 14, stk. 2, § 24, stk. 1, § 25, stk. 2, og § 42, stk. 6, kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende internationale vedtagelser ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen eller Søfartsstyrelsen.

Energistyrelsen, den 15. december 2010

Ib Larsen

/ Dewi Dylander


Bilag 1

Supplerende krav efter § 24, stk. 2.

Nummereringen refererer til nummereringen i MODU-koden, Consolidated Edition 2001.

Tekst med almindelig skrifttype angiver teksten, som er oversat fra den tekst, der findes i MODU-koden, mens tekst med kursiv skrifttype angiver de supplerende bestemmelser. Hvor MODU-kodens tekst er gengivet, sker det alene for at lette forståelsen af den supplerende tekst.

Kapitel 10

Redningsudstyr og arrangementer

10.3 Mønstrings- og indskibningsarrangementer for redningsbåde og redningsflåder

10.3.7 ...

.1 Der skal forefindes reposer (hvileplatforme) for at sikre forsvarlig indskibning, eller hvor konstruktionsmæssigt særlige omstændigheder umuliggør anbringelse af reposer, andre egnede foranstaltninger til at sikre forsvarlig indskibning.

.2 Reposer skal være forsynede med effektiv belysning. Vandoverfladen i deres nærhed skal ligeledes være effektivt belyst. Energiforsyningen til sådan belysning skal kunne leveres fra den elektriske nødenergikilde.

10.3.8 Hvis der ikke kan installeres faste lejdere, skal der forefindes et alternativt evakueringsmiddel med tilstrækkelig kapacitet til, at alle personer om bord sikkert kan komme ned til vandoverfladen på højst 10 minutter fra det tidspunkt, der gives signal til at begynde.

10.4 Udsætningssteder for redningsbåde og redningsflåder

Udsætningssteder skal placeres på sådanne steder, hvorfra det er sikkert at foretage udsætning, idet man især skal være opmærksom på, at der er tilstrækkelig afstand til en fritlagt propel og stærkt overhængende dele af skroget samt den underliggende konstruktion. Så vidt muligt skal udsætningssteder placeres på en sådan måde, at redningsbåde og redningsflåder kan udsættes ned langs en lige side på boreenheden, bortset fra:

.1 redningsbåde eller redningsflåder, der er beregnet til udsætning ved frit fald, og

.2 redningsbåde eller redningsflåder, der er anbragt på udbygninger, der sikrer, at de går fri af lavereliggende dele af boreenheden.

10.5 Anbringelse af redningsbåde og redningsflåder

10.5.1 ...

.2 så nær vandoverfladen, som det er sikkert og praktisk muligt. En redningsbåd eller nedfirbar redningsflåde skal være anbragt i en sådan position, at redningsbåden eller -flåden i indskibningspositionen er mindst 2 meter over vandlinjen, når boreenheden befinder sig i havareret tilstand, som beskrevet i kapitel 3, eller er krænget over til den vinkel, hvor kanten af boreenhedens vejrdæk befinder sig i vandoverfladen, alt efter hvad der er mindst.

10.6 Udsætnings- og ombordtagningsarrangementer for redningsbåde og redningsflåder

10.6.1 ...

.1 Udsætningsarrangementer skal gives specielle overvejelser for at sikre, at redningsbåden eller -flåden passerer fri af underliggende strukturer m.v. i en nødsituation.

.2 Hver redningsbåds ombordtagningsarrangement skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at båden kan hives op på enheden med mindst 6 personer.

10.6.13 Uanset de i regel III/48.2.6 omtalte krav, behøver nedfiringshastigheden ikke være større end 1 meter per sekund. Den maksimale affiringshastighed må ikke overstige 1,5 meter per sekund for mand over bord både, 1,3 meter per sekund for redningsbåde og 1,0 meter per sekund for redningsflåder.

10.10 Redningsveste

10.10.1 ... Antallet af ekstra redningsveste til personer på arbejde skal mindst udgøre 50 pct. af antallet af ombordværende personer.

10.11 Redningsdragter

10.11.1Mindst 3 beskyttelsesdragter velegnede til brug for mand over bord-bådens besætning skal være placeret i nærheden af denne.

10.12 Redningskranse

10.12.3 … For selvhævende boreenheder skal der tages hensyn til maksimum højde over vandet og for andre boreenheder letteste kondition. Redningslinen skal stuves således, at den let og uhindret kan løbe ud.

10.18 Beredskab, vedligeholdelse og eftersyn

Ugentlige eftersyn

10.18.6 ...

.2 alle motorer i redningsbåde og mand over bord-både skal køres frem og bak i et samlet tidsrum af mindst 3 minutter, hvis omgivelsestemperaturen ligger over den minimumstemperatur, der er nødvendig for at kunne starte motoren.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21 og dele af Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, EF-tidende 1998 nr. L 131, side 11.