Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på offshoreanlæg1)

I medfør af § 49, § 72, stk. 1, og § 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007 og lov nr. 287 af 15. april 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Formål

§ 2. Det påhviler den driftsansvarlige virksomhed for offshoreanlæg at sikre, at sikkerhedsgruppen erhverver sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, således at den kan opfylde sine pligter i sikkerhedsorganisationen.

Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed skal senest 4 uger efter valg eller udpegning af nye medlemmer af sikkerhedsgruppen tilmelde disse medlemmer til uddannelsen i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Uddannelsen skal være gennemført snarest og senest 5 måneder efter valget eller udpegningen.

Stk. 3. Sikkerhedsgruppen har pligt til at deltage i uddannelsen. Medlemmer af sikkerheds-gruppen, der inden for de sidste 5 år har gennemført den hidtil gældende arbejdsmiljøuddannelse for offshoreanlæg, skal ikke gennemføre uddannelsen.

Uddannelsens indhold

§ 3. Sikkerhedsgruppen skal bl.a. undervises i det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde på offshoreanlæg og i kendskab til reglerne på området, herunder regelsøgning.

Stk. 2. Energistyrelsen kan på forlangende få tilsendt materiale over udbudte kurser fra den driftsansvarlige virksomhed.

Stk. 3. Energistyrelsen kan, hvis de udbudte kurser ikke skønnes tilstrækkelige til at bibringe kursusdeltagerne den fornødne viden, stille krav til kursets indhold, længde og deltagerantal.

Underviserkvalifikationer

§ 4. En underviser i sikkerheds- og sundhedsarbejde på offshoreanlæg skal være i besiddelse af kendskab til sikkerheds- og sundhedsforhold på offshoreanlæg og være i besiddelse af pædagogiske kvalifikationer.

Stk. 2. Energistyrelsen kan anmode om dokumentation for, at underviserne besidder de fornødne kvalifikationer og kan forlange evalueringsskemaer tilsendt.

Stk. 3. Energistyrelsen kan stille krav til underviserens kvalifikationer.

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 2, stk. 1-3, § 3, stk. 2 og 3, og § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Energistyrelsen, den 15. december 2010

Ib Larsen

/ Dewi Dylander

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, L 183, side 1.