Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En investeringsforening ønskede at foretage en fusion mellem 1 akkumulerende og 3 udloddende afdelinger. Den modtagende afdeling var udloddende. Ligningsrådet udtalte, at den akkumulerende afdeling måtte omdannes til udloddende forud for fusionen. Omdannelsen medførte ophørsbeskatning for afdelingen, hvorimod der ikke udløstes beskatning hos medlemmerne. Ligningsrådet tiltrådte, at fusionsskattelovens § 8, stk. 6 ikke var til hinder for, at fremførbare aktietab i de indskydende afdelinger og den modtagende afdeling kunne fremføres i den modtagende afdeling efter fusionen.
Den fulde tekst

Bindende forhåndsbesked

 

 

  • fusion
  • underskudsfremførsel
  • investeringsforeninger

 

 

 

 

Reference

SEL §§ 1, stk. 1, nr. 5a og stk. 6 samt 5

FUL § 8, stk. 6

LV 1997 S.B.2.1. og S.D.1.3.

 

Ligningsrådet blev anmodet om at besvare følgende

 

Spørgsmål

 

1)

Skal afdelingen A (akkumulerende) omdannes fra akkumulerende til udloddende, hvis afdelingen skal fusioneres med afdelingerne B, C og D (alle udloddende) med B som den modtagende afdeling?

 

2)

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende spørges om følgende:

 

  1. Skal A ophørsbeskattes ved omdannelsen til udloddende afdeling?
  2.  

  3. Udløser omdannelsen beskatning hos investorerne?

 

3)

Kan fremførte tab på aktier i de 2 indskydende afdelinger C og D og i den modtagende afdeling B udnyttes hos B efter fusionen?

 

Svar:

 

Ad 1)

Ja, der skal ske omdannelse.

 

Ad 2)

  1. Ja, ophørsbeskatning skal finde sted.
  2.  

  3. Nej, der udløses ikke beskatning hos medlemmerne, med mindre der ved omdannelsen udloddes beløb til medlemmerne.

 

3) Ja, tab kan fremføres i den modtagene afdeling B.

 

Sagsfremstilling og begrundelse:

 

Investeringsforeningen I ønsker at gennemføre en fusion mellem 4 afdelinger. Den ene afdeling A er akkumulerende, medens de øvrige 3 afdelinger B, C og D er udloddende. B skal være den modtagende afdeling.

 

Fusionen ønskes gennemført pr. 1. januar 1998.

 

Efter fusionsskattelovens § 14 stk. 2 skal Ligningsrådet give tilladelse til fusion af investeringsforeninger. Der er imidlertid ikke i retspraksis eksempler på skattefri fusioner mellem akkumulerende og udloddende afdelinger med den udloddende som den fortsættende. På denne baggrund fremsættes de ovenfor omtalte spørgsmål.

 

Vedrørende spørgsmål 1:

 

Det er revisionsfirmaets opfattelse, at A skal omdannes fra udloddende samtidig med, at fusionen gennemføres.

 

Den lokale skatteforvaltning udtaler, at uanset at der i fusionsskattelovens regler ikke ses at være krav om, at fusion kun kan gennemføres mellem udloddende investeringsforeninger, er det efter forvaltningens opfattelse nødvendigt at ændre A fra en akkumulerende til en udloddende investeringsafdeling.

 

Told- og Skatteregionen finder ikke, at omdannelse er nødvendig.

 

Ligningsrådet er enig med ansøgeren og skatteforvaltningen i, at der forud for den påtænkte fusion må foretages en omdannelse til udloddende afdeling.

 

Vedrørende spørgsmål 2 a:

 

Revisionsfirmaet anfører, at der i medfør af SEL § 5 skal ske ophørsbeskatning af A, der som akkumulerende er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5a og ved ændringen bliver omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6. Når A ophører med at være akkumulerende, bliver der udløst aktuel skat af samtlige skattepligtige avancer på de aktiver, der er i behold pr. ophørsdagen den 31. december 1997. Ved opgørelsen anvendes som "afståelsessum" aktivernes værdi den 31. december 1997.

 

Såvel skatteforvaltningen som regionen er enig med revisionsfirmaet.

 

Ligningsrådet er enig i det anførte og kan som følge heraf besvare spørgsmålet bekræftende.

 

Vedrørende spørgsmål 2b:

 

Efter revisionsfirmaets opfattelse udløses der ikke beskatning hos medlemmerne ved omdannelsen fra akkumulerende til udloddende, forudsat at der ikke sker udlodning fra afdelingen til medlemmerne i forbindelse med overgangen, og at der ikke sker forrykkelser i det indbyrdes forhold mellem medlemmerne som følge af overgangen, jf. TfS 1994,696.

 

Skatteforvaltningen og regionen tiltræder under henvisning til den nævnte afgørelse revisionsfirmaets opfattelse.

 

Ligningsrådet kan ligeledes tiltræde revisionsfirmaets opfattelse i og med, at Skatteministeriet, Departementet ved den nævnte afgørelse har taget stilling til spørgsmålet.

 

Vedrørende spørgsmål 3:

 

Revisionsfirmaet anfører som sin opfattelse, at fremførte tab på aktier ejet under 3 år i de 2 indskydende afdelinger C og D og i den modtagende afdeling B kan udnyttes hos B også efter en fusion. Det er ligeledes revisionsfirmaets opfattelse, at disse underskud ikke er omfattet af FUL § 8, stk. 6, idet der i bestemmelsen alene henvises til underskud omfattet af LL § 15.

 

Skatteforvaltningen og regionen er enig med revisionsfirmaet.

 

Ligningsrådet kan ligeledes tiltræde, at de fremførbare aktietab i de indskydende afdelinger og den modtagende afdeling kan fremføres i den modtagende afdeling efter fusionen. Ligningsrådet finder, at der må lægges afgørende vægt på formuleringen af FUL § 8, stk. 6. Bestemmelsens 1. pkt. er formuleret således:

 

"Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne underskud fra tidligere år, kan dette underskud uanset bestemmelsen i ligningslovens § 15 ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse."

 

Bestemmelsen omtaler udelukkende underskud omfattet af LL § 15. Der nævnes intet om fremførbare aktietab efter ABL. Der kan herefter efter Ligningsrådets opfattelse sluttes modsætningsvis fra bestemmelsen, således at underskud, der kan fremføres efter ABL s regler herom bevares og kan udnyttes af den modtagende afdeling.