Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

I medfør af § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 580 af 1. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Skoler, der har elever i skolepraktik, jf. § 66 b i lov om erhvervsuddannelser, eller elever, der er optaget til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, jf. § 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, udbetaler en skolepraktikydelse til disse elever.

Stk. 2. Der udbetales ikke skolepraktikydelse til elever, der modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, eller til elever, som modtager løn fra en arbejdsgiver, jf. § 66 f i lov om erhvervsuddannelser.

§ 2. Skoler, der har elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. kapitel 7 c i lov om erhvervsuddannelser, udbetaler en skoleydelse til disse elever.

Stk. 2. Der udbetales ikke skoleydelse til elever, der modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, eller til elever, som modtager løn fra en arbejdsgiver på grundlag af en uddannelsesaftale, jf. § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

§ 3. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå skolepraktikydelse efter § 1, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

§ 4. Størrelsen af de i §§ 1 og 2 nævnte ydelser fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Skolepraktikydelse og skoleydelse udbetales med tre forskellige satser til følgende grupper:

1) Elever under 18 år.

2) Elever der er fyldt 18 år og som er hjemmeboende.

3) Elever der er fyldt 18 år og som er udeboende

Stk. 3. En elev over 18 år anses for hjemmeboende i henhold til stk. 2, nr. 2, når eleven enten bor hos den ene eller begge af sine forældre, eller eleven i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse. En elev anses for udeboende i henhold til stk. 2, nr. 3, når eleven ikke bor hos den ene eller begge af sine forældre, og eleven ikke i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse. Bor eleven på kostskole, skolehjem eller lignende, anses eleven for udeboende i henhold til stk. 2, nr. 3, også selv om eleven har folkeregisteradresse hos den ene eller begge af sine forældre.

§ 5. Skolepraktikydelsen udbetales fra den dag, eleven begynder i skolepraktik eller i skoleundervisningen, og indtil den dag eleven forlader skolepraktikken eller indtil den dag en elev, der er optaget til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, jf. § 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, afslutter skoleundervisningen, jf. dog § 1, stk. 2.

Stk. 2. Skoleydelsen udbetales fra den dag, eleven begynder i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, og indtil den dag, eleven forlader eller afslutter uddannelsen, jf. dog § 2, stk. 2.

Stk. 3. Skolepraktikydelsen og skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferier og helligdage samt sygdom, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Skolepraktikydelse og skoleydelse kan for den enkelte elev højst udbetales under ferie i 5 uger pr. løbende år regnet fra elevens optagelse i skolepraktik eller i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Stk. 5. Skolepraktikydelsen og skoleydelsen udbetales ikke ved afholdelse af ferie med feriegodtgørelse fra tidligere beskæftigelse.

Stk. 6. Ved andet fravær end nævnt i stk. 3, som ikke er godkendt af skolen, nedsættes ydelserne forholdsmæssigt.

Stk. 7. Skolepraktikydelsen og skoleydelsen betales bagud senest med udgangen af måneden.

§ 6. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer udbetaling til skolerne af skolepraktikydelsen, jf. § 13 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, og skoleydelsen, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Skolerne aflægger regnskab for disse udgifter til Undervisningsministeriet som en del af skolens årsregnskab.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion indsender et budget til Undervisningsministeriet over de forventede udgifter til ordningerne. Udbetalingen fra Undervisningsministeriet til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker forskudsvis én gang i kvartalet med en efterfølgende årlig regulering på grundlag af et regnskab for det pågældende år.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 923 af 15. juli 2010 om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for elever, der fra og med den 1. januar 2011 påbegynder skolepraktik eller produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsen med undtagelse af § 3 finder anvendelse for elever, der har påbegyndt skolepraktik eller produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse inden den 1. januar 2011.

Undervisningsministeriet, den 22. december 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Karen Peytz