Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/11

Resumé

Klager – en person – klagede over, at Fugle og Natur ikke havde bragt et af Pressenævnet pålagt genmæle.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I overensstemmelse med det forvaltningsretlige udgangspunkt har en anmodning om genoptagelse af Pressenævnets kendelse som udgangspunkt ikke opsættende (suspensiv) virkning. Da Fugle og Natur ikke har fremsat krav om, at Pressenævnet tillagde genoptagelsesanmodningerne opsættende virkning, er anmodningerne ikke tillagt en sådan virkning. Genmæleteksten burde derfor have været bragt snarest muligt efter Pressenævnets kendelse af 30. august 2010, dvs. i Fugle og Natur nr. 4/2010. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik.

Nævnet pålægger Fugle og Natur at offentliggøre genmælet snarest muligt i Fugle og Natur. Nævnet bemærker i den forbindelse, at nævnets kendelser er endelige og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. medieansvarslovens § 50.

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for herudover at pålægge Fugle og Natur at offentliggøre nævnets kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at Fugle og Natur ikke bragte et af Pressenævnet pålagt genmæle i førstkommende udgave af bladet, hvorved klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

I Pressenævnets kendelse af 30. august 2010 i sag nr. 2010-6-1005, [Klager] mod Fugle og Natur, hed det:

”…

Realitetsbehandlingen

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at Fugle og Natur ikke har dokumenteret, at oplysningen om, at [Person A] i 1995 ”kreerede” Sneum Digesø, er utvivlsom rigtig. Derimod fremgår det af sagen, at klager under sin ansættelse hos Ribe Amt i 1992-93 arbejdede med retableringen af Sneum Digesø, ligesom [Klager] har fremlagt et sødesign af 14. januar 1992 i sit navn. Efter det oplyste anvender klager retableringsplanen som reference, hvorfor oplysningen kan være egnet til at påføre klager skade af betydning. [Klager] er herefter berettiget til at få bragt et genmæle.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Fugle og Natur efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre følgende:

Genmæle vedrørende Sneum Digesø

Fugle og Natur nr. 3-2009 bragte en artikel om nye fuglesøer i Danmark, hvoraf det fremgik at Sneum Digesø er landets bedste nye fuglesø, målt på antallet af registrerede arter i DOFbasen.

Af en billedtekst til artiklen fremgik udsagnet:

”Biolog [Person A] er manden bag alle tiders fuglesø i marsken syd for Esbjerg. Som ansat i Ribe Amt kreerede han Sneum digesø tilbage i 1995…”

Dette udsagn er ikke dokumenteret.

Ifølge [Klager] var det ham, der designede landskabs- og retableringsplanen for Sneum Engsø i 1992, hvor han var ansat hos Ribe Amt. Til at underbygge dette, har [Klager] fremlagt et sødesign af 14. december 1992 i sit navn.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Fugle og Natur (ved journalist Kjeld Hansen i henhold til fuldmagt af 20. september 2010 fra redaktør Helge Røjle Christensen) anmodede ved e-mail af 23. september 2010 om genoptagelse af sagen. Ved kendelse af 29. september 2010 i sag nr. 2010-6-1064 afviste Pressenævnet at genoptage behandlingen. I kendelsen hedder det:

”Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Uanset Fugle og Natur er fremkommet med nye faktiske oplysninger, herunder i form af breve af 30. januar og 9. marts 1992, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage behandlingen. Oplysningernes efterfølgende fremkomst kan ikke anses for et undskyldeligt forhold. Disse breve var således allerede tilgængelige, men blev ikke fremlagt under Pressenævnets behandling af sag nr. 2010-6-1005. Tilsvarende gælder de oplysninger, som den daværende chef for Fredningskontoret ved Ribe Amt har meddelt Kjeld Hansen. Da der ikke er påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse herefter.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at spørgsmålet om eksistensen af ophavsretlige rettigheder til Sneum Digesø henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence, herunder hvorvidt enkeltpersoner eller andre har rettigheder beskyttet af ophavsretsloven. I overensstemmelse hermed er der ikke taget stilling til disse forhold i nævnets kendelse af 30. august 2010.”

Fugle og Natur (ved biolog [Person A] i henhold til fuldmagt af 20. september 2010 fra redaktør Helge Røjle Christensen) anmodede ved e-mail af 29. september 2010 kl. 23.13 for anden gang om genoptagelse af sag nr. 2010-6-1005. I Pressenævnets kendelse af 15. oktober 2010 i sag nr. 2010-6-1068 hedder det:

”Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Nævnet indhenter som udgangspunkt alene udtalelse hos sagens parter, det vil sige i sagen, [Klager] og Fugle og Natur, jf. forretningsordenens § 8. Under henvisning [til] afgørelse af 29. september 2010 af Fugle og Naturs anmodning om genoptagelse af sag nr. 2010-6-1005 finder nævnet, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der foreligger væsentlige sagsbehandlingsfejl som følge af, at nævnet ikke har indhentet en udtalelse fra [Person A].

Til støtte for Fugle og Naturs første anmodning om genoptagelse var fremført de samme synspunkter, som i øvrigt nu er gjort gældende. Da en part ikke har krav på at få taget stilling til de samme forhold flere gange, afvises anmodningen om genoptagelse som åbenbar grundløs i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.”

Kjeld Hansen rettede ved brev af 31. oktober 2010 henvendelse til Pressenævnets formand vedrørende sagen.

Pressenævnet anmodede ved e-mail af 11. november 2010 redaktør Helge Røjle Christensen om at sende en kopi af offentliggørelsen af genmæleteksten. Hertil svarede redaktøren:

”Jeg kan oplyse, at Fugle og Natur nr. 4, 2010 var gået i produktion, da vi den 15. oktober modtog Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1068 – den 2. anmodning om genoptagelse af sag nr. 2010-6-1005.

I øvrigt har artiklens forfatter Kjeld Hansen efterfølgende henvendt sig til Pressenævnets formand i sagen.”

Pressenævnet svarede ved e-mail af 15. november 2010 kl. 10.02 med kopi til [Klager] følgende:

”I forlængelse af Deres e-mail af 11. november 2010 skal Pressenævnet gøre opmærksom på, at Kjeld Hansens henvendelse til nævnets formand (j.nr. 10-710/3) ikke har opsættende virkning, og De bedes således offentliggøre genmælet i førstkommende udgave af Fugle og Natur.”

[Klager] klagede samme dag kl. 12.06 til Pressenævnet over, at genmælet ikke var offentliggjort.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at Pressenævnet ved kendelse af 30. august 2010 i sag nr. 2010-6-1005 pålagde Fugle og Natur at offentliggøre genmælet i bladet. Genmælet blev ikke bragt i det førstkommende nummer af Fugle og Natur (nr. 4), der udkom ca. to måneder senere, nemlig i november 2010.

Klager har videre anført, at der ikke er tale om et undskyldeligt forhold, og genmælet ikke er bragt snarest muligt. Med Pressenævnets kendelse af 29. september 2010 havde nævnet allerede afvist en anmodning om genoptagelse af sagen. Alligevel fremsendtes igen med fuldmagt fra den ansvarshavende redaktør en anden anmodning. Denne blev siden afvist som åbenbar grundløs, da en part ikke har krav på at få taget stilling til de samme forhold flere gange. Med e-mail af 15. november 2010 har Pressenævnet endvidere præciseret over for den ansvarshavende redaktør, at efterfølgende henvendelser ikke har opsættende virkning for en afgivet kendelse. Den ansvarshavende redaktør for Fugle og Natur kendte eller burde have kendt til reglerne i medieansvarslovens § 49 og Pressenævnets praksis.

2.2 Fugle og Naturs synspunkter

Fugle og Natur har anført, at nr. 4/2010 var gået i produktion, da man den 15. oktober 2010 modtog Pressenævnets kendelse af 15. oktober 2010 i sag nr. 2010-6-1068, den anden anmodning om genoptagelse. En anmodning om genoptagelse af en sag må naturligvis have opsættende virkning på selve sagen.

Ifølge bladet fremgår det af Pressenævnets svar af 15. november 2010, at det er Kjeld Hansens senere henvendelse til Pressenævnets formand, som ikke har opsættende virkning. Pressenævnet har på intet tidspunkt oplyst, at anmodningerne om genoptagelse af selve sagen ikke har opsættende virkning. [Klager] drager derfor en forkert slutning om dette i sin klage.

Fugle og Natur har herudover anført, at den afsagte kendelse i sag nr. 2010-6-1005 er afsagt på mangelfuldt grundlag, og at den næppe er i overensstemmelse med kendsgerningerne, og en offentliggørelse vil volde betydelig skade på både [Person A] og Kjeld Hansens professionelle omdømme og indtjening. Bladet har derfor anmodet Pressenævnet om tilladelse til at udskyde offentliggørelsen af kendelsen ”indtil videre”, da sagen blandt andet overvejes indbragt for Folketingets Ombudsmand.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

I overensstemmelse med det forvaltningsretlige udgangspunkt har en anmodning om genoptagelse af Pressenævnets kendelse som udgangspunkt ikke opsættende (suspensiv) virkning. Da Fugle og Natur ikke har fremsat krav om, at Pressenævnet tillagde genoptagelsesanmodningerne opsættende virkning, er anmodningerne ikke tillagt en sådan virkning. Genmæleteksten burde derfor have været bragt snarest muligt efter Pressenævnets kendelse af 30. august 2010, dvs. i Fugle og Natur nr. 4/2010. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik.

Nævnet pålægger Fugle og Natur at offentliggøre genmælet snarest muligt i Fugle og Natur. Nævnet bemærker i den forbindelse, at nævnets kendelser er endelige og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. medieansvarslovens § 50.

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for herudover at pålægge Fugle og Natur at offentliggøre nævnets kritik.

Afgjort den 16. december 2010