Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1079

Resumé

Vordingborg Kommune og kommunaldirektøren klagede over artiklen ”HÆVER BÅDE SKAT OG CHEFLØN” i B.T. og på bt.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det oplyste lægges det til grund, at [Klager] blev ansat som kommunaldirektør pr. 1. april 2010, og at han ikke er steget i løn siden sin ansættelse. Det lægges endvidere til grund, at stigningen i lønudgiften til en kommunaldirektør i Vordingborg Kommune fra ca. 1.246.000 kr. den 1. januar 2009 til ca. 1.379.000 kr. ved [Klager]s ansættelse skyldes et centralt fastsat cheftillæg på ca. 50.000 kr., en almindelig og centralt fastsat lønregulering på ca. 20.000 kr. og et tillæg på ca. 60.000 kr. som følge af kommunalbestyrelsens ønske om kontraktsansættelse. Kommunaldirektøren er aflønnet i henhold til overenskomst mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Kommunernes Landsforening.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i de påklagede artikler er misvisende på den måde, at de efterlader et indtryk af, at [Klager] har opnået lønforhøjelse under sin ansættelse, at denne lønforhøjelse er besluttet af kommunen, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem lønforhøjelsen og skattestigningen i kommunen. Pressenævnet udtaler sin kritik af, at B.T. og bt.dk har bragt disse misvisende oplysninger.

Da B.T. og bt.dk samtidig har bragt udtalelser fra [Klager], hvor den rette sammenhæng forklares, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge B.T. og bt.dk at bringe et genmæle, men pålægger medierne at offentliggøre nævnets kritik i medfør af medieansvarslovens § 49.

Borgmester [Person A] har på vegne af Vordingborg Kommune og i henhold til fuldmagt fra kommunaldirektør [Klager] klaget til Pressenævnet over en artikel i B.T. og på bt.dk henholdsvis den 1. og 4. oktober 2010, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere avisens afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

B.T. bragte den 1. oktober 2010 (på side 18-19) bl.a. overskriften ”HÆVER BÅDE SKAT OG CHEFLØN” og med mindre typer ”TI UD AF 12 KOMMUNER, der vil hæve skatten næste år, hæver samtidig kommunaldirektørens løn”.

Artiklen omhandlede lønniveauet generelt for kommunernes øverste administrative chef, kommunaldirektøren. Til artiklen var indsat et Danmarkskort med oplysninger om lønudviklingen for de 12 udvalgte kommunaldirektører. Det fremgår af artiklen, at avisen forgæves havde forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforenings formand. I relation til klager fremgik følgende:

”VORDINGBORG

Kommunaldirektør

[Klager]

2008: 1.276.953

2010: 1.379.387

UDVIKLING: 8 %”

I grafen var der i relation til Solrøds kommunaldirektør tilføjet oplysningen: ”konstitueret siden 1. august 2010”.

Samme dag på side 18 bragte avisen en artikel under overskriften ”Kommunaldirektør: Jeg havde ikke accepteret lavere løn” og underoverskriften ”I Vordingborg Kommune har de fået lov til at inddrive 31,7 mio. kr. mere fra borgerne. Alligevel stiger kommunaldirektør [Klager]s løn i år med hele 133.000 kr.”. Af artiklen fremgik i øvrigt følgende:

”Helt præcist fra 1.246.187 til 1.379.386 på et enkelt år fra 2009 til 2010. Lønnen dalede ellers lidt fra 2008 til 2009.

Tomas Terkildsen er nyansat, efter at den gamle direktør måtte gå af, fordi han flere gange blev taget i at køre rundt i sin bil, selv om han havde fået frakendt kørekortet.

Anden kontraktform

[Klager] blev ansat på en anden kontraktform end sin forgænger. Det var det, der udløste lønstigningen.

Therkildsen har nemlig en mere usikker kontraktansættelse, hvor forgængeren var ansat på tjenestemandsvilkår.

B.T. spurgte ham, om han fandt det rimeligt, at han fik sådan en lønstigning, selv om kommunen skal hæve skatten.

»Nu er det jo ikke mig eller kommunalbestyrelsen, der fastsætter lønnen. Det er centralt fastsat i Kommunernes Landsforening. Det er faktisk det første job, jeg har haft, hvor jeg ikke har forhandlet løn,« siger han.

Hvad nu hvis din stilling havde været lavere lønnet - f.eks. på mellem 800.000 og 900.000 kr.?

»Løn betyder naturligvis noget for mig, som det gør for så mange andre. Jeg havde ikke søgt stillingen, hvis lønnen havde været markant lavere, som du beskriver,« siger han.

Tjener mere end Løkke

Du og dine kolleger er oppe at matche og ligger ofte over Lars Løkke Rasmussens løn. Er det rimeligt?

»Jeg har ikke nogen holdning til det generelle lønniveau - eller om det er rimeligt eller ej, at vi tjener mere end Løkke.«

Bedste aftale for kommunen

I Solrød Kommune har de også netop ansat en ny kommunaldirektør. Han er gået 20 pct. ned i løn. Kunne I ikke have gjort det samme?

»Jeg ville have foreslået kommunen denne her ansættelse i stedet for tjenestemandsansættelse. Den er bedre for kommunen, da det er nemmere at komme af med en direktør, hvis resultaterne er dårlige.«

Kan du forstå, det forarger mange mennesker, at kommunaldirektørernes lønniveau er steget så voldsomt?

»Jeg kan godt forstå, at folk synes, det er mange penge. Men jeg synes også, man fordrejer billedet, når man sammenligner tilbage fra før sammenlægningen, hvor kommunerne var markant mindre,« forklarer [Klager].”

Til artiklen var indsat et billede af Tomas Therkelsen med følgende billedtekst:

”Jeg kan godt forstå, at folk synes, det er mange penge. Men jeg synes også, man fordrejer billedet, når man sammenligner tilbage fra før sammenlægningen, hvor kommunerne var markant mindre, siger [Klager], kommunaldirektør i Vordingborg Kommune.”

Bt.dk bragte den 4. oktober 2010 samme artikel og billede, men under overskriften ”Borgerne skal betale mere i skat - han får kæmpe lønforhøjelse” og underoverskriften ”Kommunaldirektør: Jeg havde ikke accepteret lavere løn”.

Yderligere oplysninger

Vordingborg Kommunes kommunikationskonsulent sendte under emnet berigtigelse/pressemeddelelse en mail til bt@bt.dk den 1. oktober 2010 kl. 14.30. Til mailen var vedhæftet en pressemeddelelse, som kommunen havde udsendt samme dag med overskriften: ”Kommunalbestyrelse har ikke givet én kr. i lønstigning til kommunaldirektør”.

Den 6. oktober 2010 anmodede borgmesteren i Vordingborg Kommune B.T.s ansvarshavende redaktør om bl.a. at bringe følgende genmæle:

Genmæle:

Vordingborg Kommune har ikke givet én kr. i lønstigning til kommunaldirektør

B.T. skrev den 1. oktober, at Vordingborg Kommune, samtidig med at den har fået Indenrigsministerens tilladelse til at sætte skatten op, lader kommunaldirektør [Klager]s løn stige med 133.000 kr.

Det er ikke rigtigt. [Klager] tiltrådte først stillingen som kommunaldirektør i Vordingborg Kommune den 1. april 2010 og er ikke steget i løn siden sin ansættelse. At lønnen til kommunaldirektøren er højere, end den løn den tidligere kommunaldirektør i 2009 fik, skyldes alene centralt fastsatte stigninger, der aftales mellem KL og DJØF. Vordingborg Kommune har intet med dette at gøre og har ikke haft indflydelse på lønfastsættelsen.

I artiklen fremhæves det også, at Vordingborg Kommune kunne have gjort som Solrød Kommune og sat kommunaldirektørens løn ned, men ikke har gjort det. Det er heller ikke rigtigt.

Solrød Kommune valgte, ved ansættelsen af ny kommunaldirektør i sensommeren, at gå fra en dyrere åremålsansættelse til en billigere kontraktansættelse. Vordingborg Kommune valgte allerede ved ansættelsen af [Klager], den 1. april 2010, den billigste ansættelsesform – kontraktansættelse. Derfor er det ikke korrekt, at Vordingborg Kommune kunne gøre som Solrød Kommune og reducere lønudgifter på den måde. Det var allerede sket.

Når lønnen til kommunaldirektøren er højere i Vordingborg Kommune end i Solrød Kommune, skyldes det udelukkende, at Vordingborg Kommune er betydeligt større. Dermed får kommunaldirektøren, som følge af de centralt fastsatte regler, en højere løn.”

B.T. afslog ved e-mail af 7. oktober 2010 at bringe genmælet.

2 Parternes synspunkter

2.1 Vordingborg Kommune og [Klager]s synspunkter

Borgmester [Person A] har anført, at B.T.’s ene artikel sammenkæder det kommunens tilladelse til at hæve skatten med lønstigningen til kommunaldirektør [Klager]. I artiklen hedder det:

”I Vordingborg Kommune har de fået lov til at inddrive 31,7 mio. kr. mere fra borgerne. Alligevel stiger kommunaldirektør [Klager]s løn i år med hele 133.000 kr.

Klagerne har oplyst, at lønudgiften til kommunaldirektøren er steget fra 1.246.000 kr. den 1. januar 2009 til 1.379.000 kr. Stigningen ved [Klager]s tiltrædelse den 1. april 2010 skyldes et centralt fast stillingstillæg på ca. 50.000 kr., en lønregulering på ca. 20.000 kr. samt et tillæg på ca. 60.000 kr. på grund af kommunalbestyrelsens ønske om en kontraktansættelse. Kommunalbestyrelsen har ikke haft indflydelse på lønnens størrelse. Denne fastsættes centralt via overenskomster mellem DJØF og Kommunernes Landsforening.

Avisens overskrifter og indledninger hænger ikke sammen med artiklens indhold. Der tegnes et urigtigt billede af en kommunes kommunalpolitikere som økonomisk uansvarlige. Dette påvirker kommunens omdømme negativt blandt borgerne.

Klagerne ønsker derfor, at avisen bliver pålagt at bringe et genmæle.

Herudover er det i strid med god presseskik, at avisen på bt.dk bringer billedet af kommunaldirektøren sammen med overskriften ”Borgerne skal betale mere i skat – han får kæmpe lønforhøjelse”, når dette ikke er korrekt.

2.2 B.T. og bt.dk’s synspunkter

Avisen har anført, at den ansvarshavende redaktør ikke har modtaget kommunens e-mail af 1. oktober 2010.

Avisen har erkendt, at udsagnet ”alligevel stiger kommunaldirektør [Klager]s løn i år med hele 133.000 kr.” kan give det indtryk, at netop hans løn stiger med 133.000 kr., og at der derfor rettelig burde have stået, at ”kommunaldirektørens løn i år stiger med hele 133.000 kroner.” B.T. har beklaget denne unøjagtighed, men afvist, at unøjagtigheden kan berettige til et genmæle. Historiens pointe er, at Vordingborg Kommune har hævet lønnen betydeligt til kommunaldirektøren. Den pågældende konkret ansatte kommunaldirektør er uden betydning for historiens budskab. Der lægges herved også vægt på, at det umiddelbart efter artiklen klart fremgår, at [Klager] er nyansat, og at der således indlysende ikke kan være tale om, at det netop er [Klager], der har fået en lønforhøjelse, men at lønforhøjelsen er givet til den til enhver tid siddende kommunaldirektør.

Avisen har afvist, at det i artiklen påstås, at Vordingborg Kommunen blot kunne sætte lønnen ned, som sket i Solrød Kommune. Avisen stillede blot [Klager] spørgsmålet:

”I Solrød Kommune har de også netop ansat en ny kommunaldirektør. Han er gået 20 pct. ned i løn. Kunne I ikke have gjort det samme?”

Hvortil [Klager] svarer:

»Jeg ville have foreslået kommunen denne her ansættelse i stedet for tjenestemandsansættelse. Den er bedre for kommunen, da det er nemmere at komme af med en direktør, hvis resultaterne er dårlige.«

lagerne dokumenterer i øvrigt ikke, at Vordingborg Kommune ikke kunne sænke lønnen. Der er heller ikke anført konkrete eksempler på, at overskrifter og artikelindhold ikke skulle hænge sammen.

Kommunen har afvist, at det skulle være i strid med god presseskik på bt.dk at bringe et billede af direktøren og herunder skrive ”Borgerne skal betale mere i skat – han får en kæmpe lønforhøjelse”. Kommunaldirektørens løn i kommunen er steget med 133.000 kr. Det er sket samtidig med, at kommunen hævede skatten. Som anført menes der med ”kommunaldirektøren” den person, der bestrider dette embede.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Efter det oplyste lægges det til grund, at [Klager] blev ansat som kommunaldirektør pr. 1. april 2010, og at han ikke er steget i løn siden sin ansættelse. Det lægges endvidere til grund, at stigningen i lønudgiften til en kommunaldirektør i Vordingborg Kommune fra ca. 1.246.000 kr. den 1. januar 2009 til ca. 1.379.000 kr. ved [Klager]s ansættelse skyldes et centralt fastsat cheftillæg på ca. 50.000 kr., en almindelig og centralt fastsat lønregulering på ca. 20.000 kr. og et tillæg på ca. 60.000 kr. som følge af kommunalbestyrelsens ønske om kontraktsansættelse. Kommunaldirektøren er aflønnet i henhold til overenskomst mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Kommunernes Landsforening.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i de påklagede artikler er misvisende på den måde, at de efterlader et indtryk af, at [Klager] har opnået lønforhøjelse under sin ansættelse, at denne lønforhøjelse er besluttet af kommunen, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem lønforhøjelsen og skattestigningen i kommunen. Pressenævnet udtaler sin kritik af, at B.T. og bt.dk har bragt disse misvisende oplysninger.

Da B.T. og bt.dk samtidig har bragt udtalelser fra [Klager], hvor den rette sammenhæng forklares, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge B.T. og bt.dk at bringe et genmæle, men pålægger medierne at offentliggøre nævnets kritik i medfør af medieansvarslovens § 49:

”Kritik fra Pressenævnet

I B.T. og på bt.dk blev henholdsvis den 1. og 4. oktober 2010 bragt artikler om kommunaldirektørers lønforhold. I den forbindelse var bl.a. Vordingborg Kommunens kommunaldirektørs løn omtalt.

I artiklerne fremstod det som om, at kommunen – samtidig med en tilladelse fra Indenrigsministeren til at sætte kommuneskatten op – havde givet den nuværende kommunaldirektør, [Klager]s, en lønforhøjelse. Det er ikke korrekt.

Lønudgiften til kommunaldirektøren i Vordingborg Kommune steg fra ca. 1.246.000 kr. den 1. januar 2009 til ca. 1.379.000 kr. ved den nuværende kommunaldirektør [Klager]s tiltrædelse pr. 1. april 2010. Dette skyldes imidlertid et centralt fastsat cheftillæg på ca. 50.000 kr., en almindelig og centralt fastsat lønregulering på ca. 20.000 kr. og et tillæg på ca. 60.000 kr. som følge af kommunalbestyrelsens ønske om kontraktsansættelse. Kommunaldirektøren er aflønnet i henhold til overenskomst mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Kommunernes Landsforening. [Klager]s løn er ikke steget efter hans ansættelse.

Kommunen og kommunaldirektøren har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at B.T. og bt.dk har tilsidesat god presseskik ved at give indtryk af, at [Klager] har opnået lønforhøjelse under sin ansættelse, at denne lønforhøjelse er besluttet af kommunen, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem lønforhøjelsen og skattestigningen i kommunen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af avisen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 16. december 2010