Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager

 

I medfør af § 33, stk. 1, i børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001, fastsættes:

Statsamtet

§ 1. Samtykker moderen og de mænd, der er parter i sagen, i at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, jf. børnelovens § 11, stk. 1, træffer statsamtet bestemmelse om, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige blodprøver udtages.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis andre end moderen og den eller de mænd, der er parter i sagen, samtykker i at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, jf. børnelovens § 11, stk. 2.

Retten

§ 2. Retten træffer efter reglerne i børnelovens § 18, 1. pkt., bestemmelse om gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser af sagens parter, herunder hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige blodprøver udtages.

Stk. 2. Hvis andre end sagens parter efter børnelovens § 18, 2. pkt., jf. § 11, stk. 2, samtykker i at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, træffer retten bestemmelse om, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige blodprøver udtages.

Fælles regler for blodprøveudtagning m.v.

§ 3. Til brug ved retsgenetiske undersøgelser udtages normalt to blodprøver fra moderen, barnet samt den eller de mænd, der er parter i sagen. Blodprøverne udtages i almindelighed med en uges mellemrum.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan blodprøver i særlige tilfælde udtages samme dag, hvis blodprøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt blodprøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved blodprøveudtagning fra personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2.

§ 4. Personer, der efter bestemmelserne i §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, skal i forbindelse med blodprøveudtagningen forevise billedlegitimation. Dette gælder dog ikke barnet.

Stk. 2. Mænd, der er parter i sagen, skal endvidere fotograferes i forbindelse med blodprøveudtagningen. Udtages flere blodprøver samme dag, jf. § 3, stk. 2, skal manden kun fotograferes en gang.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der efter bestemmelserne i §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, hvis det på grund af sagens omstændigheder skønnes nødvendigt.

§ 5. Når resultatet af de retsgenetiske undersøgelser foreligger, gør statsamtet eller retten parterne bekendt hermed.

Stk. 2. De fotografier, der er nævnt i § 4, stk. 2 og 3, indgår sammen med resultatet af de retsgenetiske undersøgelser i sagen og kan under den videre sagsbehandling foreholdes sagens parter.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på behandling af faderskabssager om børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere.

Justitsministeriet, den 13. juni 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer