Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
31993L0109
 
31994L0080
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

(Valgret til og valgbarhed for EU-diplomater m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »og har fast bopæl i Danmark«: »eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol«.

2. I § 14 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig.«

3. I § 14 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark«: »eller siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol«.

4. I § 14 a, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter endvidere regler om anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet for personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol.«

5. I § 15, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tilmeldt folkeregistret«: »eller registreret i Udenrigsministeriets protokol«.

6. I § 19, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»For kandidater, der er valgbare, som har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«

§ 2

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 571 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 7 indsættes som 2. pkt.:

»Personer, der har valgret efter § 1, stk. 2, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig.«

3. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Personer, der har valgret efter § 1, stk. 2, optages dog uden anmodning på valglisten, såfremt de pågældende

1) var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til kommunalbestyrelser og regionsråd,

2) siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol og

3) ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten.«

4. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter § 1, stk. 2, og om disse personers anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet.«

5. I § 9, stk. 1 og 2, indsættes efter »oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR)«: »og oplysninger om personer, der har valgret efter § 1, stk. 2«.

6. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For kandidater, der er valgbare, og som har valgret efter § 1, stk. 2, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«

7. I § 25, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»For stillere, der har valgret efter § 1, stk. 2, skal i stedet for personnummer opgives fødselsdato.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.