Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010, som ændret ved § 11 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 97 a, stk. 1, affattes således:

»Hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg, bortfalder bøde og konfiskation efter

1) 5 år, når bøden eller konfiskationskravet ikke overstiger 10.000 kr., og

2) 10 år, når bøden eller konfiskationskravet overstiger 10.000 kr.«

2. I § 97 a ophæves stk. 3, og i stk. 4, som bliver stk. 3, udgår »og 3«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 404 af 21. april 2010 og § 2 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 729 c, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 784, stk. 2« til: »stk. 6«.

2. I § 729 c indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Justitsministeren antager for hver landsrets område et antal advokater, der kan beskikkes efter stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om de pågældende advokater, herunder om vagtordninger, om vederlag for at stå til rådighed og om sikkerhedsmæssige spørgsmål.«

3. I § 747, stk. 2, nr. 2, ændres »uvæsentlig« til: »væsentlig«.

4. § 784, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Justitsministeren fastsætter nærmere regler om de pågældende advokater, herunder om vagtordninger, om vederlag for at stå til rådighed og om sikkerhedsmæssige spørgsmål.«

5. I § 799, stk. 1, udgår i 1. pkt. »§ 192 a, stk. 2,«, og som 3. pkt. indsættes:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på overtrædelser af straffelovens § 192 a, stk. 1, for så vidt angår overtrædelser vedrørende våben eller eksplosivstoffer, der på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.«

6. Efter § 807 d indsættes i kapitel 74:

»§ 807 e. Hvis det er af afgørende betydning for efterforskningen, at der foretages beslaglæggelse, uden at den mistænkte eller andre gøres bekendt hermed, kan retten ved kendelse træffe bestemmelse herom og om, at reglerne i § 807, stk. 1, 2. og 3. pkt., fraviges.

Stk. 2. Reglerne i § 783, stk. 3 og 4, § 784, § 785 og § 788 finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 omhandlede tilfælde.«

7. § 1002, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Endvidere finder reglerne om ransagning i kapitel 73 og reglerne om edition i kapitel 74 tilsvarende anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der ved ransagning eller edition kan findes genstande eller værdier, som kan beslaglægges efter 1. pkt. Afgørelser efter 1. og 2. pkt. træffes af den ret, som har afsagt dommen i 1. instans. I forbindelse med afgørelse om beslaglæggelse efter 1. pkt. skal der træffes afgørelse om, hvordan det beslaglagte skal anvendes, jf. § 807 d, stk. 2 og 3.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Den i § 1 nævnte bestemmelse i straffelovens § 97 a, stk. 1, gælder også for lovovertrædelser, der er begået, og retsfølger, der er pålagt før lovens ikrafttræden. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse i tilfælde, hvor forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.