Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob

(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 og senest ved lov nr. 912 af 13. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 51 indsættes i kapitel 9:

»§ 51 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i §§ 49-51, herunder om fremgangsmåden ved og betingelserne for beregning af hidtidig indtægt og dagpengesats for det enkelte medlem.

§ 52. Hvis et medlems arbejdstid ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, herunder i forbindelse med indberetning til indkomstregisteret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister, skal indtægten fra arbejdet omregnes til timer med den til enhver tid gældende omregningssats. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler herom.«

2. § 52 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, og som har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen efter 2. pkt. finder § 53, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.«

3. § 53, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kun indberettede løntimer m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog § 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.«

4. § 53, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet efter denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet.«

5. I § 63, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan herunder fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i stk. 4.«

6. § 63 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis medlemmet inden for 12 måneder efter at have fået en karantæne for at udeblive fra en samtale eller aktivitet, jf. stk. 2, eller efter at have fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, jf. § 63, stk. 4, 1. pkt., uden fyldestgørende grund på ny udebliver fra en samtale eller aktivitet efter stk. 1, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten er bortfaldet, indtil medlemmet

1) som fuldtidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer, jf. dog § 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer, jf. dog § 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger,

2) som deltidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer, jf. dog § 52, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer, jf. dog § 52, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger eller

3) i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.«

7. § 75 h, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Udbetaling af efterløn og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse giver dog ikke ret til feriedagpenge.«

8. I § 75 h, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »løn,«: »eller«.

9. § 75 h, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

10. I § 75 h, stk. 2, nr. 3, som bliver nr. 2, udgår »og 2«.

11. § 75 h, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

12. I § 75 h, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

13. I § 75 h, stk. 7, som bliver stk. 6, ophæves 2. pkt.

14. § 85 d, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Efterlønsmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen fratrækker bidraget ved udbetalingen af efterløn til medlemmet med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.«

15. § 85 d, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

16. I § 85 d, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »efter stk. 3-5« til: »efter stk. 3 og 4«.

§ 2

I lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring i forbindelse med anvendelse af indkomstregisteret), foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3, 4, 8, 10, 16 og 17, og § 3 ophæves.

§ 3

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 108 af 26. februar 2008, § 5 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 6 i lov nr. 429 af 24. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Fleksydelsesmodtageren betaler bidraget. Bidraget for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Kommunen fratrækker månedligt bidraget i fleksydelsen til modtageren med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

2. I § 38 udgår »og ATP-bidrag«.

§ 4

I lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, udgår », stk. 6,«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 11-13, træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 14-16, og § 3 træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 4. § 4 træder i kraft den 2. juli 2012.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1-6, og § 6.

§ 6

Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet regler om opgørelse og medregning af perioder med arbejde og indtægt, som ligger forud for den 1. januar 2008, ved afgørelse om et medlems rettigheder og forpligtelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved § 1 i lov nr. 118 af 17. februar 2009 og ved § 1, nr. 1-6, og § 2 i nærværende lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.