Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

(Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld, for så vidt angår fradrag for forbedringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 17 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 og lov nr. 705 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.«

2. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sker betaling ikke senest på en af kommunalbestyrelsen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunalbestyrelsen berettiget til at fordre skattebeløbet forrentet fra forfaldsdagen med en rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker.«

3. § 29, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvor ændring af ansættelsen eller skatteberegningen medfører godtgørelse af erlagt skat, har den skattepligtige krav på rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker. Sker godtgørelsen i form af afkortning i det skattebeløb, der skal erlægges ved førstkommende opkrævning, beregnes renterne for tiden til sidste rettidige betalingsdag ved denne opkrævning.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Ved beregningen af den afgiftspligtige grundværdi efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat anvendes i 2011 den afgiftspligtige grundværdi, der i 2010 dannede grundlag for påligningen af grundskyld, uden hensyntagen til eventuelle nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden 2001-2010 i medfør af § 1, stk. 5, i den hidtil gældende lov.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt de for 2011 udsendte ejendomsskatteopkrævninger er baseret på en beregning efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat, hvor der er taget hensyn til nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden 2001-2010 i medfør af § 1, stk. 5, i den hidtil gældende lov. I så fald medtages i 2011 ved beregningen af den afgiftspligtige grundværdi efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat de nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i medfør af § 1, stk. 5, som indgik i den afgiftspligtige grundværdi, som i 2010 dannede grundlag for påligningen af grundskyld.

Stk. 4. I de i stk. 3 omhandlede tilfælde anvendes ved beregningen af den afgiftspligtige grundværdi efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat i 2012 den afgiftspligtige grundværdi, der i 2011 dannede grundlag for påligningen af grundskyld, uden hensyntagen til eventuelle nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden 2001-2010 i medfør af § 1, stk. 5, i den hidtil gældende lov.

Stk. 5. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 5, i den hidtil gældende lov, indtræder forældelse uanset § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer tidligst den 1. januar 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.