Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

(Differentieret klagegebyr)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet foretages følgende ændringer:

1. § 18 affattes således:

»§ 18. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler privatpersoner et gebyr på 500 kr. Hvis klager indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder, er gebyret 3.000 kr.

Stk. 2. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 40.

Stk. 3. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens § 60, skovlovens § 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a, § 27 i lov om råstoffer, § 47 i lov om planlægning, § 33 i lov om beskyttelsen af de ydre koge i Tøndermarsken, vandforsyningslovens § 40, jordforureningslovens § 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens § 52, stk. 1, vandløbslovens § 71 og miljøbeskyttelseslovens § 58 samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.

Stk. 4. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens §§ 19 d-19 f.

Stk. 5. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over afgørelser efter skovlovens §§ 19-21.

Stk. 6. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om den praktiske fremgangsmåde for betaling, herunder regler om elektronisk overførsel eller giroindbetaling og regler om tilbagebetaling af gebyr for behandlingen af klager.«

2. § 20, stk. 1, affattes således:

»Loven træder i kraft den 1. januar 2011.«

§ 2

I lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 28, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011 jf. dog stk. 2.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2011 behandles efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder § 18 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, anvendelse på alle klager over vandløbsmyndighedernes afgørelser efter kapitel 2-4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., som påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.