Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

(Green Labs DK-programmet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet«

2. I § 1 indsættes efter »energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed,«: »dansk uafhængighed af fossile brændsler,«.

3. Efter § 2 indsættes før overskriften »Bestyrelse og sekretariat«:

»§ 2 a. Der oprettes et Green Labs DK-program, som skal virke for etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder (Green Labs).

Stk. 2. Green Labs DK-programmet skal

1) yde tilskud til etablering af testfaciliteter og

2) aktivt fremme samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring dannelsen af og udbredelsen af kendskabet til Green Labs.«

4. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »EUDP«: »og Green Labs DK-programmet«.

5. I § 4, stk. 1, indsættes efter »vedrørende EUDP«: »og Green Labs DK-programmet«.

6. I § 4, stk. 2, indsættes efter »på EUDP’s«: »og Green Labs DK-programmets«.

7. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Bestyrelsen kan efter ansøgning«: »til EUDP«.

8. I § 7, stk. 1, 2. pkt., udgår »med hjemsted i Danmark«.

9. I § 7, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Hovedansøger skal have hjemsted i Danmark.«

10. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Bestyrelsen kan efter ansøgning til Green Labs DK-programmet give tilskud til etablering af faciliteter til demonstration og test. Tilskud kan gives til faciliteter af høj international standard, der tilgodeser klimateknologiske styrkepositioner i Danmark, og som etableres af offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner. Hovedansøger skal have hjemsted i Danmark.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter yderligere kriterier for tilskud, herunder eventuelle særlige tilskudsområder, vedrørende Green Labs DK-programmet.«

11. I § 8 indsættes efter »Bestyrelsen kan«: »efter EUDP«.

12. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestyrelsen kan efter Green Labs DK-programmet give tilskud til konkrete aktiviteter, der fremmer samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring dannelsen af og udbredelsen af kendskabet til Green Labs.«

13. I § 9 indsættes efter »Bestyrelsen kan«: »efter EUDP«.

14. I § 11, stk. 1, indsættes efter »rammerne af EUDP«: »og Green Labs DK-programmet«.

15. I § 13, stk. 1, nr. 4, ændres »programmet« til: »programmerne«.

16. I § 13, stk. 3, udgår »som udføres i forbindelse med et projekt,«.

17. I § 13, stk. 3, ændres », Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune, Kommunernes Revisionsafdeling eller andre kommunale revisionsorganer« til: »eller af et kommunalt revisionsorgan«.

18. I § 14, stk. 1, nr. 1, ændres »projektforløbet« til: »projekt- eller etableringsforløbet«.

19. I § 14, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »projektet«: »eller etableringen«.

20. I § 15 indsættes efter »at tilskud«: »givet efter EUDP«.

§ 2

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 6 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og senest ved § 8 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »udgifter til kuldioxidafgift« til: »udgifter til energispareafgift«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift« til: »ikke tilbagebetalte kuldioxid- og energispareafgift«.

3. Efter § 1 d indsættes:

»§ 1 e. Statstilskudsordningen administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), jf. dog § 1 f. Tilskuds-berettigede virksomheder skal mindst betale EU’s minimumsafgifter af deres elektricitetsforbrug til procesformål, jf. forordningens artikel 25. Forordningen er offentliggjort den 9. august 2008 i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende 2008 nr. L 214, side 3).«

4. Efter § 1 e indsættes:

»§ 1 f. Statstilskud til virksomheder, der ikke opfylder betingelserne i den i § 1 e nævnte forordning, skal ydes i overensstemmelse med andre af EUF-traktatens statsstøtteregler.«

§ 3

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af klima- og energiministeren, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 6. juni 2011.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lykke Friis