Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og ligningsloven

(Udvidet flyttehjælp)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 1. september 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 63 c, stk. 1, ændres »flytteudgifter« til: »flytteudgifter og udgifter til etablering i ny bolig«.

2. I § 63 c, stk. 2, 2. pkt., ændres »flytteudgifter« til: »flytte- og etableringsudgifter«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009, § 24 i lov nr. 639 af 14. juni 2010 og § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 29, ændres »flytteudgifter« til: »flytte- og etableringsudgifter«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.