Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik

(Konsekvensændringer af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik ved ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 795 af 30. november 1990 om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 1337 af 19. december 2008, § 4 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009, § 24 i lov nr. 639 af 14. juni 2010 og § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 7, nr. 6, affattes således:

»6 Legater, der udbetales fra en fond, stiftelse, forening m.v. til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af opholdet får fysiske eller psykiske skader, samt legater, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med opholdet.«

2. § 7, nr. 30, ophæves.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 546 af 26. maj 2010 og senest ved § 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikkeøkonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.«

2. § 33, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Lovens § 2 har virkning fra og med indkomståret 2011.

§ 5

Stk. 1. § 14, stk. 5, og § 33, stk. 1, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.