Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

(Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010 og senest ved § 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, 2. pkt., udgår »er under 30 år og«.

2. I § 51, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 3« til: »§ 28, stk. 2«.

3. I § 51, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 64, stk. 4« til: »§ 64, stk. 3«.

§ 2

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 34, stk. 2, nr. 4, § 38, stk. 2, nr. 4, § 45, stk. 1, nr. 3, og § 52, stk. 2, nr. 4, ændres »Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd« til: »FTF«.

3. I § 34, stk. 2, nr. 6, og § 38, stk. 2, nr. 6, ændres »Ledernes Hovedorganisation« til: »Lederne«.

4. I § 34, stk. 2, nr. 8, § 38, stk. 2, nr. 8, § 45, stk. 1, nr. 5, og § 52, stk. 2, nr. 5, ændres »De Samvirkende Invalideorganisationer« til: »Danske Handicaporganisationer«.

5. § 42 ophæves.

6. I § 66, stk. 2, ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«.

7. § 70, stk. 1, nr. 4, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

§ 4

De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse ved aflæggelse af regnskab, revision og endelig udbetaling af tilskud for 2010 fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, jf. § 42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.