Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Veteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 10. november 2010.

Stk. 3. Hjælp, der efterbetales som følge af stk. 2, betragtes ikke som formue, der kan dække det økonomiske behov efter § 14 i lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes betragtes hjælp, der efterbetales som følge af stk. 2, ikke som indtægter efter § 30 i lov om aktiv socialpolitik.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.