Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Oprettelse af selvejende institution

Kapitel 2   Lovens område

Kapitel 3   Udbetaling Danmarks ledelse

Kapitel 4   Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark

Kapitel 5   Medarbejdere

Kapitel 6   Årsregnskab og revision

Kapitel 7   Etableringen af Udbetaling Danmark

Kapitel 8   Ikrafttrædelsesregler

Den fulde tekst

Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Oprettelse af selvejende institution

§ 1. Med denne lov oprettes Udbetaling Danmark som en selvejende institution.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks hjemsted er Hillerød Kommune.

Kapitel 2

Lovens område

§ 2. Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til:

1) Lov om social pension.

2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3) Lov om individuel boligstøtte.

4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven).

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Kapitel 3

Udbetaling Danmarks ledelse

§ 3. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse og en direktør.

§ 4. Bestyrelsen består af 1 formand og 8 andre medlemmer, som alle udpeges af beskæftigelsesministeren.

Stk. 2. Formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).

Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Første udpegning sker for perioden fra den1. november 2012 til den 31. maj 2014.

Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit virke. Bestyrelsen kan beslutte at etablere et sekretariat.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastsætte bestemmelser om tegningsregler, ligesom bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter serviceniveau, kvalitet, svarfrister m.v. for den administrative bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 6, stk. 1.

§ 5. Direktøren for Udbetaling Danmark er den til enhver tid værende direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Direktøren forestår den daglige ledelse af Udbetaling Danmark under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Udbetaling Danmarks forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Udbetaling Danmarks virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3. Direktøren skal sikre, at Udbetaling Danmarks bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom.

Stk. 4. Direktøren skal sikre, at Udbetaling Danmark til enhver tid drives forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Udbetaling Danmarks nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Stk. 5. Direktøren skal sikre, at opgaveudførelsen i Udbetaling Danmark finder sted på forsvarligt grundlag og således, at bestyrelsen har indsigt i og kan vurdere, om opgaveløsningen udføres tilfredsstillende.

Kapitel 4

Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark

§ 6. Udbetaling Danmarks opgaver varetages med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension leverer bistanden på omkostningsdækket basis. I tilfælde af fejl under udførelsen af administrationen bærer Udbetaling Danmark det økonomiske ansvar. Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at begrænse det økonomiske tab samt berigtige fejlen. Arbejdsmarkedets Tillægspension underretter hurtigst muligt bestyrelsen for Udbetaling Danmark om væsentlige fejl.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal ved valg af elektroniske løsninger og systemer til brug for varetagelse af opgaver omfattet af denne lov i videst muligt omfang påse, at de valgte løsninger og systemer

1) ikke påvirker omkostningsudviklingen i Udbetaling Danmark uhensigtsmæssigt,

2) kan integreres med kommunernes øvrige elektroniske løsninger og systemer ved at basere sig på godkendte fællesoffentlige standarder og grænseflader og

3) passer ind i Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige systemer, så valget af løsninger ikke påvirker omkostningsudviklingen negativt i den øvrige virksomhed, som Arbejdsmarkedets Tillægspension udøver.

Stk. 4. Ved valg af elektroniske løsninger og systemer, der alene er til brug for løsning af opgaver omfattet af denne lovs § 2, skal Arbejdsmarkedets Tillægspension inddrage Udbetaling Danmarks bestyrelse i beslutningen.

§ 7. Beskæftigelsesministeren kan på Udbetaling Danmarks sagsbehandlingsområde efter § 2 fastsætte regler om ret til at modtage henvendelser fra Udbetaling Danmark i elektronisk form (digital kommunikation) og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at et sådant dokument i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.

Kapitel 5

Medarbejdere

§ 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension overtager ved overførsel af opgaverne, jf. § 2, kommunalt personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse på personale, der overtages af Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til stk. 1.

§ 9. De kommunale tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. §§ 2 og 6, og for hvem en ændring af arbejdssted eller ændringer af stillingens karakter i øvrigt ikke medfører, at stillingen ikke længere er passende, overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2. De tjenestemænd, som overføres til staten, jf. stk. 1, er forpligtet til at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 3. Tjenestemænd, som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af de opgaver, som overføres til Udbetaling Danmark og varetages af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 2, der uden at være forpligtet til det accepterer frivilligt at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension, overføres til staten, hvorfra de udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten.

Stk. 4. En tjenestemand, der overføres til staten og herfra udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 3, har ikke som følge af overførslen krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension.

Stk. 5. Ved beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne til de i stk. 1 nævnte tjenestemænd følges reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål vedrørende kommunalreformen og reglerne udstedt i medfør heraf med de nødvendige tilpasninger som følge af tidspunktet for tjenestemændenes overgang til staten.

Stk. 6. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 5.

Stk. 7. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

Stk. 8. Mellem kommunerne og staten finder bestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse med de tilpasninger, som følger af disse ansættelsesforholds særlige karakter.

§ 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension bærer fra tidspunktet for overtagelsen af medarbejderne vederlagskrav og andre forpligtelser for de medarbejdere, der overtages efter §§ 8 og 9. Kommunerne bærer vederlagskrav og andre forpligtelser, der er optjent eller vedrører tiden før overtagelsesdagen, uanset om de på overtagelsesdagen er forfaldne til betaling.

Stk. 2. Der udarbejdes senest 3 måneder efter overtagelsen sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende alle vederlagskrav og andre forpligtelser omfattet af stk. 1 mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension og den enkelte kommune. Refusionsopgørelsen udarbejdes i overensstemmelse med normale regnskabsprincipper for periodeafgrænsning. Saldoen berigtiges kontant med tillæg af indskudsbevisrenten p.a. fra 3 måneder efter overtagelsen, til betaling sker.

Stk. 3. Den enkelte kommune friholder Arbejdsmarkedets Tillægspension for ethvert krav, som rettes mod Arbejdsmarkedets Tillægspension efter stk. 1 og 2, §§ 8 og 9 og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, af medarbejdere, som ikke tiltræder ansættelse hos Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 6

Årsregnskab og revision

§ 11. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Udbetaling Danmark et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Uden ugrundet ophold efter bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb, indsendes det reviderede og godkendte årsregnskab samt udskrift af revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabets revision til Beskæftigelsesministeriet. Har bestyrelsen oprettet en intern revision, skal den interne revisionschefs revisionsprotokol tillige indsendes.

Stk. 3. Årsregnskabet offentliggøres.

§ 12. Årsregnskabet for Udbetaling Danmark skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen omfatter ikke årsberetningen og eventuelle supplerende beretninger, som indgår i årsregnskabet. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i årsberetningen og eventuelle supplerende beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark udnævner en revisor.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som den revisor, der er udnævnt af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

Stk. 5. Ved revisorskift skal såvel bestyrelsen for Udbetaling Danmark som revisor orientere beskæftigelsesministeren om årsagen til skiftet.

Stk. 6. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at de har revideret dette.

Stk. 7. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af årsregnskabet.

Stk. 8. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for budgetter, regnskaber og revision.

Kapitel 7

Etableringen af Udbetaling Danmark

§ 13. Etableringen af Udbetaling Danmark varetages af en styregruppe i perioden indtil den 1. november 2012.

Stk. 2. Styregruppen varetager bestyrelsens opgaver efter denne lov indtil den 1. november 2012.

Stk. 3. Udbetaling Danmark refunderer henholdsvis KL, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Pensionsstyrelsen for udgifter til udførelsen af opgaver, som er en del af etableringen og udføres i regi af Udbetaling Danmark.

§ 14. Styregruppen består af 2 medlemmer udpeget af KL, 1 medlem udpeget af Finansministeriet, 2 medlemmer udpeget af Beskæftigelsesministeriet samt 2 medlemmer udpeget af Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvoraf det ene fungerer som formand.

Stk. 2. I perioden frem til den 1. november 2012 tegnes Udbetaling Danmark af den samlede styregruppe eller af 3 medlemmer af styregruppen i forening.

§ 15. Omkostningerne til etableringen af Udbetaling Danmark finansieres, ved at Udbetaling Danmark optager lån hos pengeinstitutter eller hos staten.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med finansministeren optage statslån til at dække Udbetaling Danmarks finansieringsbehov efter stk. 1. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 3. Omkostningerne til etableringen, jf. stk. 1, dækkes ind fra tidspunktet for opgavernes overgang til Udbetaling Danmark, jf. § 2, gennem bidrag fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesregler

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 ledes Udbetaling Danmark først af en direktør fra den 1. november 2012.

§ 17. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.