Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Ændring af refusionssatser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 701 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 62, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Staten afholder 30 pct. af kommunens udgifter til sygedagpenge fra og med 9. uge og til og med 52. uge regnet fra 1. sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesforhold, jf. dog stk. 4 og 5.«

2. I § 62 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Er den sygemeldte i den periode, der er nævnt i stk. 3, vendt gradvis tilbage i arbejde, afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor den sygemeldte påbegynder arbejdet gradvis.

Stk. 5. Deltager den sygemeldte i den periode, der er nævnt i stk. 3, i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller i tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter fra det tidspunkt, hvor den sygemeldte påbegynder tilbud.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

3. I § 62, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »65 pct.« til: »50 pct.«

4. I § 62, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »65 pct. refusion efter stk. 3« til: »50 pct. refusion efter stk. 4 og 5«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter til ydelser, der vedrører perioder efter lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.