Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og lov nr. 389 af 27. maj 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 701 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 56, stk. 1, 1. pkt., og § 61 ændres »21 kalenderdage« til: »30 kalenderdage«.

2. § 40, stk. 1, affattes således:

»En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 21 kalenderdage.«

§ 2

Loven træder i kraft den 2. januar 2012.

§ 3

Stk. 1. Loven finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. januar 2012 eller senere.

Stk. 2. Uanset § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om sygedagpenge som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, skal der ved beregningen af sygedagpengeperioden efter § 24, stk. 1, eller § 25, stk. 1, i lov om sygedagpenge, ikke medregnes de dage, der ligger før den 2. januar 2012, og for hvilke der er udbetalt sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiveren i de første 21 kalenderdage af sygefraværsperioden eller udbetalt sygedagpenge fra kommunen i de første 21 kalenderdage af sygefraværsperioden for lønmodtagere.

§ 4

Stk. 1. Uanset § 14, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af § 1, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne.

Stk. 2. Uanset § 3, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om regionernes finansiering indgår de regionale merudgifter for regionerne som arbejdsgivere, der følger af § 1, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til regionerne.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.