Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 431 af 28. april 2010, § 4 i lov nr. 571 af 31. maj 2010 og § 25 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kursusprisen for uddannelser efter stk. 1 må ikke overstige et prisloft på 140.000 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. fuldtidsuge (2011-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

2. I § 73 b indsættes efter stk.1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kursusprisen for uddannelser efter stk. 1 må ikke overstige et prisloft på 140.000 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. fuldtidsuge (2011-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Personer, der inden lovens ikrafttræden er påbegyndt en uddannelse efter de hidtidige regler om 6 ugers selvvalgt uddannelse i §§ 26 a og 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan færdiggøre uddannelsesforløbet efter de hidtidige regler.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.