Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 11. november 2005, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Der ydes refusion efter de hidtil gældende regler til trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune for rabat på abonnementskort til efterløns- og fleksydelsesmodtagere, for så vidt angår abonnementskort, der er udstedt senest den 31. december 2010.

Stk. 3. Ved behandlingen af anmodning om refusion finder bekendtgørelse nr. 433 af 28. april 2010 om refusion af befordringsrabat til modtagere af efterløn og fleksydelse fortsat anvendelse. Trafikselskabernes og Bornholms Regionskommunes anmodninger om refusion efter stk. 2 skal være modtaget i Pensionsstyrelsen senest den 1. marts 2011.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.