Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Investering i vedvarende energi)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 8 P affattes således:

»§ 8 P. Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

1) Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og

2) vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 7. Ved overdragelse af vedvarende energi-anlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 6, nr. 2.

Stk. 8. Skatteministeren kan bestemme, at Energinet.dk eller en offentlig myndighed afgør sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg efter stk. 6, nr. 2.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for betaling af et gebyr i forbindelse med behandling af sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg efter stk. 6, nr. 2. Gebyret skal dække de omkostninger hos Energinet.dk eller en offentlig myndighed, der er forbundet med behandlingen af sagen.«

§ 2

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 725 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 7, ændres »vindmøller eller vindmølleandele« til: »vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 3. Bestemmelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 1-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på vindmøller eller vindmølleandele, som fysiske personer har erhvervet før den 17. november 2010, såfremt den pågældende ejer for indkomståret 2009 har valgt at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, som affattet ved lov nr. 488 af 12. juni 1996.

Stk. 4. Bestemmelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 1-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse på vindmøller eller vindmølleandele, som fysiske personer har erhvervet efter den 31. december 2009, men før den 17. november 2010, såfremt den pågældende ejer for indkomståret 2010 ved indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2010 vælger at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, som affattet ved lov nr. 488 af 12. juni 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.