Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af personskatteloven

(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1389 af 21. december 2009 og § 9 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 725 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomståret 2011 udgør procenten 3,64. For indkomståret 2012 udgør procenten 4,64. For indkomståret 2013 udgør procenten 5,64. For indkomståret 2014 udgør procenten 6,64. For indkomståret 2015 udgør procenten 7,64. For indkomståret 2016 udgør procenten 8,64. For indkomståret 2017 udgør procenten 9,64. For indkomståret 2018 udgør procenten 10,64. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 11,64. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten for indkomståret 2011 og senere indkomstår 3,64.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.