Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Udligning

Kapitel 3   Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter

Kapitel 4   Øvrige afgifter

Kapitel 5   Tilskud og godtgørelser

Kapitel 6   Øvrige tilskud

Kapitel 7   Afregning af afgift og tilskud

Kapitel 8   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed

I medfør af §§ 49, 52 og 53, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer der af indenrigs- og sundhedsministeren er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15.

Kapitel 2

Udligning

§ 2. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af ordinær afgift og tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed, opgøres som apotekets omsætning af:

1) apoteksforbeholdte lægemidler, hvor registerprisen beregnes efter § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, samt

2) lægeordineret dosisekspeditionsgebyrer, fratrukket de rabatudgifter, der er ydet i forbindelse med pkt. 1 og 2. Beløbene opgøres ekskl. moms.

Stk. 2. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætning af lægemidler, inkl. dosispakningsgebyr, ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætning efter stk. 1.

Stk. 3. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, medregnes dosispakningsgebyr ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

§ 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter en beløbsgrænse for betaling af ordinær afgift og tilskud.

Stk. 2. Beløbsgrænsen for betaling af ordinær afgift og tilskud er 44.970.000 kr.

Stk. 3. Apoteker, hvis omsætning, jf. § 2, i et kalenderår overstiger den fastsatte beløbsgrænse, betaler til staten en foreløbig omsætningsafgift på 3,6 % af forskelsbeløbet.

Stk. 4. Til apoteker, hvis omsætning, jf. § 2, i et kalenderår er mindre end den fastsatte beløbsgrænse, betaler staten et omsætningstilskud på 3,9 % af forskelsbeløbet, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Til apoteker, nævnt i bilag 1, ydes der ikke omsætningstilskud fra staten.

Stk. 6. Til apoteker, der er meddelt bevilling til at drive en supplerende enhed nævnt i bilag 1, ydes der omsætningstilskud udelukkende på baggrund af omsætning i henhold til stk. 4 og stk. 7.

Stk. 7. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 2, beregnes afgift henholdsvis tilskud på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling, efter reglerne i stk. 3-6.

Stk. 8. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter og meddeler apotekerne i december måned den for kalenderåret endelige procentsats for betaling af omsætningsafgift som nævnt i stk. 3. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betalinger af afgifter, som nævnt i stk. 3, og statens samlede tilskud i medfør af stk. 2 og 4.

Kapitel 3

Apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter

§ 4. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgifter til apotekervæsenets pensionsordning og sektorafgifter, jf. §§ 5-6, opgøres som apotekets bruttoomsætning, ekskl. apotekets omsætning af lægemidler til produktionsdyr, fratrukket rabatudgifter og tab på udestående fordringer. Beløbene opgøres ekskl. moms.

Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 2, beregnes de i stk. 1 nævnte afgift til Apotekervæsenets Pensionsordning og sektorafgifter på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

Stk. 3. For apoteker, der i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 3, er godkendt til etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, medregnes omsætningen af lægemidler ved sådan samhandel ikke ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1. Dog medregnes dosispakningsgebyr ved opgørelse af omsætningen efter stk. 1.

Stk. 4. Ved forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 10, medregnes dosispakningsgebyr ikke ved opgørelse af omsætning efter stk. 1.

§ 5. Apoteket betaler til staten en afgift til apotekervæsenets pensionsordning på foreløbig 1,460 % af omsætningen, jf. § 4, stk.1.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter og meddeler apotekerne i december måned den for kalenderåret endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betalinger af afgifter, som nævnt i stk. 1, og statens samlede betalinger til apotekervæsenets pensionsordning.

§ 6. Sektorafgifter omfatter betalinger til godtgørelser til supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialgodtgørelser, apoteksudsalgsgodtgørelser, honorering for vagttjeneste, ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens § 19, § 51 og § 70, Lægemiddelstyrelsens administration, uddannelse af farmakonomer, attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, ekspedition af dosisdispenserede lægemidler, kreditorordning vedrørende kronikerbevillinger samt til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Stk. 2. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser til supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, på foreløbig 0,106 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Apoteket betaler til staten en afgift til apoteksfilialgodtgørelser på foreløbig 0,286 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 4. Apoteket betaler til staten en afgift til apoteksudsalgsgodtgørelser på foreløbig 0,073 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Apoteket betaler til staten en afgift til honorering for apotekernes vagttjeneste på foreløbig 0,408 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 6. Apoteket betaler til staten en afgift til ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens § 19, § 51 og § 70, på foreløbig 0,068 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 7. Apoteket betaler til staten en afgift til brug for Lægemiddelstyrelsens administration på foreløbig 0,065 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 8. Apoteket betaler til staten en afgift til brug for uddannelse af farmakonomer på foreløbig 0,412 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 9. Apoteket betaler til staten en afgift til brug for godtgørelse af apotekere der modtager farmakonomstuderende på foreløbig 0,182 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 10. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelse for udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 på foreløbig 0,018 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 11. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser for ekspedition af dosisdispenserede lægemidler m.v. på foreløbig 0,072 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 12. Apoteket betaler til staten en afgift til kreditordningen vedrørende kronikerbevillinger på foreløbig 0,020 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 13. Apoteket betaler til staten en afgift til brug for apotekernes akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel på foreløbig 0,107 % af omsætningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 14. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter og meddeler apotekerne i december måned de for kalenderåret endelige satser for afgifter nævnt i stk. 2-13. De endelige afgiftssatser fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betalinger af afgifter, som nævnt i stk. 2-13, og statens samlede betalinger til godtgørelser og tilskud nævnt i § 9-24.

Kapitel 4

Øvrige afgifter

§ 7. Den omsætning, der danner grundlag for beregning af afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger opgøres som apotekets bruttoomsætning af frihandelsvarer. Beløbet opgøres ekskl. moms.

Stk. 2. For apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 2, beregnes de i stk. 1 nævnte afgifter på grundlag af den samlede omsætning for de apoteker, hvortil apotekeren har bevilling.

§ 8. Apoteket betaler til staten en afgift til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger på foreløbig 2,028 % af omsætningen af frihandelsvarer, jf. § 7, stk.1.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter og meddeler apotekerne i december måned den for kalenderåret endelige sats for afgiften nævnt i stk. 1. Den endelige afgiftssats fastsættes således, at der tilvejebringes overensstemmelse mellem apotekernes samlede betalinger af afgifter, som nævnt i stk. 1, og statens samlede betalinger til godtgørelser for ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger som nævnt i § 25.

Kapitel 5

Tilskud og godtgørelser

§ 9. For hver supplerende enhed, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, der er tilknyttet apoteket, ydes der tilskud med følgende beløb pr. år., jf. dog stk. 2:

1) I tilknytningsåret: 1.453.000 kr. pr. år.

2) 1. år efter tilknytningen: 1.293.800 kr. pr. år.

3) 2. år efter tilknytningen: 1.136.700 kr. pr. år.

4) 3. år efter tilknytningen: 976.500 kr. pr. år.

5) 4. år efter tilknytningen: 819.300 kr. pr. år.

6) 5. år efter tilknytningen: 661.200 kr. pr. år.

7) Fra og med 6. år efter tilknytningen sidestilles de apoteker, apotekeren har fået meddelt bevilling til efter apotekerlovens § 15, stk. 2, i afgifts- og tilskudsmæssig henseende med en apoteksfilial, jf. § 10.

Stk. 2. For apotekere, der efter apotekerlovens § 15, stk. 2, meddeles bevilling til at drive et eller flere apoteker, der er omfattet af det i § 3, stk. 5, nævnte bilag 1, og som tilknyttes i 2010 og følgende år ydes der tilskud som til en apoteksfilial, jf. § 10.

§ 10. For hver apoteksfilial, der er tilknyttet apoteket, ydes et tilskud på 502.800 kr. pr. år.

§ 11. For hvert apoteksudsalg, der er tilknyttet apoteket, ydes et tilskud på 70.500 kr. pr. år.

§ 12. Til apoteker der er varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til Liste I apoteker (døgnapoteker), dels et fast tilskud, dels et aktivitetsafhængigt tilskud målt som antallet af receptekspeditioner i vagttiden.

Stk. 2. Det faste tilskud udgør 575.000 kr. årligt.

Stk. 3. Det aktivitetsafhængige tilskud tildeles efter antallet af receptekspeditioner i vagttiden på følgende måde:

1) for antal receptekspeditioner indtil 25.000 årligt ydes et tilskud på 1.450.000 kr. årligt.

2) for antal receptekspeditioner i intervallet 25.001-40.000 årligt ydes et tilskud på 1.425.000 kr. årligt.

3) for antal receptekspeditioner i intervallet 40.001-45.000 årligt ydes et tilskud på 1.375.000 kr. årligt.

4) for antal receptekspeditioner i intervallet 45.001-50.000 årligt ydes et tilskud på 1.275.000 kr. årligt.

5) for antal receptekspeditioner i intervallet 50.001-55.000 årligt ydes et tilskud på 1.225.000 kr. årligt.

6) for antal receptekspeditioner over 55.000 årligt ydes et tilskud på 1.200.000 kr. årligt.

Stk. 4. Antallet af receptekspeditioner i Lægemiddelstatistikregistret året før danner grundlag for indplacering og udbetaling af månedsvise foreløbige tilskud til liste l apoteker. Endelig afregning af tilskud foretages samtidig med øvrig afregning i henhold til årsregnskabet, jf. også kapitel 7 om afregning af afgift og tilskud.

Stk. 5. I 2011og 2012 reguleres tilskuddet efter stk. 2 og 3 på følgende måde:

1) Tilskuddet til Svane Apoteket, Lyngby, reduceres med 113.758 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

2) Tilskuddet til Sønderbro Apotek, København, reduceres med 43.506 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

3) Tilskuddet til Glostrup Apotek reduceres med 28.372 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

4) Tilskuddet til Apoteket Ørnen, Odense, reduceres med 60.160 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

5) Tilskuddet til Steno Apotek, København, øges med 8.318 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

6) Tilskuddet til Esbjerg Krone Apotek reduceres med 59.412 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

7) Tilskuddet til Sønderbro Apotek, Randers, reduceres med 43.048 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

8) Tilskuddet til Løve Apoteket, Aarhus, øges med 32.036 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

9) Tilskuddet til Budolfi Apotek, Ålborg, reduceres med 17.004 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

10) Tilskuddet til Dom Apoteket, Roskilde, øges med 8.948 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

11) Tilskuddet til Frederiksborg Apotek, Hillerød, øges med 1.092 kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

§ 13. Til apoteker der er varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste II apoteker følgende tilskud:

Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på Liste II, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 168.000 kr. pr. år.

Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste II varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 8, stk. 3, § 9 stk. 2 samt § 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne.

§ 14. Til apoteker der er varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, a, apoteker følgende tilskud:

Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på Liste III, a, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 1.404.000 kr. pr. år inklusive tilkaldevagttjeneste.

Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, a, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 8, stk. 3, § 9 stk. 2 samt § 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne.

§ 15. Til apoteker der er varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste IIl, b, apoteker følgende tilskud:

Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på Liste III, b, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 792.000 kr. pr. år inklusive tilkaldevagttjeneste.

Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, b, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 8, stk. 3, § 9 stk. 2 samt § 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne.

Stk. 4. For årene 2011 og 2012 reguleres tilskuddet efter stk. 2 for udvalgte apoteker på liste IIl, a på følgende måde:

1) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Hobro øges med 37.604 kr. i 2011 og 27.604 kr. i 2012.

2) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Lemvig øges med 46.040 kr. i 2011 og 36.040 kr. i 2012.

3) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Fredericia øges med 37.904 kr. i 2011 og 27.904 kr. i 2012.

4) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Helsingør øges med 41.144 kr. i 2011 og 31.144 kr. i 2012.

5) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Herning øges med 35.708 kr. i 2011 og 25.708 kr. i 2012.

6) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Holstebro øges med 39.548 kr. i 2011 og 29.548 kr. i 2012.

7) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Nykøbing F. øges med 38.552 kr. i 2011 og 28.552 kr. i 2012.

8) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Næstved øges med 36.884 kr. i 2011 og 26.884 kr. i 2012.

9) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Sønderborg øges med 40.102 kr. i 2011 og 30.102 kr. i 2012.

10) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Viborg øges med 41.168 kr. i 2011 og 31.168 kr. i 2012.

11) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Aabenraa øges med 41.540 kr. i 2011 og 31.540 kr. i 2012.

12) Tilskuddet til liste III, b, apoteker i Silkeborg øges med 36.884 kr. i 2011 og 26.884 kr. i 2012.

§ 16. Til apoteker der er varetager vagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, herunder bilag, ydes til liste III, c, apoteker følgende tilskud:

Stk. 2. Til ét apotek i en by nævnt på Liste III, c, jf. bilag til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, ydes et tilskud på 475.000 kr. pr. år.

Stk. 3. Såfremt flere apoteker i en by nævnt på liste III, c, varetager vagttjeneste, herunder tilkaldevagttjeneste, jf. bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste § 8, stk. 3, § 9 stk. 2 samt § 10, deles tilskuddet forholdsmæssigt mellem apotekerne.

§ 17. Ekstraordinære tilskud og erstatninger, jf. apotekerlovens § 19, § 51 og § 70, ydes efter faktiske omkostninger, ansøgning og konkret vurdering.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen udmelder kriterier, procedure samt ansøgningsfrister vedrørende ekstraordinære tilskud efter apotekerlovens § 51.

§ 18. Lægemiddelstyrelsen modtager godtgørelse for styrelsens tilsyn og administration, jf. apotekerlovens § 71b.

§ 19. Til Pharmakon, som er ansvarlig for farmakonomuddannelsen, jf. bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen, betales et årligt bidrag.

Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen indbetaler det årlige bidrag på 50,7 mio. kr. i månedsvis lige store rater.

§ 20. Til apotekere, der er meddelt bevilling til at drive et eller flere apoteker efter apotekerlovens § 15, stk. 1 og 2, som ansætter farmakonomelever, ydes et tilskud.

Stk. 2. Tilskuddet afhænger af hvor langt eleven er i uddannelsen således, at

1) der for 1. årselever ydes et tilskud på 5000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til 31. august.

2) der for 2. årselever ydes et tilskud på 3000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august.

3) Der for 3. årselever ydes et tilskud på 2000 kr. pr. elev pr. år, hvor året regnes fra den 1. september til den 31. august.

§ 21. For apotekets udarbejdelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 udbetales for hver udfyldt attest 50 kr. ekskl. moms.

§ 22. For apotekets ekspedition af dosisdispenserede lægemidler ydes et tilskud på 3 kr. ekskl. moms pr. ekspedition, foruden det gebyr der betales af medicinbrugeren.

§ 23. Til dækning af apotekets udgifter til administration og renteudgifter forbindelse med kreditordningen vedrørende kronikerbevillinger ydes et tilskud på 30 kr. ekskl. moms pr. patient med en kronikerbevilling pr. måned.

Stk. 2. For godtgørelse af tab af tilgodehavender som følge af kreditorordningen vedrørende kronikerbevillinger kan apoteket anmeldte ikke modtagne beløb til lægemiddelstyrelsen, når apoteket har rykket medicinbrugeren mindst to gange.

§ 24. Til akkreditering af apotekerne betales et årligt bidrag til IKAS, der er ansvarlig for Den Danske Kvalitetsmodel.

Stk. 2. Bidraget vedrører et fast bidrag, en aktivitetsbestemt betaling samt et beløb til uddannelse og opdatering af surveyors, bl.a. i relation til ændrede kvalitetsstandarder.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen forestår betalingen til IKAS.

Stk. 4. For apotekets udgifter til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel, som finder sted hvert 3. år, ydes et tilskud på 100.000 kr., når akkrediteringen har fundet sted.

Kapitel 6

Øvrige tilskud

§ 25. For hver receptpligtig lægemiddelpakning der ekspederes af apoteket og dertil knyttede supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialer og apoteksudsalg, ydes et tilskud på 50 øre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der ydes ikke godtgørelse for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr.

Kapitel 7

Afregning af afgift og tilskud

§ 26. For foreløbige afgifter som nævnt i §§ 3-8 skal der indbetales månedligt på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i § 2, § 4 og § 7.

Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres og afregnes afgift for afgående apotekere til de gældende foreløbige satser. Såfremt indehaverskiftet sker med udgangen af året, opgøres afgifter dog endeligt.

Stk. 3. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes afgifter for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

Stk. 4. Til brug for beregning af foreløbige afgifter skal apotekerne indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. § 2, § 4 og § 7, på apoteket og dertil knyttede supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

§ 27. Udbetaling af tilskud sker månedligt.

Stk. 2. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes tilskud for den nye indehaver på basis af oplysninger efter indehaverskiftet.

Stk. 3. Til brug for beregning af tilskud skal apotekerne indberette oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning og andre aktivitetsoplysninger, på apoteket og dertil knyttede supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialer og apoteksudsalg for den forløbne måned eller for en periode nærmere fastsat af Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen skal ske på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen senest den 5. i den efterfølgende måned, jf. § 25, stk. 4.

Stk. 4. For tilskud efter § 20, § 23, stk. 2 samt § 24, stk. 4 udbetales tilskuddet på baggrund af indberettede oplysninger fra apotekeren til Lægemiddelstyrelsen. Tilskuddet vil komme til udbetaling fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 28. På baggrund af i de indberettede oplysninger om betaling af afgift og ydelse af tilskud, jf. §§ 26-27, modtager apotekeren for apoteket med dertil knyttede supplerende enheder, jf. apotekerlovens § 15, stk. 2, apoteksfilialer og apoteksudsalg, omkring den 15. i måneden en samlet opgørelse over indbetaling af afgift, og modtagne tilskud.

Stk. 2. Apoteker, hvor afgiften overstiger modtagne tilskud, skal indbetale beløbet på en af Lægemiddelstyrelsen fastsat dato omkring den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

Stk. 3. Apoteker, hvor tilskuddene overstiger afgiften, vil få beløbet anvist fra Lægemiddelstyrelsen senest den 15. i den efterfølgende måned eller i helt særlige tilfælde på et af Lægemiddelstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt.

§ 29. Endelig afregning af afgifter og tilskud for et regnskabsår opgøres samtidig med indsendelse af årsregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres afgift og tilskud for den forløbne periode i forbindelse med indsendelse af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode.

Stk. 2. For lidt betalt foreløbig afgift eller for meget modtaget foreløbigt tilskud skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets indsendelse.

Stk. 3. For meget betalt foreløbig afgift eller for lidt modtaget foreløbigt tilskud anvises fra Lægemiddelstyrelsen senest 2 måneder efter årsregnskabets modtagelse.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 60 af 29. januar 2009 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 17. december 2010

Bertel Haarder

/ Dorthe Eberhardt Søndergaard


Bilag 1

Liste over apoteker, som er omfattet af § 3, stk. 5

Region Hovedstaden

Vaisenhus Apotek

Kgl. Hof Apotek

Christianhavns Apotek

Steno Apotek

Enghave Apotek

Øresunds Apotek

Apoteket Trianglen

Østerbro Apotek

Nørrebro Apotek

Sct. Stefans Apotek

Apoteket Svalen

Sønderbro Apotek

Amagerbro Apotek

Apoteket Rosen

SydhavnsApoteket

Valby Apotek

Apoteket Trekroner

Husum Apotek

Linde Apoteket

Grøndals Apoteket

Jernbane Alle Apotek

Frederiksberg Apotek

Gammel Kongevejs Apotek

Godthåb Apotek

Smallegades Apotek

Dalgas Boulevard Apotek

Skovlunde Apotek

Ballerup Apotek

Gentofte Apotek

Hellerup Apotek

Charlottenlund Apotek

Ordrup Apotek

Søborg Apotek

Buddinge Apotek

Bagsværd Apotek

Hvidovre Apotek

Apoteket Friheden, Hvidovre

Svane Apoteket, Lyngby

Rådhus Apoteket, Lyngby

Virum Apotek

Holte Apotek

Nærum Apotek

Kastrup Apotek

Tårnby Apotek

Stengades Apotek, Helsingør

Axeltorvs Apotek, Helsingør

Hillerød Frederiksborg Apotek

Hillerød Krone Apotek

Brøndbyøster Apotek

Glostrup Apotek

Herlev Apotek

Albertslund Apotek

Tåstrup Apotek

Rødovre Apotek

Værløse Apotek

Farum Apotek

Region Sjælland

Køge Torvets Apotek

Køge Boholte Apotek

Dom Apoteket, Roskilde

Svane Apoteket, Roskilde

Elefant Apoteket, Holbæk

Løve Apoteket, Holbæk

Svane Apoteket, Slagelse

Rådhus Apoteket, Slagelse

Løve Apoteket, Nykøbing F.

Svane Apoteket, Nykøbing F.

Løve Apoteket, Næstved

Svane Apoteket, Næstved

Region Syddanmark

Sct. Knuds Apotek, Odense

Albani Apotek, Odense

Sct. Hans Apotek, Odense

Apoteket Ørnen, Odense

Apoteket Bryggergården, Odense

Bolbro Apotek, Odense

Dalum Apotek, Odense

Esbjerg Krone Apotek

Esbjerg Neptun Apotek

Esbjerg Jerne Apotek

Løve Apoteket, Svendborg

Sct. Nicolai Apotek, Svendborg

Hjorte Apoteket, Haderslev

Løve Apoteket, Haderslev

Jernbane Apoteket, Sønderborg

Løve Apoteket, Sønderborg

Svane Apoteket, Åbenrå

Fredericia Løve Apotek

Fredericia Axeltorvs Apotek

Løve Apoteket, Kolding

Sønderbro Apotek, Kolding

Løve Apoteket, Vejle

Vejle Gorms Apotek

Sct. Thomas Apotek, Vejle

Region Midtjylland

Løve Apoteket, Århus

Sct. Pauls Apotek, Århus

Sct. Lukas Apotek, Århus

Jernbane Apoteket, Århus

Trøjborg Apotek, Århus

Stjerne Apoteket, Århus

City Vest Apotek

Åbyhøj Apotek

Vejlby Apotek, Århus

Viby Apotek

Marselisborg Apotek, Århus

Løve Apoteket, Herning

Østergades Apotek, Herning

Holstebro Løve Apotek

Svane Apoteket, Holstebro

Løve Apoteket, Randers

Jernbane Apoteket, Randers

Sønderbro Apotek, Randers

Ørne Apoteket, Silkeborg

Himmelbjerg Apotek, Silkeborg

Svane Apoteket, Silkeborg

Søndergades Apotek, Horsens

Svane Apoteket, Horsens

Løve Apoteket, Horsens

Svane Apoteket, Viborg

Løve Apoteket, Viborg

Løve Apoteket, Skive

Svane Apoteket, Skive

Region Nordjylland

Svane Apoteket, Aalborg

Løve Apoteket, Aalborg

Reberbane Apotek, Aalborg

Vejgaard Apotek, Aalborg

Budolfi Apotek, Aalborg

Aalborghus Apotek

Nørresundby Apotek.

Svane Apoteket Thisted

Løve Apoteket, Thisted

Frederikshavn Løve Apotek

Frederikshavn Svane Apotek

Løve Apoteket, Hjørring

Svane Apoteket, Hjørring