Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen

Pr. 1. januar 2011 oprettes Naturstyrelsen ved en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets Miljøcentre. Naturstyrelsen varetager de sagsområder og opgaver, der tidligere har henhørt under de nævnte institutioner bortset fra de af miljøcentrenes opgaver, der har været henlagt til institutionerne via Miljøstyrelsens lovgivning.

Naturstyrelsen varetager herefter arbejds- og sagsområder i forhold til følgende lovområder og hertil hørende bekendtgørelser:

1) Lov om naturbeskyttelse

2) Lov om skove

3) Lov om planlægning

4) Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning

5) Lov om jagt og vildtforvaltning

6) Lov om beskyttelse af havmiljøet

7) Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)

8) Lov om råstoffer

9) Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

10) Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

11) Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

12) Lov om miljøvurdering af planer og programmer

13) Lov om nationalparker

14) Lov om miljøbeskyttelse

15) Lov om sommerhuse og campering m.v.

16) Lov om kolonihaver

17) Lov om okker

18) Beredskabsloven

19) Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

20) Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

21) Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

22) Lov om Skjern Å Naturprojekt

23) Lov om anvendelse af Frøstruplejren

24) Lov om Domaineeiendommes Afhændelse

Naturstyrelsens opgaver vil fremgå af den delegationsbekendtgørelse, der udstedes for den nye styrelse og af de konkrete delegationer til Naturstyrelsen, Miljøministeriets Miljøcentre, Skov- og Naturstyrelsen eller By- og Landskabsstyrelsen i bekendtgørelser udstedt inden for de ovennævnte lovområder.

Miljøministeriet, den 15. december 2010

Karen Ellemann

/ Niels Christensen