Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statutter for Den danske UNESCO-nationalkommission

I medfør af artikel VII i Overenskomst om Oprettelse af de Forenede Nationers Organisation for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturelle Spørgsmål af 16. november 1945 (UNESCO) som ratificeret af Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 19 af 18. december 1946 med senere ændring fastsættes:

Formål

§ 1. Den danske UNESCO-nationalkommissions formål er at

1) fremme UNESCO-arbejdet i Danmark,

2) være rådgivende for den danske regering i UNESCO-spørgsmål,

3) være rådgivende for den danske delegation til UNESCOs generalkonference og

4) virke som forbindelsesled mellem UNESCO og danske myndigheder, institutioner og organisationer inden for områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation.

Stk. 2. Nationalkommissionen kan i øvrigt selvstændigt ytre sig over for offentligheden i UNESCO-spørgsmål.

Opgaver

§ 2. For at fremme UNESCO-arbejdet i Danmark skal nationalkommissionen:

1) Udbrede kendskab til og vække interesse for UNESCOs program og arbejde gennem egen oplysningsvirksomhed og i samarbejde med andre berørte organisationer.

2) Samarbejde med danske organisationer inden for UNESCOs kompetenceområder med særligt henblik på gensidig information og rådgivning.

3) Opretholde et nært samarbejde med involverede ministerier og styrelser, Den permanente danske Delegation ved UNESCO samt andre landes nationalkommissioner, herunder særligt de øvrige nordiske landes.

4) Afgive udtalelser om UNESCOs virksomhed, herunder om forslag, der modtages fra UNESCO til organisationens program og budget mv.

5) Orientere om beslutninger fra UNESCOs generalkonference, styrelsesråd og internationale møder samt beslutninger fra nationalkommissionen.

6) Tage andre initiativer til fremme af formålet med nationalkommissionens virksomhed, herunder eventuelle nødvendige initiativer for at gennemføre beslutningerne, som er nævnt i nr. 5.

Sammensætning og udpegning

§ 3. Nationalkommissionen består af indtil 18 medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde:

1) Et medlem, der repræsenterer uddannelsesområdet.

2) Et medlem, der repræsenterer videnskabsområdet. Medlemmet beskikkes efter indstilling fra videnskabsministeren.

3) Et medlem, der repræsenterer kunst- og kulturområdet. Medlemmet beskikkes efter indstilling fra kulturministeren.

4) Et medlem, der repræsenterer presseområdet. Medlemmet beskikkes efter samråd med kulturministeren.

5) Et medlem, der repræsenterer ungdommen. Medlemmet beskikkes efter indstilling fra Danske Studerendes Fællesråd.

6) Et medlem, der repræsenterer ligestilling mellem kvinder og mænd. Medlemmet beskikkes efter indstilling fra Kvinderådet og efter drøftelse med ligestillingsministeren.

7) Et medlem, der repræsenterer Grønlands Selvstyre. Medlemmet beskikkes efter indstilling fra selvstyret.

8) Indtil yderligere 11 medlemmer med interesse i UNESCOs virksomhed, herunder udøvere af folkeligt oplysningsarbejde og udøvende kunstnere. De udøvende kunstnere beskikkes efter drøftelse med kulturministeren.

Stk. 2. Kulturministeren, videnskabsministeren, udenrigsministeren og undervisningsministeren beskikker hver en tilforordnet til nationalkommissionen.

§ 4. Undervisningsministeren udpeger formanden blandt nationalkommissionens medlemmer. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Nationalkommissionen udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 3. Medlemmerne og de tilforordnede beskikkes for fire år ad gangen. De tilforordnede kan dog beskikkes for en kortere periode. Genbeskikkelse kan finde sted. Udtræder et medlem eller en tilforordnet af nationalkommissionen i løbet af sin beskikkelsesperiode, beskikkes et nyt medlem eller en ny tilforordnet for den resterende periode.

Stk. 4. Beskikkelsesperioden for medlemmer, der udpeges efter § 3, stk. 1, nr. 1 – 7, og for tilforordnede, udløber to år efter udløbet af beskikkelsesperioden for medlemmer, der udpeges efter § 3, stk. 1, nr. 8.

Møder og forretningsudvalg

§ 5. Nationalkommissionen mødes mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Nationalkommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Nationalkommissionen nedsætter et forretningsudvalg, der består af nationalkommissionens formand og næstformand samt en repræsentant for hvert af områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation.

Stk. 2. Personer, der er centralt placeret i permanente eller midlertidige organer med tilknytning til UNESCO, kan deltage i forretningsudvalgets møder efter formandens beslutning.

Stk. 3. Forretningsudvalget mødes, når formanden eller et medlem finder det fornødent.

Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Forretningsudvalgets opgaver er bl.a. at

1) forberede nationalkommissionens møder,

2) koordinere samarbejde på tværs af områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation,

3) udarbejde forslag til sammensætning af danske delegationer til UNESCOs generalkonferencer og andre UNESCO-møder på ministerniveau, og

4) træffe beslutning om nationalkommissionens deltagelse i andre UNESCO-møder og andre beslutninger, som ikke i henhold til §§ 1-2 skal træffes af nationalkommissionen, herunder om indgivelse af ansøgninger om tilskud.

Fagudvalg og ad hoc-udvalg

§ 7. Nationalkommissionen kan nedsætte et fagudvalg af indtil 16 medlemmer, der skal sikre ekspertise inden for områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation.

Stk. 2. Medlemmerne udpeges for 4 år. Der kan ske genudpegning en gang. Udtræder et medlem i løbet af sin udpegningsperiode, udpeges et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 3. Fagudvalget mødes mindst en gang årligt med nationalkommissionens medlemmer og tilforordnede.

§ 8. Nationalkommissionen kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af specielle opgaver eller til drøftelse af særlige spørgsmål.

Sekretariatet

§ 9. Undervisningsministeriet yder sekretariatsbistand til nationalkommissionen og dens udvalg. Sekretariatet deltager i nationalkommissionens og udvalgenes møder.

Stk. 2. Sekretariatet ledes af en generalsekretær.

Stk. 3. Sekretariatet forbereder alle møder i nationalkommissionen og dens udvalg og iværksætter dens beslutninger.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1088 af 14. november 2005 om statutter for Den danske UNESCO-nationalkommission ophæves.

Stk. 3. De før 1. januar 2011 beskikkede medlemmer af og tilforordnede til Nationalkommissionen viderefører deres beskikkelse beskikkelsesperioden ud.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 3, beskikkes 4 medlemmer i henhold til § 3, stk. 1, nr. 8, for en 1-årig periode fra 2011 til 2012.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 7, stk. 2, udpeges halvdelen af fagudvalgets medlemmer i 2011 for en 1-årig periode, og de resterende medlemmer udpeges for en 3-årig periode.

Undervisningsministeriet, den 21. december 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Kirsten Lippert