Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet

(Nedlæggelse af Momsfondet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »samt om Momsfondet«.

2. § 5 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 92 af 25. januar 2007 om Det Kommunale Momsfond forbliver i kraft, indtil den ophæves.

§ 3

Stk. 1. Midlerne i Det Kommunale Momsfond skal i perioden frem til den 31. december 2012 anvendes til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for regionerne og kommunerne samt i øvrigt til finansiering af opgaver af fælles interesse for kommuner og regioner, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det Kommunale Momsfonds egenkapital overføres til statskassen. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for fondets bestyrelse og virksomhed. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om fondets adgang til at påtage sig hæftelse for forpligtelser i medfør af løn- og øvrige ansættelsesvilkår for personale, der ansættes til løsning af opgaver inden for fondets virksomhedsområde.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.