Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/4

Resumé

Pelsdyravlerforeningen klagede over udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så?” på TV 2

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det må tillægges betydning ved vurderingen af klagen over udsendelsen den 30. august 2010, at der ikke er klaget over udsendelsen den 27. oktober 2009.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at billedmaterialet anvendt i udsendelsen er indhentet af dyreværnsorganisationen Anima, hvilket blev oplyst i begge udsendelser. Ifølge parterne var det muligt at identificere tre danske farme ud fra billederne. Nævnet har ikke mulighed for at efterprøve, hvorfra det af Anima indhentede billedmateriale hidrører, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt materialet er indhentet i strid med straffeloven, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 ikke har udvist den fornødne kildekritik ved at gøre brug af billedmaterialet.

Det oplyses i udsendelsen – i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens ”Afrapportering af Veterinærrejseholdets minkkampagne 2009” – hvad anmærkningerne på de 138 besætninger (85 %) er givet for. Det fremgår bl.a., at fire besætninger blev politianmeldt for grove overtrædelser af dyreværnslovgivningens regler, og at der på 95 besætninger manglende adgang til halm og stimuli. Nævnet finder således, at det af udsendelsen klart fremgår, at de viste optagelser ikke er dækkende for alle anmærkningerne.

Redaktøren af et medie er som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger der bringes, så længe mediet lever op til kravet om at bringe korrekt og dækkende information. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at udelade oplysningen om, at anmærkningerne alene vedrører under en promille af den samlede danske minkbestand på 1,7 millioner dyr. Da udsendelsen ikke vedrører spørgsmålet om regelsættets fortolkning, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at nævne, at Dansk Pelsdyravlerforening og myndighederne efter det oplyste ikke er enige i fortolkningen af regelsættet.

Pressenævnet finder endvidere, at det af udsendelsen fremgår, på hvilket grundlag TV 2 stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af foreningens påstand i annoncekampagnen: ”Og pelsdyrerhvervets status gennem årene – som et af de dyrehold med de bedste tilsynsrapporter – er blevet bekræftet”. De i udsendelsen oplyste procentsatser på henholdsvis 38 % for pelsdyrbesætninger og 26 % for de kontrollerede besætninger generelt er ikke bestridt af klager, ligesom Dansk Pelsdyravlerforeningen ved næstformanden i udsendelsen får lejlighed til at kommentere oplysningerne.

I udsendelsen besigtiger studieværten (uden kamerahold) Dansk Pelsdyravlerforenings medlem [Person A]s gård, men nægtes adgang hos avler [Person B]. [Person B] er en af de avlere, der siden første udsendelse har fået en bøde. Da [Person B] ikke er medlem af foreningen, burde TV 2 ikke have brugt ham til illustration af, at man ikke - som oplyst i foreningens annoncekampagne - kan få adgang til foreningens avlere.

Uanset at studieværten efter besøget hos [Person A] gør seerne opmærksom på, at han ikke har den lægefaglige kompetence til at vurdere minkhvalpenes tilstand, finder nævnet det beklageligt, at han oplyser, at to hvalpe havde fået kradset øjnene ud. Hvalpene havde ifølge klager øjenbetændelse.

Pressenævnet finder – uanset de omtalte beklagelige forhold – ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik.

Dansk Pelsdyravlerforening har ved advokat Anders Németh klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 30. august 2010, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

Dansk Pelsdyravlerforening har herudover fremlagt fuldmagter fra 30 avlere.

1 Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 27. oktober 2009 udsendelsen ”Operation X: Pels på vrangen” omhandlede minkenes forhold på danske pelsdyrfarme. Der blev blandt andet vist billeder af mink med sår.

Dansk Pelsdyravlerforening kørte efter udsendelsen en annoncekampagne som modreaktion på udsendelsen. Af materialet fremgår blandt andet annoncen ”TV 2-direktør dømt for tyveri” med underoverskriften ”Nej, ingen TV 2-direktører er blevet dømt for tyveri. Overskriften er en stor løgn, skabt for at fange din opmærksomhed. Tilsvarende var det en stor løgn, da TV 2 sidste år viste billeder af dyr med sår og fremkom med beskyldninger om udbredt dyremishandling på danske pelsdyrfarme”. Af annonceteksten fremgår bl.a. følgende:

”Som supplement til de seneste fem års offentlige kontrol af dyrevelfærden på pelsdyrfarme har fødevareministeren lige efter udsendelsen beordret en ekstra tilsynsrunde. Og pelsdyrerhvervets status gennem årene – som et af de dyrehold med de bedste tilsynsrapporter – er blevet bekræftet.”

I annonceteksterne inviterede foreningen interesserede til at besøge en af foreningens farme og henviste til sin hjemmeside: ”Ring til en minkavler og find en dag, der passer dig. Se mere på danskeminkfarme.dk”.

TV 2 fulgte den 30. august 2010 op på tidligere udsendelser i ”Operation X: Hvad skete der så? ”Af udsendelsen fremgår bl.a. følgende:

Studievært: Sidste efterår sendte vi programmet ”Pels på vrangen”, hvor vi så på dyrevelfærd i den danske pelsdyrproduktion. Det, der satte os i gang, var en række optagelser lavet af dyreretsforeningen Anima. Billederne, de afleverede til Operation X, viste, at der på nogen mink- og rævefarme i Danmark så ud til at være problemer med dyrevelfærden. For selvom langt de fleste af dyrene ikke havde synlige skader, så var der også dyr, der tydeligvis ikke havde det godt.

Speak: Optagelserne fra Anima viste ræve med bylder. Mink med store åbne sår. Lammede bagkroppe. Og døde dyr i burene. Optagelserne viste også, at de regler - der findes for, hvordan man skal holde pelsdyr - ikke blev overholdt. På mange af farmene var der f.eks. ikke halm, hylder eller rør i burene, som der ellers skal være. [Af skærmbilledet ses mink i bure.]

Vi undersøgte optagelserne grundigt og fandt ud af, at de var ægte. Jeg forsøgte derfor at få Dansk Pelsdyravlerforening i tale.

Studievært (gående efter en person): Det er også meget magtpåliggende, at I forholder jer til det her materiale, især i betragtning af, at I ikke vil lade avlerne stille op.

Unavngiven person: Du ved jo godt, at vi fører en sag imod dig.

Studievært: Det handler om dyremishandling.

Speak: I stedet for at tale med Operation X forsøgte Pelsdyrbranchen med et fogedforbud at forhindre, at programmet blev sendt. Men retten vurderede, at den danske befolkning godt måtte se billederne fra de danske pelsdyrfarme. [Af skærmbilledet ses mink i bure.]

Studievært: Hvad er der så sket, efter vi sendte vores program? Jo, dét - som befolkningen nok har lagt mest mærke til - er en lang række annoncer fra Dansk Pelsdyravlerforening.

Speak: Annoncerne indeholder frygtelig mange ord, men pelsdyravlerne skriver blandt andet: At det var ”en stor løgn”, da TV 2 viste billeder af dyr med sår, og fremkom med beskyldninger om udbredt dyremishandling på danske pelsdyrfarme. At pelsdyrerhvervet ved efterfølgende kontroller har fået bekræftet sin status som de ”dyrehold med de bedste tilsynsrapporter”, at ”politiet efter granskning har afvist TV 2’s billedmateriale”, og at der ikke er blevet rejst tiltale over for nogen avler på baggrund af Animas optagelser.

Studievært: Spørgsmålet er så, om pelsdyravlernes påstande er rigtige. Har Fødevarestyrelsen virkelig med deres efterfølgende kontroller bekræftet, at pelsdyravlerne har de bedste tilsynsrapporter?

Speak: Generelt er dødeligheden og sygdomsforekomsten lav blandt mink, men der er andet end dødelighed, der tjekkes, når man kontrollerer dyrenes velfærd.

Studievært: I forbindelse med vores program ”Operation X: Pels på vrangen”, der lavede I en stribe uanmeldte besøg. Hvad viste jeres kontrolbesøg?

Jan Mousing, veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen: Vi var ude i 138 minkfarme henover efteråret 2009. Og det vi fandt, det var, at kun 21 af de minkfarme gik glat igennem. Så der var altså fejl og mangler i 85 % af de farme, vi besøgte. Det, synes vi ikke, var tilfredsstillende.

Studievært: Kom det som en overraskelse for jer, at I fandt så mange fejl og mangler?

Jan Mousing, veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen: Ja, for mig gjorde det. Vi skjulte ikke, at vi nu gik i gang med vores egen kontrolkampagne, så alle vidste jo, at der var meget fokus. Så man kunne sige, at der have været en vis chance for at kunne få et lidt bedre resultat end de 85 %. Så det overraskede os noget.

Studievært: Så er I så gået i gang med den opgave, som det blev jer pålagt: At I skulle gå ud og undersøge samtlige minkfarme i Danmark inden 2011. Hvad viser de foreløbige tal?

Jan Mousing: Ja, de foreløbige tal - ud af de første par hundrede kontroller cirka – viser, at vi i cirka 38 % har fundet fejl og mangler af forskellig art.

Studievært: Så hiver man armene vejret og siger: ”Yes, så er alt som det skal være.”

Jan Mousing: Nej, det siger man ikke. Man siger, at der er plads til forbedring, men det er selvfølgelig rart, at det er bedre end det var fra i fjor.

Studievært: Det er klart. Men der er også god plads til forbedringer.

Jan Mousing: Der er god plads til forbedringer.

Studievært: Hvilke tiltag er der blevet taget for, at man ikke havner i samme situation igen som i efteråret sidste år.

Jan Mousing: Det er to ting. For det første, at minkavlerne fremover skal på kursus. Der er simpelthen blevet indsat et kursuskrav for, hvordan man skal have med mink at gøre. Og det andet det er, at man skal lave en aftale med en praktiserende dyrlæge om at få mindst fire besøg igennem sæsonen af dyrlægen for at få forebygget eventuelle problemer.

Studievært: De her tiltag, hvad er det et udtryk for?

Jan Mousing: Efter min opfattelse, så er det et udtryk for, at den daglige styring og det daglige opsyn og management har vaklet mange steder i minkfarmene, og at der er behov for at få styrket den rådgivende indsats og det vidensniveau, som minkavlerne har.

Studievært: Fødevarestyrelsens dyrlæger laver dyrevelfærdskontroller i alle slags husdyrbesætninger, og de seneste tal viser, at der blev givet anmærkninger til 26 % af de kontrollerede dyrehold.

Speak: Så pelsdyrsavlernes påstand om, at de med anmærkninger i henholdsvis 85 % og 38 % af de kontrollerede pelsdyrfarme, har de bedste tilsynsrapporter, den holder altså ikke.

Studievært: Og Fødevarestyrelsen er i hvert fald ikke tilfredse med det, de fandt.

Speak: Så er der påstanden om, at det billedmateriale, vi viste i udsendelsen, ikke har ført til nogen sager om overtrædelse af dyreværnsloven. I forbindelse med vores program viste vi Animas optagelse til Fødevarestyrelsen for at få deres vurdering, og det fik Fødevarestyrelsen til at melde de farmere, vi havde billeder fra, til politiet.

Speak: En del af politianmeldelserne endte her hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Ole Henriksen, politiinspektør, Midt- og Vestjyllands Politi: Vi lavede sammen med dyrlæger et besøg på alle de steder, som vi havde fået. Vi havde forinden da vurderet det materiale, vi havde modtaget. Og vi syntes, at der ville gå forholdsvis lang tid med at vurdere det og dokumentere det og skulle til at gennemse det hele og fastlægge tidspunkter og steder. Så i stedet for planlagde vi lynhurtigt en aktion og kørte ud og besøgte alle steder sammen med dyrlæger.

Speak: Midt- og Vestjyllands Politi besøgte 19 minkfarme. Der blev i ét tilfælde givet påtale for en mink, der lå død i buret. Der blev i to tilfælde givet påtaler for manglende rør i burene. Der blev i tre tilfælde, uden påtale, aflivet mink på grund af halesår. Der blev i ét tilfælde flyttet en mink til sygeafdelingen, og der blev på to minkfarme konstateret massiv overbelægning, hvor flere mink havde bidsår. Ejeren af begge disse minkfarme fik bøder for overtrædelser af dyreværnsloven.

Studievært: Her ved Midt- og Vestjyllands Politi blev der altså givet bøder til ejeren af to minkfarme, hvor dyreværnsloven var overtrådt. Vi ved også, at Nordjyllands politi gav bøde til en minkfarmer i deres tilsvarende aktion. Så i modsætning til det Dansk Pelsdyravlerforening skriver, så førte billederne fra de 34 farme både til påtaler, påbud og bøder ved politiets efterfølgende besøg. Så heller ikke den påstand holder.

Speak: Tilbage står Dansk Pelsdyravlerforenings påstand om, at det var ”en stor løgn”, da vi viste billeder af dyrenes sår.

Studievært: I nogle af de mange annoncer som Dansk Pelsdyravlerforening har brugt penge på at indrykke, skriver de, at alle nu er velkomne til at komme og besøge en pelsdyrfarm, og vi har tænkt os at tage dem på ordet. Vi starter hos daværende formand for Dansk Pelsdyravlerforening, [Person A]. I forbindelse med vores program viste vi billeder fra hans farm. Billeder, der afslørede stærkt kritisable forhold. [Af skærmbilledet ses mink i bure, nogle med sår.]

Studievært (står uden for porten): Dengang ville han slet ikke tale med os, og vi kunne ikke komme ind og se hans farm. Men nu må vi se, om vi kan få et interview denne her gang. Det ser ikke ud til, at der er nogen lige her. Jo, der er sørme én. Hallo, undskyld, hallo. Ja, der går nogen og arbejder med minkene lige herovre, men det ser ud som om, de ignorerer os.

Speak: Jeg forsøger derfor at henvende mig i hovedbygningen på Volstrupgård for at se om ejeren, [Person A], er hjemme.

Studievært: Dav. Vi kom lige forbi.

[Person A], tidl. formand, Dansk Pelsdyravlerforening: Hvorfra?

Studievært: Ja, vi kom lige forbi. Jeg hedder Morten Spiegelhauer. Jeg kommer fra Operation X på TV 2.

[Person A]: I slukker lige den der [kameraet]. I er ikke inviteret til at komme her. Sluk.

Speak: Selvom Dansk Pelsdyravlerforening har inviteret alle til at besøge en minkfarm, bliver vi altså bedt om at slukke kameraet med det samme. [Person A] vil ikke medvirke i et interview, og han vil heller ikke give os lov til at filme på hans minkfarm. Jeg må dog gerne se farmen uden kamera.

Studievært: Jeg har nu været inde på [Person A]s minkfarm, og selvom jeg ikke er dyrlæge og dermed kvalificeret til at lave et rigtigt tilsyn, så så der umiddelbart meget bedre ud end sidste år. Der er for eksempel kommet rør i burene, og dyrene har fået adgang til den halm, som de skal. Af de dyr, vi nåede at se, var der kun to dyr med skader. Hvalpe, der havde fået kradset øjnene ud. Jeg ville jo gerne have lavet et interview med [Person A] om de billeder, der blev optaget på hans farm sidste år. Om de syge og skadede dyr, der burde have været aflivet for længst. Jeg ville også gerne have forelagt ham vores dokumentation for, at billederne vitterligt er fra hans farm, men det vil han ikke være med til. Jeg kører nu videre til en anden af de minkfarme, vi havde billeder fra i programmet. Billederne fra [Navn på farm] viste blandt andet døde dyr i burene. De viste også et overvældende stort antal dyr med sår og skader. Mange af skaderne så ud til at være gamle. Som denne mink med lam bagkrop. Og nogle af dyrene lå halvspiste og rådnede op i burene. Alle disse billeder stammer altså fra én og samme minkfarm. [Af skærmbilledet ses mink i bure.]

Studievært: [Navn på farm], der ligger herinde, er et af de steder, som fik bøder ved politiets efterfølgende kontrol. Der var massiv overbelægning og dyr, der burde have været aflivet. Nu må vi se, om vi kan få lov til at komme ind og besøge farmen.

Speak: Minkfarmen her er under ombygning, og der er ingen dyr i øjeblikket. Vi tager derfor videre til hans anden farm, hvor der også blev givet bøde ved politiets kontrol efter Operation X. Men heller ikke her kan vi få lov til at komme ind, så jeg ringer til ejeren, [Person B].

[Person B], minkavler, Skals (over telefonen): Ja, det er Jan.

Studievært: Ja, goddag Jan. Det er Morten Spiegelhauer fra Operation X på TV 2. Grunden til, jeg ringer til dig, det er, fordi vi er i gang med at lave et opfølgningsprogram i forbindelse med minkhistorien. Og dengang, der viste vi billeder fra din farm.

[Person B]: Ja.

Studievært: Og jeg kunne godt tænke mig, hvis det var muligt, at vi måske lavede et interview, et tv-interview, og kom og så din farm, som den ser ud i dag?

[Person B]: Jeg har ingen problemer med det, for det viser overhovedet ingenting. Det viser, at der var nogle gamle bure og ting og sager. Altså, jeg. Det viser ikke en masse - at alle mine mink, de skulle være bidt og ting og sager - så det har jeg det sgu fint nok med, men altså, nu skal det bare have en ende, ikk’ også. På den her farm, der er to schæferhunde. Der er i hvert fald ingen, der går ind. Så er det på eget ansvar. Og nu her engang i aften der kommer en eller anden rottweiler inden fra den anden, ikk’ også.

Studievært: Men Jan, må vi komme ind og se din farm med et kamera?

[Person B]: Det skal jeg garantere for, at I ikke må.

Studievært: Vil du være med i et tv-interview?

[Person B]: Det vil jeg da bestemt ikke udelukke, men det skal være, når det passer mig – og ikke når det passer jer. Du kan ringe i morgen. Det er ikke udelukket, at jeg vil snakke med jer. Farvel.

Studievært: Alletiders. Vi snakkes ved.

[Person B]: Det er godt.

Studievært: Det er godt. Hej.

[Person B] (dagen efter over telefonen): Det er Jan.

Studievært: Ja, goddagJan. Det er Morten Spiegelhauer fra Operation X igen. Vi snakkede sammen i går, om vi måtte komme ind og se og filme din minkfarm. Der, sagde du ret klart, at det måtte vi ikke. Nu spørger jeg dig om det her tv-interview, hvor jeg blandt andet vil spørge dig om, hvordan du forholder dig til de bøder, som du har fået.

[Person B]: Jamen, prøv at høre her. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg kan ikke gøre noget ved de bøder, jeg har fået. Jeg kan bare sige, at jeg tror ikke på, at der er noget, der kan gøres bedre.

Studievært: Så du mener ikke, at det kan gøres bedre. Men Jan, vil du deltage i programmet?

[Person B]: Jeg vil ikke deltage i noget. Så det er fint.

Studievært (henvendt til kameraet): Vi må altså ikke komme og besøge og filme [Person B]s minkfarme. Og han vil heller ikke deltage i et interview. Han beklager ikke de billeder, vi kunne vise fra hans farm, eller den bøde han har fået for forholdene på begge hans farme. Han mener ikke, at det kan gøres bedre, end det han har gjort.

Speak: Dansk Pelsdyravlerforening skriver, at det var en stor løgn, da vi viste billeder af dyr med sår. Det vil vi gerne dokumentere over for avlerne, at det var det desværre ikke, men de har ikke lyst til at se dokumentationen eller medvirke i et interview. Og vi må heller ikke filme på deres farme.

Studievært: Så i virkeligheden er det Dansk Pelsdyravlerforening, der lyver, når de forsøger at bilde den danske befolkning ind, at man altid kan komme og besøge deres farme. Invitationen gælder i hvert tilfælde ikke for Operation X og vores kamerahold.

Speak: Vi har endnu engang bedt om et interview med Dansk Pelsdyravlerforening. Og denne gang har de faktisk sagt ja til at stille op.

Studievært: Det bliver spændende at høre, hvordan de kan forsvare påstandene fra deres mange annoncer.

Studievært (henvendt til Tage Pedersen): Både før og efter vi sendte programmet, der indrykkede Dansk Pelsdyravlerforening en lang række annoncer i danske dagblade, og I skrev blandt andet, at det er en stor løgn, når vi viser billeder af mink med sår. Hvorfor er det en løgn?

Tage Pedersen, næstformand, Dansk Pelsdyravlerforening: Det er ikke løgn, at der er mink med sår. Fordi, hvis der er mange dyr i fangenskab eller mange dyr i naturen, så er der nogle få, som har sår. Dét vi har imod udsendelsen, det er, at man kun viser. Kun, stort set. Kun mink med sår. Man viser ikke den anden side, og det er det, vi prøver at gøre i vores annoncekampagne. Fortælle om hvordan er den egentlige pelsdyrproduktion i Danmark. Og hvor lille en del er det, der er beskadiget. Altså, prøve på at få nogle proportioner ind i det. Vi mente ikke, at det var de rigtige proportioner, der var i udsendelsen.

Studievært: I er gode til at fortælle – kan man sige – hvor godt det går. Det er vel også okay, at der kommer journalister som os og påpeger, at de billeder, kan man sige, at der er dyr med sår, som også er en del af minkproduktionen. Som vi ser i udsendelsen, har langt de fleste dyr det godt, men der er også eksempler på dyr med sår.

Tage Pedersen: Det er helt okay at vise begge dele.

Studievært: Hvad synes du, om de billeder vi viste sidst, vi kiggede på minkenes forhold i Danmark?

Tage Pedersen: For det første så var det jo nogle forfærdelige billeder. Meget grimme sår, men de har intet at gøre med virkeligheden på danske minkfarme.

Studievært: Men jeg kan fortælle dig, at billederne er fra danske minkfarme.

Tage Pedersen: Det tror jeg også, de er. Jeg siger bare, at der foregår noget inden billederne er taget.

Studievært: Hvad skulle det være?

Tage Pedersen: Hvis man bytter. Hvis man få dage eller få timer, inden billederne bliver taget, bytter dyrene rundt, så slås de alle sammen.

Studievært: Men nu snakker vi jo også om bidskader, der var gamle. Altså, ugegamle sår.

Tage Pedersen: Det viser, at avleren ikke har haft styr på, hvad han har lavet. For dem skulle han have taget fra.

Studievært: Ét scenarie, som du ridser op, er, at der er blevet manipuleret med dyrene, der er blevet flyttet rundt. Hvad med den mulighed, at der rent faktisk er sket de her bidskader? At der er nogen, som har svært ved at håndtere deres farm? Og de her bidskader kan være opstået naturligt, sådan som vi fortalte det i programmet?

Tage Pedersen: Jeg skal med det samme sige, at der kan være brodne kar i alle erhverv, hvor der er nogle enkelte avlere, der ikke gør deres ting ordentligt. Men selv om man ikke gør tingene ordentligt, kan jeg ikke forstå, hvordan så mange bidskader kan opstå. Det er mig ufatteligt, hvordan så mange bidskader lige ved siden af hinanden, de kan opstå.

Studievært. Det er der så også mange andre, der har undret sig over.

Tage Pedersen: Ja, og så vil jeg også gerne sige, at politiet også har sagt, at de ikke kan bruge de billeder, at de ikke kan se, hvor de stammer fra. Så politiet har renset de 34 farme, som blev beskyldt for dyremishandling.

Studievært: Det der er sket i forhold til politiet. Nu har vi selv snakket med politiet. Det, der er sket, det er, de har reageret på billederne ved lynhurtigt at gå ud og lave en aktion, hvilket har ført til i hvert faldtre bøder. Så det passer ikke, at politiet ikke har anerkendt billedmaterialet.

Tage Pedersen: Der er ikke rejst sager mod nogen af de 34 avlere.

Studievært: Billedmaterialet førte også til påbud, og det førte også til indskærpelser. Så du kan ikke sige, at politiet har afvist materialet, men lad os prøve.

Tage Pedersen: Politiet har afvist materialet, der er ikke nogen, der er dømt i de sager.

Studievært: Altså, der er blevet givet bøder. Der er blevet givet flere bøder på 5.000. Blandt andet til en avler i Nordjylland, som jeg personligt har talt med.

[I udsendelsen klippes til den tidligere telefonsamtale mellem studieværten og [Person B].]

[Person B]: Jeg kan bare sige, at jeg tror ikke på, at der er noget, der kan gøres bedre.

Studievært (tilbage i interviewsituationen): Materialet har ført til både bøder, og det har ført til påbud og indskærpelser.

Tage Pedersen: Jeg skal med det samme sige, at hvis der er nogen, der kan hjælpe med, at der bliver mindre dyremishandling i Danmark, at der er mink, der kan undgå at blive bidt, så tager vi gerne imod det. Og hvis TV 2 synes, at man vil hjælpe os med det, så er det glimrende. Vi gør alt, hvad vi kan fra foreningen for, at der skal være så lidt så muligt. Og hvis der er andre, der kan hjælpe med det, så er det dejligt.

Studievært: Det lyder godt.

Tage Pedersen: Og hjælpe med det i fremtiden. Så er det glimrende.

Studievært: Det er jo alle tiders. Så har det da nyttet noget, kan man sige. I skriver også, at de kontroller, der er blevet lavet efter vores program, bekræfter erhvervets status som de husdyrhold med de bedste tilsynsrapporter. Det er altså forkert. Første kontrolrunde gav anmærkninger til 85 % af de besøgte dyr. Der var 138 farmere. Og anden runde der faldt tallet til 38 %. Så hvor kommer det der fra med, at det er de bedste tilsynsrapporter?

Tage Pedersen: Omkring dyrevelfærd. Og det er også det, vi siger.

Studievært: Det her handler også om dyrevelfærd. Lad os lige prøve at slå helt fast, hvad det er der står i den der rapport. Den første runde på 138 besætninger. Der var fire besætninger, der blev meldt til politiet for grov overtrædelse af dyreværnsloven. Så var der uforsvarlig behandling, hvor 11 besætninger, hvor der blev konstateret syge og tilskadekomne dyr, der ikke var behandlet forsvarligt. Så er der væsentlig ulempe, der vurderes at være af betydning for dyrenes velfærd, og hvor det skønnes, at forholdet har været til væsentlig ulempe for dyrene. Der er 95 besætninger, hvor der er konstateret manglende adgang til halm eller manglende adgang til stimuli. Der er 22 besætninger, hvor der ikke er tilstrækkeligt gulvareal. Altså, vi snakker om mange, mange eksempler ud af de her 100-[afbrydes].

Tage Pedersen: Jeg har allerede slået fast en gang.

Studievært: [Fortsætter] -38, hvor vi snakker om problemer med dyrenes velfærd.

Tage Pedersen: Jeg vil gerne slå fast én gang for alle, at regler omkring dyrevelfærd skal overholdes, og hvis de ikke bliver det, så er det for dårligt.

Studievært (henvendt til kameraet): En del af påstandene fra Dansk Pelsdyravlerforenings mange annoncer holder altså ikke. Og den nye forklaring på, hvorfor Animas optagelser afslørede så mange dyr med så sår og skader, er også lidt mærkelig. Dyreaktivisterne skulle angiveligt være gået ind og flyttet rundt på minkene i burene, så de begyndte at bide hinanden. Og så kommet tilbage efter uger eller måneder og lavet deres optagelser. Men hvordan det så samtidig er lykkedes for aktivisterne at blæse tryllestøv i øjnene på avlerne, så de gennem uger og måneder ikke har lagt mærke til de mange skader. Ja, det har Dansk Pelsdyravlerforening jo sjovt nok ikke nogen fornuftig forklaring på.

Operation X’s troværdighed bliver ofte angrebet. Især når vi kaster et kritisk blik på store erhverv. Således har Dansk Pelsdyravlerforening brugt millioner af kroner på annoncer og tv-reklamer, hvor de påstår, at det hele skulle være en stor løgn. Men det var det ikke.”

Yderligere oplysninger

Af en meddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi (senest opdateret den 23. oktober 2009) efter besøg hos 19 minkfarme og en rævefarm fremgår følgende:

Gennemsyn af i alt 257.830 mink

På de syv dage blev besætninger på i alt 257.830 mink og 300 ræve gennemgået. Resultatet af kontrolbesøgene ses nedenfor:

1. Der er i ét tilfælde givet påtale for, at en mink med akut bidsår i nakke- og haleparti dagen forinden var sat i eget bur, og som ved kontrolbesøget lå død i sit bur. Der er tale om et fejlskøn, hvor minken straks burde være blevet aflivet.

2. Der er i to tilfælde givet påtale for manglende ”legerør” i to burene.

3. Der er i tre tilfælde, uden påtale, foretaget straks aflivning af en mink pga. halesår.

4. Der er i et tilfælde, uden påtale, blevet flyttet en mink til ”sygeafdelingen”, hvor den blev isoleret m.h.p. behandling.

5. Der er på to minkfarme konstateret svær overbelægning af burene, hvor flere mink havde bidsår. I alt blev ejeren pålagt straks aflivning af i alt 10 mink med bidsår ud af en samlet besætning på 36.000 mink. Der tilgår politiet dyrlægerapport og anmeldelse for overtrædelse af dyreværnslovgivningen m.v., hvilket forventes at medføre en bødestraf til ejeren.”

Nordjyllands Politi offentliggjorde følgende meddelelse (senest opdateret den 26. oktober 2009):

”Kontrol af mink- og rævefarme

Nordjyllands Politi har på baggrund af 8 anmeldelser fra Fødevareregionen om mulige overtrædelser af dyreværnsloven på mink- og rævefarme i Nordjylland sammen med Fødevareregionen i perioden 20. – 23. oktober 2009 foretaget uanmeldt kontrol på alle 8 farme: [beliggenheden på farmene]

På en af minkfarmene i Aalborg kommune blev der rejst sigtelse for overtrædelse af dyreværnsloven i forhold til 4 mink med bylder i hovedet, ligesom der på samme farm blev givet mindre mundtlig påtale/vejledning i forhold til 4 mink med sår.

Der blev også givet mindre mundtlige påtaler/vejledning i enkelte tilfælde på nogle af de øvrige 7 farme.

Der var på de 8 farme i alt omkring 3.000 ræve og godt 80.000 mink.”

[Person C] oplyste i en e-mail af 29. oktober 2009 (i forbindelse med et spørgsmål vedrørende anvendelse af offentlige tilskud fra Folketingets Finansudvalg) følgende:

”Som du [henvendt til Dansk Ungdoms Fællesråd] måske har bemærket, har der de seneste dage været masser af debat omkring danske mink- og rævefarme efter Operation X programmet ”Pels på vrangen” blev sendt på TV 2.

Jeg blev projektansat af Anima til at lave dette stykke arbejde. Jeg skriver sådan set blot for at informere dig om, at dette fortrinsvis er en Anima kampagne, men den har jo spredt ringe i vandet og både Dyrenes Beskyttelse, WSPA og en række andre dyreværnsorganisationer bakker op om initiativet og deltager i debatten.

…”

Fødevarestyrelsen udsendte den 30. december 2009 følgende meddelelse:

Dyrevelfærden i minkbesætningerne

Fire politianmeldelser for grove overtrædelser af dyreværnsloven er blandt resultaterne af den kontrolkampagne, Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har gennemført på knap 140 besætninger i slutningen af 2009. Veterinærdirektør Jan Mousing vurderer, at karakteren af de overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne, der har ført til politianmeldelser er både alvorlige og kritisable. Han understreger dog, at Fødevarestyrelsen ikke har kunnet genfinde det billede, der blev afdækket i forbindelse med Operation X-udsendelsen om mink i efteråret.

Fødevarestyrelsens kontroller resulterede desuden iindskærpelser af mindre alvorlige forhold på hovedparten af farmene. I 11 af tilfældene blev der givet indskærpelser for uforsvarlig behandling af dyr. I cirka to ud af tre minkbesætninger var der manglende eller utilstrækkelig adgang til stimulii form af halm, rør eller hylder i burene. Forholdene har været til væsentlig ulempe for dyrene og har alle ført til indskærpelser. ’Her har besætningsejerne et klart forbedringspotentiale’, understreger Jan Mousing.

Otte besætninger havde ikke haft dyrlægetilsyn i mere end et år, og i 57 besætninger har optegnelser over medicinanvendelsen og dødsfald blandt dyrene manglet eller været mangelfulde.

21 besætninger, svarende til cirka 15 procent, slap helt uden bemærkninger.

…”

Fødevarestyrelsen udsendte den 13. januar 2010 meddelelse ”Afrapportering af Veterinærrejseholdets minkkampagne 2009”, hvori pressemeddelelsen bl.a. uddybes:

”Af de 149 besætninger, der var meldt ud til kontrol, var de 11 konstateret ophørt ved kontrollen i besætningen.

I 21 besætninger blev der ikke konstateret overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne.

Resultatet af disse velfærdskontroller er som følger:

Groft uforsvarlig behandling .

4 besætninger er anmeldt til politiet for grove overtrædelser af dyreværnslovgivningens regler om forsvarlig behandling af syge og tilskadekomne dyr.

...

Uforsvarlig behandling.

I 11 besætninger, hvor der er konstateret syge og tilskadekomne dyr, som ikke var behandlet forsvarligt, men hvor forholdet straks blev afhjulpet ved aflivning/behandling af dyret, er reglerne indskærpet overfor besætningsejeren.

Væsentlig ulempe.

I et større antal besætninger er der konstateret overtrædelser af regler, der vurderes at være af betydning for dyrenes velfærd, og hvor det skønnes, at forholdet har været til væsentlig ulempe for dyrene. Disse forhold er indskærpet overfor besætningsejeren eller medtaget i anmeldelse for overtrædelser af uforsvarlig behandling af dyr. Overholdelse af disse regler vil blive kontrolleret ved næste tilsyn i besætningen. I 95 besætninger er der konstateret manglende adgang til halm eller manglende adgang til stimuli i form at et rør eller en hylde, som dyrene kan ligge på. De fleste af disse forhold vedrører manglende adgang til et rør eller hylde i et større antal bure med mink. I 22 besætninger er det konstateret, at dyrene ikke havde adgang til et tilstrækkeligt gulvareal i redekasserne.

I 12 besætninger er det konstateret, at burenes gulvareal ikke er tilstrækkeligt til det antal mink, der holdes i burene.

Veterinærrejseholdet vil yderlige gøre opmærksom på, at der i mange farme holdes flere mink pr. bur end gulvarealet tillader efter bekendtgørelsens regler, men hvor anlæggene er taget i brug før 15. januar 2007. Det vil derfor ikke før 1. januar 2011 være muligt at håndhæve kravet til gulvareal i burene. … Disse bliver ulovlige fra og med 2011.

Administrative overtrædelser .

Overtrædelser af regler, der vedrører administrative forskrifter, og som ikke direkte har betydning for dyrenes velfærd, er konstateret i en del besætninger. Overtrædelserne er sanktioneret med indskærpelser eller administrative bøder.”

Af Fødevarestyrelsens rapport af juni 2010 ”Arbejdsgruppe til udarbejdelse af initiativ til øget kontrol af dyresundhed og dyrevelfærd hos pelsdyravlere” fremgår bl.a. følgende:

”[side 10]

3.3 Forekommende sygdoms- og sundhedsproblemer i minkfarme

Det generelle indtryk er, at sygdomsforekomst og dødelighed blandt mink er på et lavt niveau, som er væsentligt under niveauet for anden husdyrproduktion i Danmark.

[side 19]

5.6 Incitamentsstruktur

Dødeligheden er afhængig af minkavlernes egne registreringer og er derfor ikke direkte anvendelig som objektiv indikator.

[side 24]

7.1 Dansk Pelsdyravlerforenings ”Tjek på farmen” kampagne

Fødevarestyrelsen gennemførte en ekstraordinær kontrol på knap 140 pelsdyrfarme i efteråret 2009. Den ekstraordinære kontrol viste et tilfredsstillende velfærdsniveau på de fleste farme. Kontrollen viste dog at der i relation til en lang række mere teknisk prægede forhold findes fejl eller mangler på op mod 85 procent af farmene. Eksempler på typiske mangler er korrekt føring af medicinlogbog. Derudover viste kontrollen manglende rør eller hylder i alle bure.

Plantedirektoratet har i første kvartal af 2010 kontrolleret over 100 pelsdyrfarme, og den foreløbige opgørelse fra Plantedirektoratet til Fødevarestyrelsen er gengivet i bilag 2.”

Af bilag 2 af 4. april 2010 fremgår følgende:

Status over velfærdskontrollen på minkbesætninger

Plantedirektoratets kontrollører har frem til d. 1. april 2010 gennemført lidt over 100 kontroller ud af de ca. 1.650 minkbesætninger, der er udtrukket til kontrol.

Kontrollen omfatter velfærdskontrol samt hegnskontrol.

På de ca. 100 besætninger, der er kontrolleret, er der fundet overtrædelser af velfærdsreglerne og/eller hegningsreglerne i knapt 50 besætninger. Der er i alt givet 125 indskærpelser og påbud på de knap 50 besætninger. Der er givet ca. 40 indskærpelser og ca. 25 påbud på velfærdsområdet. Den resterende del af de udstedet påbud og indskærpelser vedrører udelukkende bestemmelser om husning af mink og hegning af minkfarme og er således ikke en del af velfærdskontrollen.

Indskærpelser og påbud, der vedrører velfærdskontrollen, er givet på 30 af de kontrollerede besætninger eller ca. 1/3.

De overtrædelser på velfærdskontrollen, som Plantedirektoratets kontrollører har set flest af på nuværende tidspunkt, vedrører manglende overholdelse af bestemmelserne om:

- Et årligt dyrlægebesøg på minkfarmen

- Håndtering af syge og tilskadekomne dyr

- Aflivningsudstyrets udformning

- Optegnelser over medicinsk behandling

- Beskæftigelsesmateriale

Blandt de gennemførte kontroller forventer Plantedirektoratet, at der på nuværende tidspunkt er to besætninger, hvor overtrædelserne vedrørende syge og tilskadekomne dyr, har været af en sådan karakter, at der vil blive indsendt en politianmeldelse.

Tilbagemeldingen fra Plantedirektoratets kontrollører er dog, at tilstanden på hovedparten af minkfarmene generelt har været tilfredsstillende. De gennemførte kontroller er blevet gennemført i den periode, hvor der er færrest dyr på minkfarmene. I efteråret, hvor belægningen på minkfarmene er væsentlig højere, kan antallet af overtrædelser og typerne af overtrædelser muligvis give et andet billede.”

Fødevarestyrelsen udsendte i oktober 2010 rapporten ”2008/2009 KONTROL AF DYREVELFÆRD”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”[side 5]

HVOR MANGE LANDMÆND OVERHOLDT IKKE LOVEN I 2008 OG 2009?

I pelsdyrbesætninger var det i 2008 og 2009 henholdsvis 30 % og 66 % af de kontrollerede, der ikke overholdt loven.

[side 21]

KVÆGBESÆTNINGER 2009

17 % Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser.

83 % Besætninger uden…

SVINEBESÆTNINGER 2009

46 % Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser.

54 % Besætninger uden…

PELSDYRBESÆTNINGER 2009

66 % Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser.

34 % Besætninger uden…

SLAGTEKYLLINGEBESÆTNINGER 2009

15 % Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser.

85 % Besætninger uden…”

Plantedirektoratet offentliggjorde den 29. oktober 2010Status over velfærdskontrollen på minkbesætninger”, hvoraf bl.a. følgende fremgik:

”Plantedirektoratet har opgjort resultaterne af 741 kontrolbesøg på minkbesætninger. Resultaterne vedrører sager, hvor kontrolresultatet var indtastet i Plantedirektoratets sagsbehandlingssystem pr. 1. september 2010. Plantedirektoratet skal i alt gennemføre kontrol på ca. 1.600 minkbesætninger i 2010.

Opfølgende kontrolbesøg

Ved opfølgende kontrolbesøg er 2 besætninger anmeldt til politiet for uforsvarlig behandling af dyrene. I begge tilfælde har besætningsejeren ikke efterkommet påbud om at forsyne redekasserne med tilstrækkeligt mængde halm. Forholdet omfatter i begge tilfælde et relativt stort antal dyr (20-50). I 348 besætninger blev der ikke konstateret overtrædelse af velfærdsreglerne. Af de 393 besætninger hvor der er blevet konstateret overtrædelser af velfærdsreglerne, har Plantedirektoratets kontrollører været på opfølgende kontrol i 68 besætninger. I 54 af disse opfølgende kontrolbesøg blev det konstateret at forholdene var bragt i orden.”

Landbrugsavisen.dk bragte den 1. december 2010 en artikel under overskriften ”Politiker går ind i sag om indbrud på minkfarme” og underoverskriften ”Venstres restordfører vil have politiet i gang med at efterforske indbruddene på 34 minkfarme”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Der er gået mere end et år siden dyreretsgruppen Anima brød ind på 34 pelsdyrfarme, og på trods af at aktivisterne offentligt har påtaget sig ansvaret for lovovertrædelserne, er der endnu ikke sket noget fra politiets side. Derfor har pelsdyravlerforeningen nu rettet henvendelse til Venstres retspolitiske ordfører Kim Andersen, der er gået ind i sagen og netop har haft et møde med justitsministeren.

”Den form for politisk betinget kriminalitet vil vi ikke tolerere i et demokratisk samfund, og derfor må politiet give denne sag højeste prioritet. Jeg har i dag i Justitsministeriet fået oplyst, at man vil gå i gang med en højt prioriteret efterforskning af disse sager. Det er jeg glad for, og jeg har tillid til, at politi og anklagemyndighed nu forfølger de anmeldelser, der er indgivet i sagen, siger Kim Andersen”

2 Parternes synspunkter

2.1 Dansk Pelsdyravlerforenings synspunkter

Advokat Anders Németh har anført, at klagen indgives på vegne af såvel foreningen som foreningens medlemmer.

Advokaten har videre anført, at billedmaterialet (fra udsendelsen den 27. oktober 2009) angiveligt var optaget på 34 danske pelsdyrfarme i forbindelse med dyreretsorganisationen Animas ulovlige indtrængen. Anima havde stillet materialet til rådighed for TV 2. Ifølge TV 2 dokumenterede billederne en række kritisable forhold på de omhandlede farme.

Forud for udsendelsen i oktober 2009 overgav foreningen billederne til politiet, og samtlige navne og adresser på avlerne blev opgivet til Fødevarestyrelsen, så forholdene kunne undersøges. For så vidt angår billedmaterialet konstaterede politiet, at det hverken ud fra sekvenserne i udsendelsen eller råbåndene var muligt at identificere mere end tre danske farme, hvorfor autenciteten af materialet alene beror på Animas tilkendegivelser herom. Uanset politiets påtaleopgivelse ændrer det ikke ved, at såfremt autenciteten lægges til grund, er billedmaterialet fremskaffet i strid med straffelovens § 264.

Anima har som erklæret mål at afskaffe pelsdyravl i Danmark og kan på ingen måde betragtes som en uvildig organisation. Af [Person C]s e-mail fremgår det også, at der er tale om en ”kampagne” fra organisationens side.

Af rapporten offentliggjort den 13. januar 2010 fremgår det, at Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold havde gennemført ca. 140 uanmeldte velfærdskontroller på danske minkfarme. Ud af formuleringen i afrapporteringen kan det udledes, at det må dreje sig om maksimalt 100 mink ud af en samlet population på ca. 1,7 millioner dyr, og således langt under én promille. Kontrollen viste dog ligeledes, at der i relation til en række mindre alvorlige (og til dels mere formelle) forhold eller mangler på op til 85 % af farmene.

TV 2 kobler oplysningen om, at der tidligere har været bemærkninger fra Fødevarestyrelsen på 85 % af danske pelsdyrfarme og fortsat er bemærkninger på 38 % af farmene sammen med billedmaterialet fra den oprindelige udsendelse fra 2009, der viser dyr, som lider. Hermed får seerne indtryk af, at procentsatserne dækker over forhold svarende til billederne, hvilket ikke er tilfældet. Langt hovedparten af de overtrædelser, der konstateredes, var af anden (og ofte mere formel) karakter.

I juni 2010 offentliggjorde Fødevarestyrelsen sin rapport om dansk pelsdyrproduktion med en opgørelse fra Plantedirektoratet. Kontrollen foretaget i foråret 2010 viste nu, at den ovenfor nævnte procentsats på 85 nu var faldet til 38, og at der stadig var tale om anmærkninger af mere formel karakter af dyremishandling (sår mv.), og at forekomsten fortsat var uhyre lav. Fødevarestyrelsen gjorde den 30. december 2009 opmærksom på, at man ikke kunne genkende TV 2s billede.

Af både Midt- og Vestjyllands Politis og Nordjyllands Politis resultat af politikredsenes undersøgelser fremgår, at forekomsterne her også var under én promille af dyrene. Henholdsvis 13 mink ud af 257.830 og otte mink ud af 80.000 mink og 3.000 ræve. Dette har TV 2 ikke gjort opmærksom på i opfølgningsudsendelsen, der ligesom udsendelsen i oktober 2009 er baseret på en forkert præmis om, at omfattende dyremishandling finder sted på danske pelsdyrfarme og, at der findes et meget stort antal dyr med sår, bid og lammelser mv.

TV 2 undlader tillige at gøre opmærksom på, at der består en uoverensstemmelse mellem myndighederne og Dansk Pelsavlerforening om fortolkningen af det foreliggende regelsæt. Såfremt disse uoverensstemmelser falder ud til foreningens fordel, vil antallet af farme med fejl nedbringes væsentligt.

Politiinspektør Ole Henriksens udtalelser misbruges til at give indtryk af, at Animas billedmateriale førte til politiundersøgelser og sigtelser på danske pelsdyrfarme. Politiet modtog imidlertid først billedmaterialet efter, at politiet på baggrund af foreningens anmeldelse til Fødevarestyrelsen havde foretaget inspektion på farmene. Denne forkerte kronologi gjorde Ole Henriksen journalist Kasper Vilsmark opmærksom på inden udsendelsen den 30. august 2010.

I relation til annoncekampagnen betegner TV 2 foreningens udsagn om, at pelsdyravlerhvervet sandsynligvis er det husdyrhverv, som har de bedste tilsynsrapporter, som værende usand. Til støtte herfor fremhæver TV 2 procentsatsen på 38 til trods for, at denne sats intet siger om sandheden i klagers udsagn i annoncen, der vedrørte tilsynsrapporter med forekomst af dyremishandling, sår mv., som var temaet for TV 2’s udsendelse i 2009. Klagers udsagn er korrekt.

TV 2 oplyser ikke i sin behandling af, hvorvidt alle er velkomne på foreningens medlemmers farme, at foreningens kampagne udtrykkeligt gik på, at interesserede kunne kontakte medlemmer af foreningen telefonisk med henblik på nærmere aftale og ikke gik på, at enhver af foreningens medlemmer, som uanmeldt bliver kontaktet af et kamerahold fra TV 2, skal give mediet adgang. TV 2 forsøger at give indtryk af, at foreningen siger ét, men gør noget andet. Konkret skal herom i øvrigt påpeges, at [Person B] ikke er medlem af Dansk Pelsdyravlerforening. Alligevel bruger TV 2 denne avlers afslag til at give indtryk af, at man i modsætning til tilkendegivelserne fra foreningen ikke er velkomne på medlemmernes farme. TV 2 fik (uden kamera) adgang til [Person A]s og en anden farm. Begge er medlem af foreningen.

På [Person A]s farm konstateres helt uden fagligt afsæt – og tilsyneladende alene baseret på værtens iagttagelser – at der fandtes to minkhvalpe, som havde fået øjnene kradset ud. De to minkhvalpe led imidlertid af øjenbetændelse.

TV 2s fremstilling er således misvisende og fordrejet.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at der ikke foreligger nogen afgørelse af, om billedmaterialet er indhentet i strid med straffelovens § 264. TV 2 har ikke kunnet få bekræftet, om Animas medlemmer eller andre er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264. Animas advokat er ikke bekendt med nogen sigtelse.

Odense Politi indstillede i april 2010 efterforskningen af TV 2 DANMARK A/S’ og redaktør Lasse Bjerres mulige strafferetlige ansvar under henvisning til, at ”der ikke er rimelig formodning om, at strafbart forhold, som forfølges af det offentlige”.

Det program, der klages over, er et opfølgningsprogram. Der er således ikke samme behov for at gennemgå alle detaljerne som i den oprindelige udsendelse. Det fremgår af udsendelsen, at det var nogle billeder fra Anima, der satte TV 2 i gang med at undersøge sagen. Det er ikke korrekt, at billedmaterialets autenticitet i høj grad beroede på Animas tilkendegivelse herom. Som det kort nævnes i udsendelsen, blev billederne undersøgt grundigt af TV 2, hvilket klager er bekendt med, idet der udførligt blev redegjort herfor under forbudssagen.

I den påklagede udsendelse er der, som nævnt, ikke brugt samme detaljeringsgrad, som i den oprindelige udsendelse, da det er forløbet efter udsendelsen, der er genstand for programmet. Under interviewet bestrider Tage Pedersen ikke, at billederne stammer fra danske farme, men han udtaler ”de har intet at gøre med virkeligheden på danske minkfarme” og forklarer, at hensigten med foreningens annonce var at få de rigtige proportioner ind i udsendelsen, hvortil studieværten gentager: ”som vi siger i udsendelsen. Langt de fleste dyr har det godt.” for derefter at gennemgå, hvad de efterfølgende kontroller viste.

Udsendelsen forholder sig til de konkrete bøder, påbud og indskærpelser, der er givet i forbindelse med de omtalte kontrolbesøg. Havde de enkelte avlere forsøgt at få omgjort myndighedernes afgørelser, havde man oplyst dette i udsendelsen. Det er imidlertid ikke tilfældet her.

Til indholdet af udsendelsen har TV 2 videre anført, at det klart fremgår af udsendelsen, hvad de 85 % og 38 % dækker over. Det er ikke korrekt, når klager anfører, at præmissen for den oprindelige udsendelse var dyremishandling. Den oprindelige udsendelse handlede om dyrevelfærd, og af den påklagede udsendelse fremgår bl.a.: ”hvor vi så på dyrevelfærd i den danske pelsdyrproduktion” og ”For selvom langt de fleste dyr ikke havde synlige skader, så var der også dyr, der tydeligt ikke havde det godt”. Det blev tillige oplyst, og optagelserne viste, at der mange steder manglede halm, hylder og rør i burene.

TV 2 har således ikke ensidigt fokuseret på dyremishandling. Billederne af sår og bidskader viser blot, hvad den manglende fokus på dyrevelfærd kan medføre. De billeder, der blev vist, er blevet forelagt for ejerne af de respektive farme. Ejerne har ikke bestridt, at det er deres dyr, der er affotograferet. Billederne vises ikke i sammenhæng med omtalen af de efterfølgende kontroller. Det bemærkes dog, at TV 2 Nyhederne den 1. november 2010 viste tilsvarende billeder taget af Plantedirektoratets dyrevelfærdskontrollanter i 2010.

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Jan Mousing, fortæller om de efterfølgende kontrolbesøg i efteråret 2009 og oplyser, at der var fejl og mangler ved 85 % af de 138 besøgte minkfarme. I forbindelse med, at Fødevarestyrelsen efterfølgende blev pålagt at undersøge samtlige minkfarme inden 2011, fortæller Jan Mousing, at der i 38 % af de første par hundrede kontroller er fundet fejl og mangler. Sidst i udsendelsen gennemgår studieværten sammen med Tage Pedersen, hvad de 85 % dækker over, alt imens han læser højt af afrapporteringen.

Det fremgår klart af udsendelsen, at TV 2 har foretaget en sammenligning af resultatet – hvor der var anmærkninger til henholdsvis 85 % og 38 % - med gennemsnittet af dyrevelfærdskontroller foretaget i alle slags husdyrbesætninger, hvor der i de seneste kontroller blev givet anmærkninger til 26 % af de kontrollerede husdyrhold.

Af Fødevarestyrelsens ”Kontrol af dyrevelfærd 2008 og 2009” fremgår det, at der i 2009 blev givet indskærpelser, påtaler og/eller politianmeldelser i 66 % af de kontrollerede besætninger. Dermed er pelsdyrerhvervet det husdyrhold, der har de klart dårligste tilsynsrapporter for dyrevelfærd i 2009.

Næstformanden i Dansk Pelsdyravlerforening svarede: ”reglerne for dyrevelfærd skal overholdes, og hvis de ikke bliver det, så er det for dårligt”.

Dansk Pelsdyrsforening gør gældende, at de 38 % ikke siger noget om sandheden i Dansk Pelsdyravlerforenings udsagn, der selvsagt vedrørte tilsynsrapporter med forekomst af dyremishandling mv., som jo var temaet for TV 2’s oprindelige udsendelse.

Plandirektoratets status over velfærdskontrollen på minkbesætningen af 9. april 2010, bilag 2 til Arbejdsgrupperapporten, fastslår, at der på ca. 1/3 af de første 100 kontrollerede besætninger er givet indskærpelser og påbud, der vedrører velfærdskontrollen. De efterfølgende kontroller er endvidere gennemført i en periode, hvor der er færrest dyr på minkfarmene.

Klager har anført, at TV 2 har misbrugt udtalelser fra politiinspektør Ole Henriksen til at give indtryk af, at Animas billedmateriale førte til politiundersøgelser. Ole Henriksen har forklaret til TV 2, at politiet sammen med dyrlægerne planlagde en aktion, hvor de besøgte de minkfarme, som Fødevarestyrelsen havde anmeldt på baggrund af Animas optagelser. Det fremgår af hans forklaring, at man valgte denne metode frem for at bruge tid på at gennemgå og vurdere materialet fra Anima. Der er således hverken tale om, at billedmaterialet er brugt som bevis for overtrædelser, eller at politiet har afvist billederne på grund af manglende autenticitet. Ole Henriksen har efter interviewet over for TV 2 anerkendt den udlægning, der gives i programmet.

På grund af Animas optagelser gennemførte politiet i flere kredse en kontrolaktion mod de pågældende minkfarme. Efter at Fødevarestyrelsen havde set et udsnit af materialet og efter, at Kopenhagen Fur havde givet Fødevarestyrelsen en liste over de farme, der var indsamlet billeder fra, anmeldte Fødevarestyrelsen minkavlerne til politiet. Fyns Politi, der også fik en anmeldelse, har givet samme forklaring som Ole Henriksen, nemlig at billederne førte til at man straks foretog en besigtigelse på farmen.

Parternes forskellige forklaringer om, hvorvidt billederne var blevet afvist af politiet blev i udsendelsen forelagt for Tage Pedersen, der forsvarede udsagnet i annoncen og udtalte, at politiet har renset de 34 avlere. Studieværten refererede i den forbindelse, hvad Ole Henriksen havde fortalt, nemlig at politiet har reageret ved at lave en aktion, som havde ført til minimum tre bøder og flere påtaler.

I udsendelsen fortæller studieværten, at pelsdyravlerne i nogle af deres annoncer skriver, at alle er velkomne til at besøge en pelsdyrfarm. Uanset, at der står, at man skal ringe først, så er budskabet i annoncen, at erhvervet er åbent, og at alle, uanset om de er journalister eller ej, kan få lov til at besøge en minkfarm. Man må formode, at annoncen var ment som et modspil til, at TV 2 i det oprindelige program oplyste, at det kun var særligt udvalgte mønsterfarme, der måtte filmes.

Ingen af de minkavlere, der var involverede i fogedsagen er på listen over de farme, man kan kontakte. Ovennævnte bekræfter, at det ikke var muligt at besigtige andre minkfarme end dem, der var nøje udvalgt, hvorfor det var berettiget at bruge optagelserne fra Anima.

Det fremgår klart af udsendelsen, at det var studieværtens vurdering af besøget på farmen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det må tillægges betydning ved vurderingen af klagen over udsendelsen den 30. august 2010, at der ikke er klaget over udsendelsen den 27. oktober 2009.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at billedmaterialet anvendt i udsendelsen er indhentet af dyreværnsorganisationen Anima, hvilket blev oplyst i begge udsendelser. Ifølge parterne var det muligt at identificere tre danske farme ud fra billederne. Nævnet har ikke mulighed for at efterprøve, hvorfra det af Anima indhentede billedmateriale hidrører, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt materialet er indhentet i strid med straffeloven, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 ikke har udvist den fornødne kildekritik ved at gøre brug af billedmaterialet.

Det oplyses i udsendelsen – i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens ”Afrapportering af Veterinærrejseholdets minkkampagne 2009” – hvad anmærkningerne på de 138 besætninger (85 %) er givet for. Det fremgår bl.a., at fire besætninger blev politianmeldt for grove overtrædelser af dyreværnslovgivningens regler, og at der på 95 besætninger manglende adgang til halm og stimuli. Nævnet finder således, at det af udsendelsen klart fremgår, at de viste optagelser ikke er dækkende for alle anmærkningerne.

Redaktøren af et medie er som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger der bringes, så længe mediet lever op til kravet om at bringe korrekt og dækkende information. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at udelade oplysningen om, at anmærkningerne alene vedrører under en promille af den samlede danske minkbestand på 1,7 millioner dyr. Da udsendelsen ikke vedrører spørgsmålet om regelsættets fortolkning, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at nævne, at Dansk Pelsdyravlerforening og myndighederne efter det oplyste ikke er enige i fortolkningen af regelsættet.

Pressenævnet finder endvidere, at det af udsendelsen fremgår, på hvilket grundlag TV 2 stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af foreningens påstand i annoncekampagnen: ”Og pelsdyrerhvervets status gennem årene – som et af de dyrehold med de bedste tilsynsrapporter – er blevet bekræftet”. De i udsendelsen oplyste procentsatser på henholdsvis 38 % for pelsdyrbesætninger og 26 % for de kontrollerede besætninger generelt er ikke bestridt af klager, ligesom Dansk Pelsdyravlerforeningen ved næstformanden i udsendelsen får lejlighed til at kommentere oplysningerne.

I udsendelsen besigtiger studieværten (uden kamerahold) Dansk Pelsdyravlerforenings medlem [Person A]s gård, men nægtes adgang hos avler [Person B]. [Person B] er en af de avlere, der siden første udsendelse har fået en bøde. Da [Person B] ikke er medlem af foreningen, burde TV 2 ikke have brugt ham til illustration af, at man ikke - som oplyst i foreningens annoncekampagne - kan få adgang til foreningens avlere.

Uanset at studieværten efter besøget hos [Person A] gør seerne opmærksom på, at han ikke har den lægefaglige kompetence til at vurdere minkhvalpenes tilstand, finder nævnet det beklageligt, at han oplyser, at to hvalpe havde fået kradset øjnene ud. Hvalpene havde ifølge klager øjenbetændelse.

Pressenævnet finder – uanset de omtalte beklagelige forhold – ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 16. december 2010