Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen

(Anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klageadgang)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 475 af 17. juni 2008 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 3 og 4« til: »jf. dog stk. 3 og § 16 a, stk. 1«.

2. § 16, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. Efter § 16 indsættes i kapitel 5:

»§ 16 a. Styrelsen for International Uddannelse kan tildele undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser til kandidater med en udenlandsk uddannelse til lærer, hvis kandidaten har undervisningskompetence på et tilsvarende niveau i det pågældende land.

Stk. 2. Styrelsen for International Uddannelses afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til tildeling af undervisningskompetence efter stk. 1.«

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Styrelsen for International Uddannelse kan godkende, at lærere, som ikke har gennemført den danske uddannelse til lærer i folkeskolen og ikke har fået godkendt en anden dansk læreruddannelse, jf. § 28, stk. 1, varetager undervisning i 1.-10. klasse. Godkendelse forudsætter, at den pågældende har kvalifikationer, der svarer til uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Stk. 2. Styrelsen for International Uddannelses afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til godkendelse efter stk. 1.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard