Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, som ændret ved § 23 i lov nr. 475 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 289 af 15. april 2009 og § 21 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter »årselever«: », jf. dog stk. 4,«.

2. I § 30 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud efter stk. 1-3 til almen voksenuddannelse, uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 5-11.

3. § 30, stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1-3 og 5-9, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever efter stk. 1-6 eller årspædagogikumkandidater efter stk. 9 og om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.«

4. I § 36, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Fuld deltagerbetaling efter § 47, stk. 1, 3. pkt., eller § 48, stk. 1, 5. pkt., omfatter ikke dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

5. I § 36, stk. 2, indsættes efter »kommunale tilskud efter § 30 a«: », eller som bruges ved undervisningsaktiviteter, hvor der opkræves fuld deltagerbetaling efter § 47, stk. 1, 3. pkt., eller § 48, stk. 1, 5. pkt.«

6. I § 39 ændres »§ 30, stk. 1-8« til: »§ 30, stk. 1-3 og 5-9«.

7. § 47, stk. 1, affattes således:

»Kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen, herunder om deltagerbetalingens størrelse, og om oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmelding. Institutionen opkræver fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«

8. I § 47, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.«

9. I § 47, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.«

10. § 48, stk. 1, affattes således:

»Kursister på almen voksenuddannelse skal for alle fag betale for at deltage i undervisning og prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve. Undervisningsministeren fastsætter regler om deltagerbetalingen og om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med tilmelding. Deltagerbetalingen udgør 110 kr. pr. fag for kernefagene, jf. § 5, stk. 1, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven). Deltagerbetalingen udgør 1.100 kr. pr. fag for øvrige fag. For kursister med en videregående uddannelse opkræves dog fuld deltagerbetaling for alle fag, jf. § 47, stk. 1, 3. og 4. pkt.«

11. § 48, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres hvert år med virkning fra den 1. august med satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

12. § 48, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

13. Efter § 49 indsættes i kapitel 6:

»§ 49 a. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, og som ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og som deltager i almen voksenuddannelse eller enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen eller studentereksamen, og som ikke er omfattet af § 30, stk. 4, skal betale en deltagerbetaling, der er højere end den, andre kursister skal betale efter regler fastsat i henhold til § 47, stk. 1, eller efter § 48, stk. 1. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren skal for kursister omfattet af regler fastsat i henhold til stk. 1 nedsætte en eller flere takster pr. årselev, som er fastsat på de årlige finanslove, for de taxametertilskud, der ydes efter § 30, stk. 1-3, med det beløb, hvormed deltagerbetalingen er forhøjet for de pågældende kursister.

Stk. 3. Regler fastsat efter stk. 1 og takstnedsættelse efter stk. 2 kan tidligst have virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes 1 måned efter bekendtgørelsens offentliggørelse i Lovtidende.«

§ 2

I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 21. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 2 og 3, indsættes efter »årselever«: », jf. dog stk. 4,«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af taxametertilskud efter stk. 1-3 til uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-3, 5 og 6«.

4. I § 17, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., indsættes efter »herom«: », herunder om opkrævning af fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på uddannelsen til hf tilrettelagt som enkeltfag og uddannelsen til stx tilrettelagt som enkeltfag samt om tilmelding til disse uddannelser«.

5. I § 17, stk. 1, nr. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«

6. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, og som ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og som deltager i uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag eller uddannelsen til studentereksamen tilrettelagt som enkeltfag, skal betale en deltagerbetaling, der er højere end skolens eller kursets almindelige deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren skal for kursister omfattet af regler fastsat i henhold til stk. 1 nedsætte en eller flere takster pr. årselev, som er fastsat på de årlige finanslove, for de taxametertilskud, der ydes efter § 8, stk. 1-3, med det beløb, hvormed deltagerbetalingen er forhøjet for de pågældende kursister.

Stk. 3. Regler fastsat efter stk. 1 og takstnedsættelse efter stk. 2 kan tidligst have virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes 1 måned efter bekendtgørelsens offentliggørelse i Lovtidende.«

§ 3

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1525 af 27. december 2009 og § 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2,«: »stk. 5, 2. pkt., stk.«

2. I § 6, stk. 2, indsættes efter »jf. dog«: »stk. 5, 2. pkt., og«.

3. I § 6, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Kursister med en videregående uddannelse indgår ikke i beregningen af tilskud til enkeltfagsundervisning til hhx og htx efter stk. 1 og til de uddannelser, der er nævnt i stk. 2.«

4. I § 6 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Fuld deltagerbetaling efter § 8, stk. 4, omfatter ikke dækning af de i 1. pkt. nævnte institutioners udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

5. I § 6 a, stk. 2, indsættes efter »tilskud efter § 6, stk. 1 og 2«: », eller som bruges ved undervisningsaktiviteter, hvor der opkræves fuld deltagerbetaling efter § 8, stk. 4«.

6. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For de kursister, der er nævnt i § 6, stk. 5, 2. pkt., opkræves fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til taxametertilskuddene og den almindelige deltagerbetaling.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 8, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »af deltagerbetalingen«: », og om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med tilmelding«.

8. I § 8 indsættes som stk. 6-8:

»Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, og som ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og som deltager i enkeltfagsundervisning til højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen, skal betale en deltagerbetaling, der er højere end den af institutionen fastsatte almindelige deltagerbetaling for det pågældende enkeltfag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 7. Undervisningsministeren skal for kursister omfattet af regler fastsat i henhold til stk. 6 nedsætte en eller flere takster pr. årselev, som er fastsat på de årlige finanslove, for de taxametertilskud, der ydes efter § 6, stk. 1, med det beløb, hvormed deltagerbetalingen er forhøjet for de pågældende kursister.

Stk. 8. Regler fastsat efter stk. 6 og takstnedsættelse efter stk. 7 kan tidligst have virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes 1 måned efter bekendtgørelsens offentliggørelse i Lovtidende.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Kursister, som inden lovens ikrafttræden er tilmeldt et undervisningsforløb, der er omfattet af 1. pkt., kan senest den 31. december 2010 afmelde deres tilmelding til det pågældende forløb.

Stk. 3. § 49 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 17 a i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og § 8, stk. 6-8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, § 2, nr. 6, og § 3, nr. 8, har virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. juli 2011 eller senere. Forhøjelsen af deltagerbetalingen er i finansåret 2011 750 kr. pr. fag.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tina Nedergaard