Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Statens Kunstråds formål, virkeområde og opgaver
Kapitel 2 Statens Kunstråds organisering og sammensætning
Kapitel 3 Repræsentantskab for Statens Kunstråd
Kapitel 4 Handlingsplan og beretning
Kapitel 5 Regnskab, revision
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Kapitel 7 Konsekvensændring af anden lovgivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstråd

Herved bekendtgøres lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet, med de ændringer der følger af § 6 i lov nr. 563 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 511 af 12. juni 2009 og § 24 i lov nr. 1531 af 21. december 2010.

Kapitel 1

Statens Kunstråds formål, virkeområde og opgaver

§ 1. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

§ 2. Statens Kunstråds virksomhed omfatter litteratur, scenekunst, billedkunst og musik samt andre kunstformer og -udtryk, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning.

§ 3. Statens Kunstråds opgaver er:

1) At yde støtte til kunstneriske formål, herunder de formål, der er nævnt i litteraturlovens § 4, teaterlovens § 18, billedkunstlovens §§ 4-7 og musiklovens § 3, samt støtte til anden kunst, der fremmer lovens formål, og som ikke er omfattet af anden lovgivning. Støtten kan ydes som tilskud, garanti eller lån.

2) At rådgive og bistå offentlige myndigheder i sager inden for rådets virkeområde.

Stk. 2. Statens Kunstråd kan på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende de i stk. 1 omtalte sags-områder samt fremsætte erklæringer herom.

§ 4. Statens Kunstråd træffer endelige administrative afgørelser med hensyn til fordelingen af støtte til de formål, der er nævnt i § 1.

Stk. 2. Statens Kunstråd kan delegere kompetence til sine fagudvalg samt til udvalget for dansk billedkunst i udlandet til at foretage endelig afgørelse i sager på fagudvalgets sags-område, jf. § 6.

§ 5. Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Statens Kunstråd og fagudvalgene.

Kapitel 2

Statens Kunstråds organisering og sammensætning

§ 6. Til Statens Kunstråd knyttes et fagudvalg for litteratur, et fagudvalg for scenekunst, et fagudvalg for billedkunst og et fagudvalg for musik. Ministeren kan endvidere nedsætte et udvalg for dansk billedkunst i udlandet.

Stk. 2. Statens Kunstrådet består af 10 sagkyndige medlemmer. Fagudvalgene består hver af 5 medlemmer. Fagudvalget for musik består dog af 7 medlemmer. Formændene for de fire fagudvalg er fødte medlemmer af Statens Kunstråd. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet består dette af 5 medlemmer.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer til hvert fagudvalg. Repræsentantskabet, jf. kapitel 3, udpeger 3 medlemmer til hvert fagudvalg. For så vidt angår fagudvalget for musik, udpeger kulturministeren dog 3 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 4 medlemmer. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeger ministeren 2 medlemmer, og repræsentantskabet udpeger 3 medlemmer. Kulturministeren udpeger tillige formanden for hvert fagudvalg blandt medlemmerne. Hvis et udvalg for dansk billedkunst i udlandet nedsættes, udpeger kulturministeren en fælles formand for fagudvalget for billedkunst og udvalget for dansk billedkunst i udlandet.

Stk. 4. Kulturministeren udpeger 5 medlemmer til Statens Kunstråd, hvoraf formændene for de fire fagudvalg udgør de fire. Repræsentantskabet udpeger 5 medlemmer. Kulturministeren udpeger tillige formanden blandt medlemmerne.

Stk. 5. Medlemmer af Statens Kunstråd og fagudvalgene beskikkes af ministeren for 4 år. Ved nedsættelse af et udvalg for dansk billedkunst i udlandet beskikkes medlemmerne heraf for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Medlemmer af Statens Kunstråd, Statens Kunstråds fagudvalg samt udvalget for dansk billedkunst i udlandet kan i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb ikke beskikkes til et andet af de nævnte organer. Medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg kan ligeledes ikke i 3 år efter beskikkelsesperiodens udløb beskikkes til Statens Kunstråd og dets udvalg. Medlemmer af Statens Kunstråd og Statens Kunstråds udvalg kan ikke samtidig være medlem af andre af Statens Kunstråds organer eller Statens Kunstfonds organer, medmindre andet følger af denne lov. Samtidigt medlemskab af Statens Kunstråds og Statens Kunstfonds repræsentantskaber er muligt, og medlemmer udpeget af Folketingets partier til repræsentantskabet for Statens Kunstråd, jf. § 10, skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond.

§ 7. Statens Kunstråd afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Rådet fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Kapitel 3

Repræsentantskab for Statens Kunstråd

§ 8. Der nedsættes et repræsentantskab, der har til opgave at udpege medlemmer til Statens Kunstråd, til dets fagudvalg og et udvalg for dansk billedkunst i udlandet, såfremt et sådant nedsættes, jf. § 6.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal følge Statens Kunstråds virksomhed. Statens Kunstråds regnskab og beretning forelægges repræsentantskabet til bemærkninger, inden det af Statens Kunstråd forelægges kulturministeren.

Stk. 3. Repræsentantskabet arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.

§ 9. Medlemmer af repræsentantskabet beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes således, at nybeskikkelse hver gang kun sker for halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. De nærmere bestemmelser herom fastsættes af kulturministeren.

§ 10. De partier, der er opstillingsberettigede og repræsenteret i Folketinget, udpeger hver 1 medlem til repræsentantskabet. KL (Kommunernes Landsforening) udpeger 1 medlem. Medlemmer udpeget af Folketingets partier skal samtidig være medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Kulturministeren udpeger 1 medlem til repræsentantskabet og udpeger tillige formanden blandt samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består herudover af repræsentanter for organisationer, institutioner og interessegrupper inden for dansk kunst og kultur. De nærmere bestemmelser herom fastsættes af kulturministeren.

Kapitel 4

Handlingsplan og beretning

§ 11. Statens Kunstråd udarbejder efter sin tiltrædelse en handlingsplan for beskikkelsesperioden. Handlingsplanen skal godkendes af kulturministeren. Forud for hvert finansår justeres handlingsplanen, såfremt Statens Kunstråd eller kulturministeren finder, at der er behov herfor.

Stk. 2. Statens Kunstråd aflægger årligt beretning og regnskab for rådets virksomhed.

Stk. 3. (ophævet).

Kapitel 5

Regnskab, revision

§ 12. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.

§ 14. Loven tages op til revision i folketingsåret 2008-09.

Kapitel 7

Konsekvensændring af anden lovgivning

§ 15. (udeladt)

§ 16. (udeladt)

§ 17. (udeladt)

§ 18. (udeladt)

§ 19. (udeladt)

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. (udeladt)

Stk. 3. (udeladt)

Stk. 4. (udeladt)

Stk. 5. (udeladt)

Stk. 6. (udeladt)

Stk. 7. (udeladt)

Lov nr. 511 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Formanden for Statens Kunstråds billedkunstudvalg og for et udvalg for dansk billedkunst i udlandet udpeges pr. 1. april 2011, jf. § 1, nr. 5.


Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af drifttilskud fra Kulturministeriet, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. For så vidt angår de tilskudsmodtagere, der ikke ved lovens ikrafttræden opfylder bestemmelserne, finder §§ 3 og 5 anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere overgangsbestemmelser, herunder om indsendelse af budgetter, i forbindelse med lovens ikrafttræden.

Kulturministeriet, den 14. januar 2011

Per Stig Møller

/ Karin Marcussen

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelse nr. 79 af 14. januar 2011 er gældende til og med den 31. december 2013.