Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 863 af 28. juni 2010 om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v., foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Miljøministeriets miljøcentre« til: »Naturstyrelsen« og »Miljøministeriets miljøcentres« til: »Naturstyrelsens«.

2. § 4, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder, jf. lovens § 22 og kapitel 7 i bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvand, overgangsvand og grundvand, og i relation hertil anføres et skøn over hvor pålidelige og præcise overvågningsprogrammets resultat er.«

3. Underbilag 3, punkt 3, litra a, affattes således:

»En liste over fællesskabets lovgivning fremgår af punkt 5. Oversigt over fællesskabets lovgivning.

For de grundlæggende foranstaltninger, der følger af fællesskabslovgivning, skal indsatsprogrammet indeholde en reference til redegørelsen med en oversigt over fællesskabslovgivningen og den nationale implementering heraf samt de generelle foranstaltninger og retningslinjer for myndigheders administration af den tilknyttede sektorlovgivning.

Der skal jf. § 4, stk. 1 nr. 7.1 indgå et resumé heraf i vandplanen.«

4. I Underbilag 3 indsættes efter punkt 4:

»5. Oversigt over fællesskabets lovgivning.

Følgende er en liste over de direktiver, der beskriver de grundlæggende foranstaltninger, der skal medtages i indsatsprogrammerne i henhold til punkt 3 a):

1) badevandsdirektivet (76/160/EØF)

2) fuglebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF), som kodificeret ved direktiv 2009/147/EØF

3) drikkevandsdirektivet (80/778/EØF), ændret ved direktiv 98/83/EF

4) direktivet om risikoen for større uheld (Seveso-direktivet) (96/82/EF)(2)

5) VVM-direktivet (direktivet om vurdering af virkning på miljøet) (85/337/EØF)

6) direktivet om spildevandsslam (86/278/EØF)

7) direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF)

8) direktivet om plantebeskyttelsesmidler (91/414/EØF)

9) nitratdirektivet (91/676/EØF)

10) habitatdirektivet (92/43/EØF)

11) direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (96/61/EF).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2011.

Miljøministeriet, den 19. januar 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.