Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udarbejdelse af økonomisk analyse til brug for vandplaner1)

I medfør af § 6, stk. 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for Naturstyrelsens udarbejdelse af den økonomiske analyse af vandanvendelsen, som skal indgå i den basisanalyse, der skal udarbejdes efter lovens § 6.

Definitioner

§ 2. Ved tjenesteydelser vedrørende vand (»forsyningspligtydelse«) forstås alle ydelser, som for husholdninger, offentlige institutioner eller økonomiske aktiviteter af enhver art stiller følgende til rådighed:

1) indvinding, opmagasinering, oplagring og behandling af samt forsyning med overfladevand eller grundvand,

2) anlæg til opsamling og rensning af spildevand med efterfølgende udledning til overfladevand.

§ 3. Ved vandanvendelse forstås tjenesteydelser vedrørende vand sammen med enhver anden aktivitet som fastsat i henhold til bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer og § 4, stk. 1 nr. 2, som har væsentlig indvirkning på vands tilstand.

Stk. 2. Stk. 1 gælder for den økonomiske analyse, der foretages i henhold til lovens § 6, stk. 1

Den økonomiske analyse

§ 4. Den økonomiske analyse skal indeholde tilstrækkelige oplysninger i tilstrækkelig detaljeringsgrad (under hensyntagen til omkostningerne ved at indsamle de relevante data) til, at der kan foretages:

1) de relevante beregninger, som er nødvendige for i overensstemmelse med lovens § 6 at tage hensyn til princippet om omkostningsdækning ved tjenesteydelser vedrørende vand, under hensyntagen til langsigtede prognoser for udbud og efterspørgsel efter vand i vandområdedistriktet, jf. lovens 2 og, om fornødent:

a) overslag over mængder, priser og omkostninger ved tjenesteydelser vedrørende vand, og

b) overslag over relevante investeringer, herunder prognoser for sådanne investeringer.

2) Skøn over, hvilken kombination af foranstaltninger vedrørende vandanvendelser der er den mest omkostningseffektive og kan medtages i indsatsprogrammet i henhold til bekendtgørelse om ændring af lovens bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v., med udgangspunkt i skøn over de potentielle omkostninger ved sådanne foranstaltninger.

§ 5. Oplysninger efter § 4 indgår i den samlede basisanalyse, jf. lovens § 6, og et resumé heraf indgår i vandplanens indsatsprogram, jf. § 4, stk. 1, nr. 7.2 i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2011.

Miljøministeriet, den 19. januar 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.