Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsen affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, EF-tidende 1998 nr. L 330, s. 32 og dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.«

2. I § 7, stk. 1 nr. 6, udgår »og«

3. I § 7, stk.1, nr. 7 ændres »bilag 8.« til: »bilag 8, og«

4. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) en supplerende kontrol af vandet i overfladevandområder, der er udpeget til indvinding af drikkevand i henhold til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) § 8, og hvorfra der i gennemsnit frembringes mere end 100 m3 om dagen, jf. bilag 11.«

5. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1, nr. 8, supplerer overvågningen af overfladevandet i henhold til miljømålslovens § 8, og omfatter alle prioriterede stoffer, der udledes til overfladevandområdet og alle andre stoffer, der er omfattet af bilag 1a -d, i signifikante mængder.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. I § 8, stk. 1, ændres »bilag 9-10« til »bilag 9-11«.

7. I § 8, stk. 2, indsættes efter 2. punktum:

»Kontrolhyppigheden, jf. bilag 11, fastsættes på grundlag af det befolkningsantal, der på leveringstidspunktet må antages helt eller delvis at modtage drikkevand indvundet fra overfladevand.«

8. I § 8 indsættes efter stk. 7 som stk. 8:

»Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan ikke nedsætte kontrolhyppigheden for overfladevand omfattet af § 7, stk. 1, nr. 8.«

9. Efter bilag 10 indsættes bilag 11 som affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2011.

Miljøministeriet, den 19. januar 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

»Bilag 11

Kontrolhyppighed for supplerende kontrol af overfladevandområder til indvinding af drikkevand

Forsynet befolkning, antal personer
Kontroller pr. år
< 10.000
4
10.000 til 30.000
8
> 30.000
12

Kontrolhyppigheden er baseret på det forsynede antal personer, idet overfladevand normalt blandes op med drikkevand produceret på basis af grundvand, hvorefter det distribueres til et større antal personer.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.