Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1434 af 6. december 2009 om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1027 af 25. august 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til »Naturstyrelsen«.

2. § 2, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Overfladevandstilstand: Det samlede udtryk for et overfladevandområdes tilstand bestemt ved enten dets økologiske tilstand eller dets kemiske tilstand, alt efter hvilken der er rigest. For kunstige og stærkt modificerede vandområder forstås udtrykket »økologisk tilstand« som »økologisk potentiale«.«

3. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For alle relevante kvalitetselementer overvåges parametre, der er egnede som indikatorer. Ved udvælgelsen af parametre for biologiske kvalitetselementer identificeres det passende taksonomiske niveau, der er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig pålidelighed og præcision i klassificeringen af kvalitetselementerne. I planen skal anføres et skøn over, hvor pålidelige og præcise overvågningsprogrammets resultater er, jf. § 4, stk. 1 nr. 5 i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammmet m.v.«

4. I § 19 indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. På grundlag af den karakterisering og miljøvurdering, der gennemføres i henhold til § 5 og § 6 i loven udarbejder Naturstyrelsen for hver gyldighedsperiode for en vandområdeplan et program for kontrolovervågning, som anvendes i resten af planperioden.

Stk. 3. I planen skal anføres et skøn over, hvor pålidelige og præcise overvågningsprogrammets resultater er, jf. § 4, stk. 1 nr. 5 i bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammmet m.v.«

5. I § 20, stk. 2 indsættes som sidste pkt.:

»Overvågningen skal fortsætte, indtil områderne opfylder de vandrelaterede krav i den lovgivning, i henhold til hvilken de er udpeget, samt målene herfor i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand.«

6. Efter § 20 indsættes:

»Øvrige beskyttede områder

§ 20a. For beskyttede områder omfattet af lovens § 7, stk. 1 nr. 1, 3 og 4 udføres den supplerende overvågning som fastsat i bilag 5.«

7. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2011.

Miljøministeriet, den 19. januar 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

»Bilag 5.

Den supplerende overvågning af beskyttede områder omfattet af lovens § 7, stk. 1 nr. 1, 3 og 4

1) Drikkevandsforekomster

Overvågningen omfatter krav fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 7 og § 8, jf. bilag 1 a-d. Bekendtgørelsen gennemfører de krav, der er fastsat i Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand.

Kontrolhyppigheden foretages med de intervaller, der er fastsat i bilag 11.

2) Badevandsområder

Overvågning og kontrolhyppighed omfatter de områder, der er omfattet af bekendtgørelse om badevand og badeområder, og som er fastsat i bilag 1-4 i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gennemfører de krav, der er fastsat i Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF.

3) Næringsstoffølsomme områder

a) Nitrat

For områder med vandforureningen forårsaget eller fremkaldt af nitrater omfattet af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater der stammer fra landbruget, udarbejdes og gennemføres et passende overvågningsprogram med henblik på at vurdere effektiviteten af det nationale handlingsprogram. Der skal for hele det nationale område overvåges nitratindholdet i vand (overfladevand og grundvand) på udvalgte målesteder, som gør det muligt at fastslå omfanget af nitratforureningen i vandet hidrørende fra landbrugsvirksomhed.

b) Byspildevand

For overfladevandområder hvortil der sker udledning af spildevand med indhold af næringsstoffer og organiske stoffer omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som er fastsat i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal der udføres kontrol med de vandområder, der modtager udledning af spildevand og direkte udledninger i tilfælde, hvor det kan forventes, at vandmiljøet kan blive påvirket i væsentlig grad. Det supplerende overvågningsprogram skal følge reglerne for operationel overvågning fastsat i kapitel 4.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.